อิทธิพลของ BA และระยะเวลาการให้อาหารในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวต่อการเพิ่มจำนวนของต้นแก้วหน้าม้า

Main Article Content

ณัฐพงค์ จันจุฬา
พิมพรรณ พิมลรัตน์

Abstract

Alocasia sanderiana Bull. is a unique plant with beautiful leaves. It grows under shade and even in the corner of various buildings. Its propagation is sucker division and seed propagation. Tissue culture is an effective technique, which can be used to multiply mass plantlet with shorter period of time. This research was divided into 2 experiments with completely randomized design. First experiment was to study effect of BA on micropropagation of A. sanderiana on agar medium. A. sanderiana were cultured on MS agar medium supplemented with various concentrations of BA (0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, and 5.0 mg/L). The results showed that the highest shoot number (2 shoots) was obtained when 5 mg/L BA was used. Second experiment was to study duration time of feeding on A. sanderiana shoot induction in temporary immersion bioreactor. Small A. sanderiana shoots were fed with 200 mL of broth MS at different periods of time (2, 4, 6, and 8 minutes) twice a day in semi-automatic cultured system. The results showed that the highest shoot number (5.33 shoots) was obtained when 4 minutes of feeding was used.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันจุฬา ณ., & พิมลรัตน์ พ. (2020). อิทธิพลของ BA และระยะเวลาการให้อาหารในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวต่อการเพิ่มจำนวนของต้นแก้วหน้าม้า. Thai Journal of Science and Technology, 9(5), 642–649. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.68
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ณัฐพงค์ จันจุฬา

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

พิมพรรณ พิมลรัตน์

สาขาวิชาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

References

ณิชารีย์ เธียรชาติสกุล, นงนุช เลาหะวิสุทธ์ และสมเกียรติ สีสนอง, 2562, การใช้ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนูเบียสบาร์เทอรี่บรอดลีฟ Anubias barteri ‘Broad leaf’, ว.พระจอมเกล้า 37(1): 23-31.

นพมณี โทปุญญานนท์, รังสิมา อัมพวัน และพรศักดิ์ บุญมณี, 2549, วธ : สนับสนุนผลงานวิจัยไม้ดอกเพื่อการส่งออก, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.

แววดาว หมื่นสำราญ และนพมณี โทปุญญานนท์, 2555, การขยายพันธุ์อเมซอน (Echinodorus sp.) ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว, ว.วิทย.กษ. 43(1): 69-78.

Alrad, D., Cote, F. and Teisson, C., 1993, Comparision of methods of liquid medium culture for banana micropropagation, Plant Cell Tiss. Org. Cult. 32: 55-60.

Arvind, B.C.S. and Keng, C.L., 2013, In vitro propagation of five Alocasia species, Hortic. Bras. 31: 210-215.

Boyce, P.C., 2008, A review of Alocasia (Araceae: Colocasieae) for Thailand including a novel species and new species records from SouthWest Thailand, Thai For. Bull. (Bot.) 36: 1-17.

Etienne, H. and Berthouly, M., 2002, Temporary immersion systems in plant micro propagation, Plant Cell Tiss. Org. Cult. 69: 215-231.

Escalona, M., Samson, G., Borroto, C. and Disjardins, Y., 2003, Physiology of effects of temporary immersion bioreactors on micropropagated pineapple plantlets, in vitro, Cell. Dev. Biol. Plant 39: 651-656.

George, E.F. and Sherrington, P.D., 1984, Plant Propagation by Tissue Culture: Handbook and Directory of Commercial Laboratories, Exegetics, Ltd., London.

Jo, E.A., Tewari, R.K., Hahn, E.J. and Paek, K.Y., 2008, Effect of photoperiod and light intensity on in vitro propagation of Alocasia amazonica, Plant Biotech. Rep. 2: 207-212.

Karppien, T.K., Virtanen, E. and Pirttila, A.M., 2010, Novel bioreactor technology for mass propagation of potato microtubers, Plant Cell Tiss. Org. Cult. 101: 245-249.

Murashige, T. and Skoog, F., 1962, A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures, Physiologia Plantarum 15: 473-497.

Roles, S., Noceda, C., Escalona, M., Sandoval, J., Canal, M.J., Rodriguez, R. and Debergh, P., 2006, The effect of headspace renewal in a temporary immersion bioreactor on plantain (Musa AAB) shoot proliferation and quality, Plant Cell Tiss. Org. Cult. 84: 155-163.

Roels, S., Escolona, M. and Debergh, P., 2005, Optimization of plantain (Musa AAB) micro propagation by temporary immersion micropropagation system, Plant Cell Tiss. Org. Cult. 82: 57-66.

Taiz, L. and Zeiger, E., 2010, Plant Physiology, 5th Ed., Sinauer Associates, Sunderland, MA.

Thao, N.T.P., Miyajima, I., Ureshino, K., Ozak, Y. and Okubo, H., 2003, Micropropagation of ornamental Alocasia, J. Fac. Agric. Kyushu Univ. 47: 277-282.

Topoonyanont, N., Chongsang, S., Chujum, S., Somsueb, S. and Nuamjaroen, P., 2005, Micropropagation scheme of Curcuma alismatifolia Gagnep, Acta Hort. 673: 705-712.

Topoonyanont, N., Jaikanta, S. and Boonmanee, P., 2011, Curcuma alismatifolia Gagnep. micropropagation in twin-flasks temporary immersion bioreactor, Acta Hort. 886: 267-272.

Ziv, M., 2005, Simple bioreactor for mass propagation plant, Plant Cell Tiss. Org. Cult. 81: 277-283.