การประยุกต์ทางเวชสำอางของน้ำมันหอมระเหยว่านสาวหลงจากส่วนทั้งต้นและส่วนใต้ดิน

Main Article Content

อรรถพล อุทัยเรือง
รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
คัทลียา เมฆจรัสกุล

Abstract

Wansaolong or Amomum biflorum Jack belongs to family of Zingiberaceae. Every parts of plant have a unique aroma. Nowadays, its essential oils have been utilized. However, there are a few studies regarding its pharmacological activities. There are also no reports to support which part of plant is suitable for product development. The aim of this study was to investigate the biological activities and chemical constitutions of A. biflorum Jack essential oils from whole plant and rhizomes. Essential oils were prepared by water distillation technique. The chemical constitutions were identified by using gas chromatography-mass spectrometry. Antioxidant activities were determined by using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl and ferric ion reducing antioxidant power assay. Dopachrome method was used for determination of anti-tyrosinase activity. Anti-Cutibacterium acnes activity was studied by using agar diffusion method and broth microdilution methods. The results showed that 1-[(E)-but-1-enyl]-4-methoxybenzene was found as a major constituent in the essential oils of both whole plant and rhizomes. The essential oils from two parts exhibited anti-tyrosinase activities with IC50 values of 117.94±19.08 and 147.03±10.28 µg/mL, respectively, with no significant difference between two parts. They showed minimum inhibitory and minimal bactericidal concentrations at 75 µg/mL against C.acnes. Antioxidant effects of the essential oils showed lower activities than that of α-tocopherol and ascorbic acid. Therefore, A. biflorum essential oils from whole plant and rhizomes have a potential to develop as the cosmeceutical products for skin whitening and anti-acnes applications.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อุทัยเรือง อ., รัตตะรมย์ ร., & เมฆจรัสกุล ค. (2020). การประยุกต์ทางเวชสำอางของน้ำมันหอมระเหยว่านสาวหลงจากส่วนทั้งต้นและส่วนใต้ดิน. Thai Journal of Science and Technology, 9(5), 680–692. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.72
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

อรรถพล อุทัยเรือง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

คัทลียา เมฆจรัสกุล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

References

Boonla, P., Phadungkit, M., Mahaweerawat, U. and Somdee, T., 2014, Antioxidant and antimutagenic activities of Piper sarmentosum Roxb. leaf extracts, IJPS 10(3): 283-294. (in Thai)

Charoensuk, Y., 2013, Isolation and Biological Activitire of Amomum biflorum Jack leaves, Master Thesis, Burapha University, Chonburi. (in Thai)

Chen, W., Vermaak, I. and Viljoen, A., 2013, Camphor-a fumigant during the black death and a coveted fragrant wood in ancient Egypt and Babylon: A review, Molecules 18: 5434-5454.

Clarke, G., Ting, K.N., Wiart, C. and Fry, J., 2013, High correlation of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging, ferric reducing activity potential and total phenolics content indicates redundancy in use of all three assays to screen for antioxidant activity of extracts of plants from the Malaysian rainforest, Antioxidants (Basel) 2(1): 1-10.

Dai, D.N., Huong, L.T., Thang, T.D. and Ogunwande, I.A., 2016, Chemical composition of essential oils of Amomum villosum Lour., Am. J. Essent. Oil. Nat. Prod. 4: 8-11.

Dumont-Wallon, G., Moyse, D., Blouin, E. and Dreno, B., 2010, Bacterial resistance in French acne patient, Int. Dermato. 49: 283-288.

Dung, N.X., Phuong, D.L. and Leclercq, P.A., 1992, Trans-p-(1-butenyl)anisole: The main component in the leaf, stem and root oils of Amomum schmidtti Gagnep. from Vietnam, J. Essent. Oil Res. 4: 239-242.

Fouad, Z., 2011, Antimicrobial Disk Diffusion Zone Interpretation Guide, Available Source: https://doi.org/10.13140/RG.2.2. 13801.70240.

Khunawattanakul, W., Caichompoo, W., Mekjaruskul, C., Charoenmit, A., Lekdee, C. and Srichan, N., 2017, Anti-propionibacterium acnes from Thai herbal medicines, J. Sci. Technol. MSU 36(5): 608-613. (in Thai)

Luangnarumitchai, S., Lamlertthon, S. and Tiyaboonchai, W., 2007, Antimicrobial activity of essential oils against five strains of Propionibacterium acnes, Mahidol Univ. J. Pharm. Sci. 34(1-4): 60-64.

Luk, N.M., Hui, M., Lee, H.C., Fu, L.H., Liu, Z.H., Lam, L.Y., Eastel, M., Chan, Y.K., Tang, L.S., Cheng, T.S., Siu, F.Y., Ng, S.C., Lai, Y.K. and Ho, K.M., 2013, Antibiotic resistant Propionibacterium acnes among acnes patients in a reginal skin centre in Hong Kong, J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 27: 31-36.

Manook, M., and Limcharoen, P., 2015, Investigating antioxidant activity by DPPH, ABTS and FRAP assay and total phenolic compounds of herbal extracts in Ya-Hom Thepphachit, Adv. Sci. 15(1): 106-117. (in Thai)

Polsena, P., 2007, Khoa Hin Son Botanic Gardens (Complete version), Jetanaromphan Prin ting, Bangkok. (in Thai)

Schafer, F., Fich, F., Lam, M., Garate, C., Wozniak, A. and Garcia, P., 2013. Antimicrobial susceptibility and genetic characteristics of Propionibacterium acnes isolated from patients with acne, Int. J. Dermatol. 52: 418-425.

Singtothong, C., Gagnon, M.J. and Legault, J., 2013, Chemical composition and biological activity of the essential oil of Amomum biflorum, Nat. Prod. Commun. 8: 265-267.

Srisook, K., Salee, P., Charoensuk, Y. and Srisook, E., 2010, In vitro anti-oxidant and anti-tyrosinase activities of the rhizomal extracts from Amomum biflorum Jack, Thai J. Bot. 2(Special Issue): 143-150. (in Thai)

Subhadhirasakul, S. and Moosigapong K., 2014, Relaxation effect on volunteers of essential oil from Amomum biflorum Jack, Thaksin. J. 17(2): 17-24. (in Thai)

Wongkattiya, N., Hanprasert, T., Sanguanserm sri, P., Kawaree, R., Fraser, I.H. and Sanguansermsri, D., 2016, Effect of essential oil from Hedychium coronarium to control acne vulgaris, Naresuan Univ. J. Sci. Tech. 24(3): 25-31. (in Thai)

Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, 2016, Thai Herbal Pharmacopoeia, The Agricultural Co-operative Federation of Thailand, Ltd., Bangkok. (in Thai)