การตอบสนองของไม้ประดับ 4 ชนิด ต่อการให้แพกโคลบิวทราซอลในสภาวะขาดน้ำ

Main Article Content

ศศิธร สุขเกลี้ยง
ณัฏฐ พิชกรรม
อลิศรา มีนะกนิษฐ
ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

Abstract

The response of the 4 ornamental plants; i.e. Lantana montevidensis (Spreng.) Briq., Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl, Tradescantia spathacea Sw, and Wedelia trilobata (L.) Hitchc. on water-deficit condition after paclobutrazol application at concentrations of 0, 25, 50, 75 and 100 ppm was done to investigate the proper method for prolonging shelf life on landscaping plant material. The study was operated under the outdoor condition at the experimental field, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok, during December 2018 to February 2019. Pot plants were acclimatized for 2 weeks prior 40 mL paclobutrazol solution was once soil drench to each pot at 0, 25, 50, 75 or 100 ppm. Daily irrigation was supplied for 7 weeks, afterward, the studied plants were subjected to water-deficit (stop irrigation). The result found that 25-100 ppm paclobutrazol applications unaffected on vegetative growth, shoot length, and diameter of canopy for 7 weeks. After water-deficit exposure, L. montevidensis, N. cordifolia, and T. spathacea responded to paclobutrazol applications at 50, 25 and 100 ppm, on leaf senescence via the delaying of leaf color loss. For W. Trilobata, leaves on the control plant had lower color intensity than that of paclobutrazol treated one. Thus, paclobutrazol application might delay leaf senescence on L. montevidensisN. cordifolia, and T. spathacea.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุขเกลี้ยง ศ., พิชกรรม ณ., มีนะกนิษฐ อ., & จารุวัฒนพันธ์ ท. (2020). การตอบสนองของไม้ประดับ 4 ชนิด ต่อการให้แพกโคลบิวทราซอลในสภาวะขาดน้ำ. Thai Journal of Science and Technology, 9(4), 447–454. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.48
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ศศิธร สุขเกลี้ยง

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ณัฏฐ พิชกรรม

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อลิศรา มีนะกนิษฐ

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

เฉลิมพล วรรณประเสริฐ, 2556, อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลต่อพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงและอายุการวางประดับภายในอาคารของไทรไข่มุก, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ชลธิชา นิวาสประกฤติ, จันทรา ปานขวัญ และบุญเรียม น้อยชุมแพ, 2560, ว่านกาบหอย สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32(3): 33-34.

ปิยวดี เสวตรนิสากร, 2550, ศึกษาผลของแพกโคลบิวทราซอลต่ออายุการใช้งานไม้ใบสี 5 ชนิด เพื่อวางประดับภายในอาคาร, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พงษ์พิชญ์ สุขเจริญ, 2555, การสำรวจสวนแนวตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร, ปัญหาพิเศษปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สุดสวาท ศรีสถาปัตย์, 2545, การออกแบบวัสดุพืชพันธุ์และการประหยัดพลังงาน, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

Brown, R. and Gillespie, T.J., 1995, Microclimate Landscape Design: Creating Thermal Comfort and Energy Efficiency, John Wiley & Sons, New York.

Fletcher, R.A., Gilley, A., Sankhlaand, N. and Davis, T.D., 2000, Triazoles as plant growth regulators and stress protectants, Hort. Rev. 24: 55-137.

Gandiaga, S., Volin, J.C., Kruger, E.L. and Kitajima, K., 2009, Effects of hydrology on the growth and physiology of an invasive exotic, Lygodium microphyllum (Old World climbing fern), Weed Res. 49: 283-290.

Hamlyn, G.J., 2014, Plants and Microclimate: A Quantitative Approach to Environmental Plant Physiology, 3rd Ed., Cambridge University Press, New York.

Niusha, H. and Samani, R.B., 2017, Effect of paclobutrazol on some morphological and physiological characteristics of petunia under drought stress, J. Ornam. Plant. 7: 125-136.

Peck, S.W., Callaghan, C., Bass, B. and Kuhn, M., 1999, Greenback from Green Roofs: Forging a New Industry in Canada, Available Source: http://www.carmelacanzonieri.com/3740/readings/greenroofs%2Bgreen%20design/Greenbacks%20from%20greenroofs.pdf, March 24, 2016.

Ptushenko, V.V., Ptushenko, O.S. and Tikhonov, A.N., 2014, Chlorophyll fluorescence induction, chlorophyll content, and chromaticity characteristics of leaves as indicators of photosynthetic apparatus senescence in Arboreous plants, Biochemistry (Moscow) 79: 338-352.

Saglama, A., Saruhanb, N., Terzia, R. and Kadioglu, A., 2009, The relations between antioxidant enzymes and chlorophyll fluorescence parameters in common bean cultivars differing in sensitivity to drought stress, Russ. J. Plant Physiol. 58: 60-68.

Sergey, S., 2012, Plant Stress Physiology, CAB International, London.

Yadav, R.K., Rai, N., Yadav, D.S. and Asati, B.S., 2005, Use of paclobutrazol in horticultural crops – a review, Agric. Rev. 26: 124-132.

Yanlin, W., Gao, S., He, X., Li, Y., Li, P., Zhang, Y. and Chen, W., 2019, Growth, secondary metabolites and enzyme activity responses of two edible fern species to drought stress and rehydration in northeast China, Agronomy 9(3): 137.