อิทธิพลของรังสีแกมมาต่อการพัฒนาพันธุ์คาลล่าลิลลี่

Main Article Content

กษิดิ์เดช อ่อนศรี
ณัฐพงค์ จันจุฬา

Abstract

Calla lily is a tuberous perennial plant that grows under high humidity. Thailand has many different colors of Calla lily. Its new varieties can be induced by breeding, using radiation or chemical mutations. The aim of this study is to induce Calla lily in sterility under the condition of acute gamma ray. The pieces of Calla lily were grown on MS feed for 14 days. The gamma irradiation doses were 0, 20, 40 and 60 gray. The results showed that the survival rates decreased with the increase of gamma ray doses of 20, 40 and 60 gray. In addition, both gamma ray doses of 20 and 40 gray could conduct 15 % mutation. It is suggested that Calla lily new varieties can be induced by acute gamma ray, resulting in a breeding for value added Calla lily.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อ่อนศรี ก., & จันจุฬา ณ. (2020). อิทธิพลของรังสีแกมมาต่อการพัฒนาพันธุ์คาลล่าลิลลี่. Thai Journal of Science and Technology, 9(4), 471–478. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.50
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

กษิดิ์เดช อ่อนศรี

คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ณัฐพงค์ จันจุฬา

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

References

ชลอ ดวงดารา, 2542, ไม้ดอกประเภทหัว, คณะเกษตรและอุตสาหกรรม, สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, จันทบุรี.

ณัฐพงค์ จันจุฬา และอัญชลี จาละ, 2557, การชักนำให้เกิดการกลายในต้นพิงกุยคูล่าโดยการฉายรังสีแกมมา, Thai J. Sci. Technol. 3(2): 76-81.

ภิญญารัตน์ กงประโคน และนัททรียา จิตบำรุง, 2560, การใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาในกุหลาบหนู, แก่นเกษตร 45(1): 1296-1302.

สุพิชชา สิทธินิสัยสุข, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก และณัฐพงค์ จันจุฬา, 2561, ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ, Thai J. Sci. Technol. 7(2): 158-168.

สิรินุช ลามศรีตันทร์, อรุณี วงศ์ปิยะสถิต และพีรนุช จอมพุก, 2552, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมา, การฝึกอบรม, ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

อรดี สหวัชรินทร์, 2539, เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Arvind, K.S., 2011, Hormonal Control of Branching and Flowering in Zantedeschia Species, Doctoral Dissertation, Massey University, Palmerston North.

Gang, L., Xiaoying, Z., Yiging, Z., Qingcheng, Z., Xun, X. and Jiashu, C., 2007, Effect of radiation on regeneration of Chinese narcissus and analysis of genetic variation with AFLP and TAPD markers, Plant Cell Tiss. Organ Cult. 88: 319-327.

Lamseejan, S., Jompuk, P., Wongpiyasatid, A., Deeseepan, S. and Kwanthammachart, P., 2000, Gamma-rays induced morphological changes in Chrysanthemum (Chrysanthe mum morifolium), Kasetsart J. (Nat. Sci.) 34: 417-422.

Tien, T.N., Ha, V.T.T., Nu, N.T., Han, T.T., Nhan, N.D. and Dien, D.T., 2000, Induction of flower mutations in Chrysanthemum (C. morifolium Ramat) by jointly using in vitro culture technique and ionizing radiation, pp. 9-13, I: In Vitro Shoot Cultures and Gamma-rays, In Seminar on Methodology for Plant Mutation Breeding for Quality Effective Use of Physical/ Chemical Mutagens, Hanoi.

Wongpiyasatid, A., Thinnok, T., Taychasinpitak, T., Jompuk, P., Chusreeaeom, K. and Lamseejan, S., 2007, Effects of acute gamma irradiation on adventitious plantlet regeneration and mutation from leaf cuttings of African violet (Saintpaulia ionantha), Kasetsart J. (Nat. Sci.) 41: 633-640.