ประสิทธิภาพของจิบเบอเรลลินในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอดอ่อนทุเรียน (Durio zibethinus) พันธุ์หมอนทอง

Main Article Content

วิกันยา ประทุมยศ
เลิศชัย จิตร์อารี
สมชาย ชคตระการ

Abstract

The management of durian leaves for high quality and quantity is an important step for off-season durian production. Therefore, the objective of this research was to study the efficiency of gibberellin to enhance the growth of young durian shoot var. ‘Monthong’. Sixteen durian seedlings were selected and transplanted. Seven days after transplanting, durian seedlings were sprayed 1 time with 30 mL of water (control) and gibberellin at the concentrations of 250, 500 and 750 ppm for each plant. The results showed that the height increment per durian seedling, height increment per young shoot, leaf number per young shoot, total leaf area of young shoot, fresh and dry weights per young shoot, nitrogen and phosphorus contents of seedlings treated with gibberellin at the concentrations of 500 and 750 ppm were significantly higher than those of the control treatment. There was no significant difference in  The results indicated that gibberellin could promote the growth of young durian shoot var. ‘Monthong’.


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ประทุมยศ ว., จิตร์อารี เ., & ชคตระการ ส. (2020). ประสิทธิภาพของจิบเบอเรลลินในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอดอ่อนทุเรียน (Durio zibethinus) พันธุ์หมอนทอง. Thai Journal of Science and Technology, 9(5), 693–700. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.73
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

วิกันยา ประทุมยศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

เลิศชัย จิตร์อารี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

สมชาย ชคตระการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

Attanandana, T. and Chanchareonsook, J., 1999, Soil and Plant Analysis, 7th Ed., Kasetsart University Press, Bangkok, 108 p. (in Thai)

Brain, P.W., 1958, Effects of gibberellin on plant growth and development, Biol. Rev. 34: 37-77.

Chanawerawan, S. and Sdoodee, S., 2002, Using SPAD-502 to evaluate the total chlorophyll and nitrogen status in leaves of Longkong (Aglaia dookkoo Griff.) and Rambutan (Nephelium lappaseum L.), Songklanakarin J. Sci. Technol. 24: 9-14.

Chanthaburi Provincial Agricultural Extension Office, 2013, Six Steps for Off-season Durian Production as Professional, Department of Agricultural Extension, Bangkok, 40 p. (in Thai)

Hiranpradit, H., 1998, Technology for Durian Production, Kasetsart University Press, Bangkok, 190 p. (in Thai)

Information and Communication Technology Center, 2018, Structure Export World, Available Source: http://tradereport.moc.go.th, March 8, 2019. (in Thai)

Khan, N.A., Mir, R., Khan, M., Javid, S. and Samiullah, 2002, Effects of gibberellic acid spray on nitrogen yield efficiency of mustard grown with different nitrogen levels, Plant Growth Regul. 38: 243-247.

Mektrong, W., Krisanapook, K., Chumpookam, J. and Sanyakul, W., 2016, Effects of some chemicals on breaking bud dormancy in Persimmon (Diospyros kaki L.) cv. Fuyu grown in Thailand, pp. 259-266, Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Miceli, A., Moncada, A., Sabatino, L. and Vetrano, F., 2019, Effect of gibberellic acid on growth, yield, and quality of leaf lettuce and rocket grown in a floating system, Agronomy 9: 382-404.

Siraj, Y.S. and Al-Safar, M.S., 2006, Effect of GA3 treatment and nitrogen on growth and development of gladiolus corms, Pak. J. Biol. Sci. 9: 2516-2519.

Techapinyawat, S., 2001, Plant Physiology, Kasetsart University, Bangkok, 237 p. (in Thai)

Wheeler, A.W. and Humphries, E.C., 1962, Effect of gibberellic acid on growth, gibberellin content, and chlorophyll content of leaves of Potato (Solarium tuberosum), J. Exp. Bot. 14: 132-136.