การรักษาสีเขียวของใบไผ่บางชนิด

Main Article Content

พิชญ์สิชฌ์ เล็กโสภี
นิสา เหล็กสูงเนิน
สราวุธ สังข์แก้ว
สริน ทัดทอง

Abstract

This study aimed to study the species, method, and storage time that show the significant potential in green retention for selected bamboo leaves. This will particularly lead to promote the utilization of bamboo leaves for dish decoration. Green color retention techniques for asparagus were applied for the three large-leaf and commonly used bamboo species; i.e. Dendrocalamus asper, Gigantochloa ligulata and G. latifolia. Five treatments were adopted; (1) bare leaves (control), (2) leaves soaked with 0.3 %w/v Mg (OH)2 for 4 min, (3) leaves boiled with 0.5 %w/v MgCO3 for 4 min, (4) leaves boiled with 1 %w/v NaHCO3 for 4 min, and (5) leaves boiled with 0.2 %w/v NH4HCO3 for 4 min. The leaf samples were then subjected to be kept in a vacuum bag at 4 ºC for 30, 60 and 90 days. The results showed that correlation among species, method, and storage time are statistically significant (a ≤ 0.05). The leaves of G. ligulata boiled with 1 %w/v NH4HCO3 for 4 min can retain the green color the most and also can maintain the green color up to 60 days according to CIELAB systems.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เล็กโสภี พ., เหล็กสูงเนิน น., สังข์แก้ว ส., & ทัดทอง ส. (2020). การรักษาสีเขียวของใบไผ่บางชนิด. Thai Journal of Science and Technology, 9(4), 436–446. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.47
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

พิชญ์สิชฌ์ เล็กโสภี

ภาควิชาชีวิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นิสา เหล็กสูงเนิน

ภาควิชาชีวิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สราวุธ สังข์แก้ว

ภาควิชาชีวิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สริน ทัดทอง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

References

พจนา พลชัย และศศิธร มั่นเจริญ, 2560, การทดลองหาค่าคงที่สมดุลของโบรโมไทมอลบลูโดยใช้สมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, SWU Sci. J. 33(2): 213-228.

มุทิตา มีนุ่น, 2536, ความคงตัวของสีเขียวในหน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง, วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สราวุธ สังข์แก้ว, อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ และกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์, 2557, ไผ่ในเมืองไทย (Bamboo of Thailand), พิมพ์ครั้งที่ 2, บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.

Bojović, B. and Marković, A., 2009, Correlation between nitrogen and chlorophyll content in wheat (Triticum aestivum L.), Kragujevac J. Sci. 31: 69-74.

Cabrera, R.I., 2004, Evaluating yield and quality of roses with respect to nitrogen fertilization and leaf nitrogen status, XXV International Horticulture Congress, ISHS Acta Horti culture 511: 157-170.

Camilo, L.M., Sérgio, R.B.S., Davi S.V. and Kássio M.G.L, 2016, Integrating a smartphone and molecular modeling for determining the binding constant and stoichiometry ratio of the Iron (II) - phenanthroline complex: An activity for analytical and physical chemistry laboratories, J. Chem. Edu. 93: 1760-1765.

Clark, L.G., Londoño, X. and Ruiz-Sanchez, E., 2015, Bamboo Taxonomy and Habitat, In LIESE, W. and KÖHL, M. (Eds.), Bamboo: The Plant and Its Uses, Springer International Publishing, Cham.

Eheart, M.S. and Odland, D.,1973, Use of ammonium compounds for chlorophyll retention in frozen green vegetables, J. Food Sci. 38: 202-205.

Erge, H.S., Karadeniz, F., Koca, N. and Soyer, Y., 2008, Effect of heat treatment on chlorophyll degradation and color loss in green peas, GIDA 33: 225-233.

Ferrante, A., Incrocci, L., Maggini, R., Serra, G. and Tognoni, F., 2004, Colour Changes of fresh-cut leafy vegetables during storage, J. food Agric. Environ. 2: 40-44.

Gold, H.J. and Weckel, K.G., 1959, Degradation of chlorophyll to pheophytin during sterilization of canned green peas by heat, Food Technol. 13: 281-286.

Gunawan, M.I. and Barringer, S.A., 2000, Green colour degradation of blanched broccoli (Brassica oleracea) due to acid and microbial growth, J. Food Process. Preserv. 24: 253-263.

Haisman, D.R. and Clarke, W.,1975, The interfacial factor in the heat-induced conver sion of chlorophyll to pheophytin in green leaves, J. Sci. Food Agric. 26: 1111-1116.

Koca, N., Karadeniz, F. and Burdurlu, H.S., 2007, Effect of pH chlorophyll degradation and colour loss in balanced green peas, Food Chem. 100: 609-615.

Molin, R.F., Valduga, A.T., Luccio, M.D., Dartora, N., Cichoski, A.J., Pistore, M. and Rigo, E., Assesment of Oxidation of Leaves of Ilex paraguariensis (St. Hil), Braz. Arch. Biol. Technol. 54: 337-345.

Ngo, T. and Zhao, Y., 2005, Retaining green pigments on thermally processed peels-on green pears, J. Food Sci. 70(9): C568-C574.

Piqueras-Fiszman, B., Giboreau A. and Spence C., 2013, Assessing the influence of the color of the plate on the perception of a complex food in a restaurant setting, Flavour. J. 2: 24.

Racheal, A. and Kabelka, E.A., 2009, Correlation between L* a* b* color space values and carotenoid content in pumpkins and squash (Cucurbita spp.), Hort. Sci. 44: 633-637.

Rattamanee, C., 2014, Taxonomic Revision of Gigantochloa (Poaceae: Bambusoideae) in Thailand and Molecular Evidances for Some Paleotropical Woody Bamboos in Subtribe Bambusinae Based on 7-Plastid-Region Sequence Data, Doctoral Dissertation, Kasetsart University, Bangkok.

Rezzan, K. and Ufuk, K.M., 2015, Biochemical changes and color properties of fresh-cut green bean (Phaseolus vulgaris L. cv. gina) treated with calcium chloride during storage, Food Sci. Technol. Campinas 35: 266-272.

Ryan, S.T. and Tong, C.H., 2000, Degradation kinetics of chlorophyll in peas as a function of pH, J. Food Sci. 65: 1296-1302.

Shetty, D.K., Acharya, U.D., Prabhu S. and Akash A.R., 2014, An exploratory study of color models used for identification and validation of quality indicators of food products, Eng. Technol. 2014: 487-493.

Sumriddetchkajorn, S., Chaitavon, K. and Intaravanne, Y., 2014, Mobile-platform based colorimeter for monitoring chlorine concentration in water, Sensors Actuators B 191: 561-566.

Sungkaew, S., Stapleton, C.M.A., Salamin, N. and Hodkinson, T.R., 2009, Non-monophyly of the woody bamboos (Bambuseae; Poaceae): A multi-gene region phylogenetic analysis of Bambusoideae s.s., J. Plant. Res. 122: 95-150.

Sweeney, J.P. and Martin, M.E., 1961, Stability of chlorophyll in vegetables as affected by pH. Food Technol. 15: 263-266.

Weemaes, C., Ooms, V., van Loey A.M. and Hendrickx, M.E., 1999, Kinetics of chlorophyll degradation and color loss in heated broccoli juice, J. Agric. Food Chem. 47: 2404-2409.

Woolfe, M.L.,1979, Pigments, pp. 76-120, In Priestley, R.J. (Ed.), Effect of Heat Processing on Food Stuffs, Applied Science Publishers, Ltd., London.

Yam, K.L, and Papadakis, S.E., 2004, A simple digital imaging method for measuring and analyzing color of food surfaces, J. Food Eng. 61: 137-142.

Yilu, B., Wen, S., Cong, W., Wu, X. and Ning Z., 2012, An optical-density-based feedback feeding method for ammonium concentration control in Spirulina platensis cultivation, J. Microbiol. Biotechnol. 22: 967-974.