ผลของปุ๋ยต่อการเติบโตของไผ่มันหมู

Main Article Content

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
ชุดาภา อร่ามรัศมี
พรชัย หาระโคตร

Abstract

The objective of this study was to examine the effects of chemical fertilizer on the growth rate of Dendrocalamus copelandii (Gamble ex Brandis) N.H.xIA & Stapleton) during November 2018 to May 2019, Treatments were compared between non-fertilizer (control) and 5 different chemical fertilizer applyings, i.e. 46-0-0 for 20 g/pot/time, 16-16-16 for 20 g/pot/time, 25-7-7 for 20 g/pot/time, 46-0-0 together with 25-7-7 for 10 g each/pot/time, and 16-16-16 together with 25-7-7 for 10 g each/pot/time. The trial was arranged in a completely randomized design (CRD), with 7 treatments and 3 replications, 2 pots per replication. The new shoot and culm diameter were recorded. Finally, electrical conductivity and pH values of growing media were analyzed. The results showed that the application of chemical fertilizer 46-0-0 together with 16-16-16 for 10 g each/pot/time promoted the highest number of new shoots. Moreover, the application of chemical fertilizer 16-16-16 together with 25-7-7 for 10 g each/pot/time resulted in the longest diameter.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พวงจิก ธ., อร่ามรัศมี ช., & หาระโคตร พ. (2020). ผลของปุ๋ยต่อการเติบโตของไผ่มันหมู. Thai Journal of Science and Technology, 9(4), 521–528. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.55
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ชุดาภา อร่ามรัศมี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พรชัย หาระโคตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

กองวิเคราะห์ดิน, 2540, คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีดินกับการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ, กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ, 59 น.

คำนึง คำอุดม, 2530, ไผ่ตงไผ่หวาน, ฐานเกษตรกรรม, กรุงเทพฯ, 80 น.

จรัล เห็นพิทักษ์, 2553, ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไผ่อายุ 2 ปี และการเจริญของหน่อไผ่ 6 ชนิด ที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี, ว.วิทย์. กษ. 41(3/1)(พิเศษ): 521-524.

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, กษิดิศ พร้อมเพราะ และพรชัย หาระโคตร, 2559, ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่นที่เกิดจากเมล็ด, Thai J. Sci. Technol. 5(3): 246-255.

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, พิชาทร ไมตรีมิตร และพรชัย หาระโคตร, 2560, อิทธิพลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของ, Thai J. Sci. Technol. 7(2): 123-133.

ไพรวรรณ เล็กอุทัย, มยุรี จิตต์แก้ว และอรุณี วีนิน, 2547, การป้องกันรักษาไม้ไผ่, หจก. อักษรสยามการพิมพ์, กรุงเทพฯ, 39 น.

มุกดา สุขสวัสดิ์, 2544, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility), โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ, 368 น.

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541, ดินและปุ๋ย, พิมพ์ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

วีระพงศ์ โคระวัตร และดวงใจ ศุขเฉลิม, 2550, การศึกษาอนุกรมวิธานของไผ่ (วงศ์ Poaceae) สกุลไผ่ป่า (Bambusa Schreber) สกุลไผ่ตง (Dendrocalamus Nees) และสกุลไผ่ไร่ (Giganto chloa Kurz) ในผืนป่าตะวันตก, น. 185-196, รายงานการวิจัยในโครงการ BRT : ชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก, กรุงเทพฯ.

สมชาย องค์ประเสริฐ, 2531, ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น, คณะผลิตกรรมการเกษตรภาควิชาดินและปุ๋ยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, เชียงใหม่, 423 น.

Guo, X., Lu, S., Niu, D., Zhang, G., Chen, F. and Luo, Z., 2010, Effect of balance fertilization on bamboo’s quality, pp. 44-45, 19th World Congress of Soil Science: Soil Solutions for a Changing World, Brisbane.

Ohrnberger, D., 1999, The Bamboos of the World, Elsevier Science B.V., Amsterdam. 596 p.

Piouceau, J., Bois, G., Panfili, F., Anastase, M., Dufosse, L. and Arfi, V., 2014, Effect of high nutrient supply on the growth of seven bamboo species, Int. J. Phytoremediation 16: 1042-1057.