อิทธิพลของแสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด 4 ชนิด

Main Article Content

กษิดิ์เดช อ่อนศรี
ณัฐพงค์ จันจุฬา
จิรภัทร ลดาวัลย์

Abstract

Lettuce is a favorite for growing by hydroponic or soilless culture systems as the trend of the growing up business. This experiment works on 4 types of lettuce, i.e. red oak, cos, green coral and green oak. These are grown by hydroponics system with 3 different LED light color ratios, i.e. only white light (WL), 2 white: 1 blue: 2 red (2W1B2R), and 2 white: 2 blue: 1 red (2W2B1R) in 10 replications each. The experiment was designed in a completely randomized design (CRD). The result showed that the system with 2W1B2R supported the great growth rate of the 4 types of lettuce. They have the most leave length and shrub canopy. Moreover, the system with the WL enhanced the most of leave width, fresh/dried weight of stem and root as well as amount of chlorophyll A, chlorophyll B, total chlorophyll and total carotenoid in the 4 types of lettuce. As the results, this information can be an approach to the commercial production of the lettuce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อ่อนศรี ก., จันจุฬา ณ., & ลดาวัลย์ จ. (2020). อิทธิพลของแสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด 4 ชนิด. Thai Journal of Science and Technology, 9(4), 529–538. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.56
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

กษิดิ์เดช อ่อนศรี

คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ณัฐพงค์ จันจุฬา

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

จิรภัทร ลดาวัลย์

ภาควิชาเคมี-ฟิสิกส์ กองวิชาวิทยาศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

References

กมล เลิศรัตน์, 2555, เทคโนโลยีการผลิตพืชแห่งศตวรรษที่ 21, แก่นเกษตร 40(4): 1-8.

กษิดิ์เดช อ่อนศรี, เบญญา มะโนชัย, ปริยานุช จุลกะ, พิทักษ์ พานทอง และณัฐพงค์ จันจุฬา, 2561, การเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ในเหง้าขมิ้นอ้อยภายหลังการเก็บเกี่ยวที่อยู่ภายใต้หลอด LED สีต่าง ๆ, Thai J. Sci. Technol. 7(1): 32-47.

กษิดิ์เดช อ่อนศรี, 2560, การใช้หลอดไดโอด เปล่งแสงเพื่อเพิ่มสารสำคัญในขมิ้นอ้อย [Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe] และกระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker), วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

กาญจนา ลากุล, 2561, ปลูกผักสลัดไร้ดิน ปลอดสารพิษ แปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า, แหล่งที่มา : https://www.sentangsedtee.com, 2 มกรา คม 2563.

พิชญ์สินี เพชรไทย และธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, 2560, ผลของความเข้มแสงและระยะเวลารับแสงต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผักกาดหอม, ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 4(3): 54-59.

ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ, ธีระวัฒน์ จันทึก และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560, การจัดการการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย, ว.วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12(2): 115-127.

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2550, LED แสงสว่างแห่งอนาคต, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพมหานคร, ว.ส่งเสริมการลงทุน 18(11): 27-33.

สุทธิดา มณีเมือง, เนตรนภา อินสลุด, นิติ คำเมืองลือ, ประดิษฐ์ เทิดทูล และพฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย, 2558, ผลของความเข้มแสงจากชุดหลอดแอลอีดีสำหรับการเพาะปลูกที่มีต่อผักสลัดเรดโอ๊ดในระบบไฮโดรโปนิกส์, ว.มทร.อีสาน 8(1): 63-72.

หทัยชนก หมื่นกล้า, 2556, พลังหลอดไฟ LED (Light emitting diode), ว.วิทยาศาสตร์ 5(5): 36-40.

Arnason, J.T., Mata, R. and Romeo, J.T., 1995, Phytochemistry of Medicinal Plants, Springer-Verlag New York Inc., New York.

Rakesh, M., Gabriela, M., Benjamin, L. and Stephanie, L., 2009, Development of a standardized methodology for quantifying total chlorophyll and carotenoids from foliage of hardwood and conifer tree species, Can. J. Forest Res. 39: 849-861.