การประยุกต์การกระตุ้นเชิงกลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์

Main Article Content

วรรณระวี จิตจักร
สมชาย ชคตระการ
ดุสิต อธินุวัฒน์
พฤกษ์ ชุติมานุกูล

Abstract

Currently, consumers concern about buying the product from an agro-ecological production system, thus conventional agriculture may be adapted to organic agriculture. Mechanical stimulation was used in organic farming to enhance the growth of economic crops. This study focuses on the effect of touching frequency and duration of mechanical stimulation on the growth and yield of Hom Thammasat rice. The experiment was conducted by using electric duster with a speed of 256.8 cm/min to stimulate rice seeding from day 3 to day 14 after germination with touching durations for 10, 20, and 30 min per time and touching frequency for 1, 2, 3, and 4 times per day. The results revealed that mechanical stimulation with 30 min per time touching durations and 1 time per day or 20 min per time touching durations and 2 times per day significantly (p ≤ 0.05) enhanced leaf width, stem dry weight and root dry weight, meanwhile reducing stem height and root length. Moreover, these two treatments increased Hom Thammasat rice productivity with 1,961 and 2,094 kg per rai, respectively whereas control treatment showed a yield of 938.34 kg per rai.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จิตจักร ว., ชคตระการ ส., อธินุวัฒน์ ด., & ชุติมานุกูล พ. (2020). การประยุกต์การกระตุ้นเชิงกลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์. Thai Journal of Science and Technology, 9(5), 630–641. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.67
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

วรรณระวี จิตจักร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สมชาย ชคตระการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ดุสิต อธินุวัฒน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พฤกษ์ ชุติมานุกูล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, 2558, สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 237 น.

พีรเดช ทองอำไพ, 2529, ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ : แนวทางการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย, คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 196 น.

ลิลลี่ กาวีต๊ะ, 2546, เซลล์พืช, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 320 น.

Bessire, M., Chassot, C., Jacquat, A.C., Humphry, M., Borel, S. and Petetot, J., 2007, A permeable cuticle in Arabidopsis leads to a strong resistance to Botrytis cinerea, EMBO J. 26: 2158-2168.

Biddington, N.L. and Dearman, A.S., 1985, The effect of mechanically induced stress on the growth of cauliflower, lettuce and celery seedlings, Ann. Bot. 55: 109-119.

Bingham, I.J., Bengough, A.G. and Rees, R.M., 2010, Soil compaction-N interactions in barley: Root growth and tissue composition, Soil Tillage Res. 106: 241-246.

Chakhatrakan, S., Chakhatrakan, V., Motoda, Y. and Ota, Y., 1994, Effect of stimulation on growth and yield of vegetable crop, Jap. J. Crop Sci. 63: 546-548.

Chassot, C., Nawrath, C. and Métraux, J.P., 2007, Cuticular defect lead to full immunity to a major plant pathogen, Plant J. 49: 972-980.

Chiatante, D., Scippa, G.S., di Iorio, A., de Micco, V. and Sarnataro, M., 2007, Lateral root emission in woody taproots of Fraxinus ornus L., Plant Biosyst. 141: 204-213.

Colombi, T., Kirchgessner, N., Walter, A. and Keller, T., 2017, Root tip shape governs root elongation rate under increased soil strength, Plant Physiol. 174: 2289-2301.

Łukaszuk, E. and Ciereszko, I., 2012, Plant Responses to Wounding Stress, pp. 73-85, In Łaska, G. (Ed.), Biological Diversity: From Cell to Ecosystem, Polish Botanical Society, Białystok.

Grace, J. and Russell, G., 1977, The effect of wind on grasses: III. Influence of continuous drought or wind on anatomy and water relations in Festuca arundinacea Schreb, J. Exp. Bot. 28: 268-278.

Hossain, S.T., Sugimoto, H., Ahmed, G.J.U. and Islam, M.R., 2005, Effect of integrated rice-duck farming on rice yield, farm productivity, and rice-provisioning ability of farmers, Asian J. Agric. Develop. 2: 79-86.

Huang, Z.X., Zhang, J.N., Liang, K.M., Quan, G.M. and Zhao, B.L., 2012, Mechanical stimulation of duck on rice phyto-morphology in rice-duck farming system, Chinese J. Ecol. 20: 717-722.

Iijima, M. and Kono, Y., 1991, Interspecific differences of the root system structures of four cereal species as affected by soil compaction, Jap. J. Crop Sci. 60: 130-138.

Iijima, M. and Kato, J. and Taniguchi, A., 2007, Combined soil physical stress of soil drying, anaerobiosis and mechanical impedance to seedling root growth of four crop species, J. Plant Prod. Sci. 10: 451-459.

Kazushige, S., 1974, Studies on the feeding habits of the brown planthopper, Nilaparvarta lugen (STÅL) (Hemiptera: Delphacidae): IV. Probing stimulant, Appl. Entomol. Zool. 9: 204-213.

Leon, J., Rojo, E. and Sanchez-Serrano, J.J., 2001, Wound signaling in plants, J. Exp. Bot. 52: 1-9.

Lipiec, J., Horn, R., Pietrusiewicz, J. and Siczek, A., 2012, Effects of soil compaction on root elongation and anatomy of different cereal plant species, Soil Tillage Res. 121: 74-81.

Lombardi, F., Scippa, G.S., Lasserre, B., Montagnoli, A., Tognetti, R., Marchetti, M. and Chiatante, D., 2017, The influence of slope on Spartium junceum root system: morphological, anatomical and biome chanical adaptation, J. Plant Res. 130: 515-525.

Okamoto, T., Tsurumi, S., Shibasaki, K., Obana, Y., Takaji, H., Oono, Y. and Rahman, A., 2008, Genetic dissection of hormonal responses in the roots of Arabidopsis grown under continuous mechanical impedance, Plant Physiol. 146: 1651-1662.

Richter, G.L., Monshausen, G.B., Krol, A. and Gilroy, S., 2009, Mechanical stimuli modulate lateral root organogenesis, Plant Physiol. 151: 1855-1866.

Scholefield, D. and Hall, D.M., 1985, Constricted growth of grass roots through rigid pores, Plant Soil 85: 153-162.

Scippa, G.S., Trupiano, D., Rocco, M., Di Iorio, A. and Chiatante, D., 2008, Unraveling the response of poplar (Populus nigra) roots to mechanical stress imposed by bending, Plant Biosyst. 142: 401-413.

Senaratna, T., Touchell D., Bunn E. and Dixon K., 2000, Acetyl salicylic acid (aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants, Plant Growth Regul. 30: 157-161.

Teng, Q., Hu, X.F., Lou, F., Cheng, C., Ge, X., Yang, M. and Liu, L., 2016, Influences of introducing frog in the paddy fields on soil properties and rice growth, J. Soils Sediments 16: 51-61.

Vidya, C. and Shivaraman, R., 2014, Effect of different types of music on Rosa Chinensis plants, Int. J. Environ. Sci. Develop. 5: 431-434.

Wanrawee, J., Somchai, C., Phakpen, P. and Preuk, C., 2017, Effect of mechanical stimulation on growth of Afzelia xylocarpa, 4th Inter Academia Asia Conference, Hotel Associa Shizuoka, Shizuoka.

Yuan, S., Weiming, H., Xu, P. and Ming, D., 2011, Partial mechanical stimulation facilitates the growth of the rhizomatous plant Leymus secalinus: Modulation by clonal integration, Ann. Bot. 107: 693-697.

Zhang, C., Li, X., He, Y., Zhang, J., Yan, T. and Liu, X., 2017, Physiological investigation of C4-phosphoenolpyruvate-carboxylase-introduced rice line shows that sucrose metabolism is involved in the improved drought tolerance, Plant Physiol. 115: 328-342.