ผลของรังสีแกมมาต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด การเจริญเติบโต และการรอดชีวิตในข้าวพันธุ์ กข47

Main Article Content

ธนภูมิ ศิริงาม
วาสินี พงษ์ประยูร

Abstract

Rice (Oryza sativa L. cv. RD47) is a high yield rice cultivar with good quality of rice milling, but it is sensitive to the bacterial leaf blight disease. In the present, the radiation was utilized in the genetic variation to induce plant diversity. Therefore, this research aims to establish the effect of various gamma ray concentrations at 0, 100, 200, 300, 400 and 500 Gy, on the seed germination, growth and survival percentage of RD47 rice cultivar. The rice seeds were exposed 7.37 Gy/min gamma ray at nuclear technology research center, Kasetsart University. This research was designed as a completely randomized design (CRD) with 6 treatments, and 4 replications per treatment. The results showed that the gamma ray concentration affected seed germination, growth and survival percentage of RD47 rice cultivar. The highest of the seed germination and survival percentages were found in the non-radiated gamma ray (0 Gy) of RD 47 rice cultivar at 96.50±1.55% and 100.00±0.00%, respectively. In addition, plant height and root number were reduced when subjected to gamma ray concentration after seed germination for 14 days. The lethal death at 30 days after seeding (LD50(30)) of the gamma ray concentration was 278.01 Gy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิริงาม ธ., & พงษ์ประยูร ว. (2020). ผลของรังสีแกมมาต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด การเจริญเติบโต และการรอดชีวิตในข้าวพันธุ์ กข47. Thai Journal of Science and Technology, 9(4), 491–499. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.52
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ธนภูมิ ศิริงาม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วาสินี พงษ์ประยูร

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

References

ณัฏฐิยา เกื้อทาน, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ณัฐพงค์ จันจุฬา และนุชรัฐ บาลลา, 2561, อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญ เติบโตของต้นแววมยุราพื้นเมืองในสภาพปลอดเชื้อ, Thai J. Sci. Technol. 7(6): 580-587.

ภิญญารัตน์ กงประโคน และนัททรียา จิตบำรุง, 2560, การใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาในกุหลาบหนู, แก่นเกษตร 45(1)(พิเศษ): 1296-1302.

ธนพร ฮัมดาหลี, ประภา ศรีพิจิตต์ และธานี ศรีวงศ์ชัย, 2560, ผลของรังสีแกมมาต่อความงอกของเมล็ด ความรอดชีวิตของต้นกล้า และความเป็นหมันของละอองเกสรตัวผู้ในข้าวพันธุ์ชัยนาท1 และ CH1, น.119-125, ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ครั้งที่ 55, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ธานี ศรีวงศ์ชัย, ณัฏฐา ผดุงศิลป์ และประภา ศรีพิจิตต์, 2561, การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ของสีเยื่อหุ้มเมล็ดในข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 โดยการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน, Thai J. Sci. Technol. 7(1): 13-20.

วุฒิพงษ์ แปงใจ, 2558, ผลของรังสีแกมมาต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการอยู่รอดของแพงพวยฝรั่ง, ว.วิทยาศาสตร์เกษตร 46(3)(พิเศษ): 417-420.

ศรัญญู ถนิมลักษณ์, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พัฒนา สุขประเสริฐ, พีรนุช จอมพุก และอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, 2561, การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายโดยการฉายรังสีแกมมา, Thai J. Sci. Technol. 7(1): 48-57.

สุพิชชา สิทธินิสัยสุข, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก และณัฐพงค์ จันจุฬา, 2561, ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ, Thai J. Sci. Technol. 7(2): 158-168.

Ahloowalia, B.S. and Maluszynski, M., 2001, Induced mutations – A new paradigm in plant breeding, Euphytica 118: 167-173.

Cheema A.A. and Atta, B.A., 2003, Radiosensitivity studies in basmati rice, Pak. J. Bot. 35(2): 197-207.

Fatima, P., Chand, P., Singh, S.K., Hottam, P., Mishra, A. and Kumar, P., 2018, Effect of water stress on morphological traits and yield in rice genotypes, Curr. J. Appl. Sci. Technol. 31(2): 1-8.

Gang, L., Xiaoying, Z., Yiging, Z., Qingcheng, Z., Xun, X. and Jiashu, C., 2007, Effect of radiation on regeneration of Chinese narcissus and analysis of genetic variation with AFLP and TAPD markers, Plant Cell Tiss. Org. 88: 319-327.

Guiyun, D., Weidong, P. and Gongshe, L., 2006, The analysis of proteome changes in sunflower seeds induced by N+ implantation, J. Biosci. 31: 247-253.

Hameed, A., Shah, T.M., Atta, B.M., Ahsanul Haq, M. and Sayed, H., 2008, Gamma irradiation effects on seed germination and growth, protein content, peroxidase and protease activity, lipid peroxidation in Desi and Kabuli chickpea, Pak. J. Bot. 40(3): 1033-1041.

Khush, G.S., 2005, What it will take to feed 5.0 billion rice consumers in 2030, Plant Mol. Biol. 59: 1-6.

Lamseejan, S., Jompuk, P., Wongpiyasatid, A., Deeseepan, S. and Kwanthamachart, P., 2000, Gamma-rays induced morphological changes in chrysanthemum, (Chrysanthe mum morifolium), Kasetsart J. (Nat Sci.) 34: 417-422.

Mokobia, C.E. and Anomohanran, O., 2005, The effect of gamma irradiation on the germination and growth of certain Nigerian agricultural crops, J. Radiol. Prot. 25: 181-188.

Setiyono, T.D., Barbieri, M., Prasadini, P., Maunahan, A. and Gatti, L., 2018, Spatial assessment of heat stress impact on rice production in two districts of Andhra Pradesh, India, World J. Agric. Res. 6(1): 10-14.

Siddiq, E.A. and Swaminathan, M.S., 1968, Induced mutations in relation to the breeding and phytogenetic differentiation of Oryza sativa, pp. 25-51. In: Rice Breeding with Induced Mutations, IAEA, Vienna.

Smith, H.H., 1972, Comparative genetic effects of different physical mutagens in higher plants, pp. 75-93, In Induced Mutations and Plant Breeding Improvement, IAEA, Vienna.

Thitisaksakul, M., Tananuwong, K., Shoemaker, C.F., Chun, A., Tanadul, O., Labavitch, J.M. and Beckles, D.M., 2015, Effects of timing and severity of salinity stress on rice (Oryza sativa L.) yield, grain composition, and starch functionality. J. Agric. Food Chem. 63(8): 2296-2304.

Tien, T.N., Ha, V.T.T., Nu, N.T., Han, T.T., Nhan, N.D. and Dien, D.T., 2000, Induction of flower mutations in Chrysanthemum (C. morifolium Ramat) by jointly using In Vitro culture technique and ionizing radiation, pp. 9-13, I: In Vitro Shoot Cultures and Gamma-rays, In Seminar on Methodology for Plant Mutation Breeding for Quality Effective Use of Physical/Chemical Mutagens, Hanoi.

Wu, L. and Yu, Z., 2001, Radiobiological effect of a low-energy ion beam on wheat, Radiat.

Environ. Bioph. 40: 53-57.

Yamagushi, H., Nagatomi, S., Morishita, T., Degi, K., Tanaka, A., Shikazono, N. and Hase, Y., 2003, Mutation induced with ion beam irradiation in rose, Nucl. Instrum.

Meth. B 206: 561-564.

Zeng, L., Lesch, S.M. and Grieve, C.M., 2003, Rice growth and yield respond to changes in water depth and salinity stress, Agric. Water Manag. 59: 67-75.