การผสานเทคโนโลยีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีววิธี

Main Article Content

สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี
ภัทรพร สรรพนุเคราะห์
นันทนัช พินศรี
สาทิพย์ มาลี
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น

Abstract

Integrated technology for biological control of insect pests in asparagus was conducted to study the social and economic factors of farmers in Nakhon Pathom and Kanchanaburi provinces during 2016-2018 by using questionnaires. This study aimed to understand the knowledge of biological control of farmers’ attitude in using biocontrol, farmers' crops practice on the use of biological control for controlling pest. Using simple sampling methods with 50 samples, the statistical analysis from the questionnaire found that farmers had a moderate level of understanding of insect pest control on asparagus. Most of them used biological control to prevent insect pest with medium level of understanding. The study was conducted on a farmer’s crop in Nakhon Pathom and Kanchanaburi provinces with a total of 13 plots. The results showed thrips outbreak throughout the production season and found low amount of other pests including whitefly, beet armyworm and leaf-eating caterpillar. By the end of the study, the demonstrative plots showed lower amount of production cost and also lower profits than the actual farmer’s plots. When considering the benefit cost ratio (BCR) of the asparagus production on this project, it was found that the demonstrative plot had a higher benefit of cost ratio than that of the farmer's plot by 3.85 %. The results of opinions and satisfaction survey of farmers who participated in this project, showed that their total satisfaction at the end of the project was overall evaluated at a high level whereas a moderate level of satisfaction was obtained before the training occurred. The farmers wanted to increase an access to bioproducts and the development of bioproducts type should be easy to use and to produce by themselves.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุวงศ์ศักดิ์ศรี ส., สรรพนุเคราะห์ ภ., พินศรี น., มาลี ส., & ศิริพลตั้งมั่น ส. (2020). การผสานเทคโนโลยีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีววิธี. Thai Journal of Science and Technology, 9(4), 455–470. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.49
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภัทรพร สรรพนุเคราะห์

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นันทนัช พินศรี

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สาทิพย์ มาลี

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

ครรชิต พุทธโกษา, 2555, การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์โดยชีววิธีของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่ดำเนินการเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553.

ปิยรัตน์ เขียนมีสุข, จักรพงศ์ พิริยพล, สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และลัดดาวัลย์ งามวงศ์ธรรม, 2540, การสำรวจการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง, น. 257-262, ใน การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา, กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.

สาลี่ ชินสถิต, 2558, การผลิตพืชอินทรีย์, กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร, 57 น.

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2556, การจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก, เอกสารวิชาการ, กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ, 99 น.

Cranshaw, W., 2008, Insect Control: Soaps and Detergents, Fact Sheet No. 5.547, Colorado State University, Available Source: http://www.ext.colostate.edu/pubs/insect/05547.html.

Likert, R., 1967, The Method of Constructing and Attitude Scale, pp. 90-95, In Fishbeic, M. (Ed.), Attitude Theory and Measurement, Wiley & Sons, Inc., New York.