ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Main Article Content

ธัญญรัตน์ ไชยคราม

Abstract

This study aims to (1) classify urban areas from satellite images from Landsat-7 ETM, Landsa-8 OLI, and Sentinel 2 during 2012, 2016, and 2019, divided into two types of land use which are urban land use and non-urban land use. Utilizing supervised classification technique, urban land use was found 88.07 m2 in Muang Suphanburi district, which was the largest urban land use as 9.74 % of the whole area of Suphanburi province; (2) to analyze urban land using measurement of HBU (highest and best use) combined with multiple-criteria decision making by applying SAW (simple additive weighting). According to land appraisal factors, the most area in Muang Suphanburi district was the highest and the best in land use, as 263.810 m2 or 48.77 % of the whole province was in medium utilization level, 191.256 m2 or 35.36 % was in low utilization level. There was 85.768 m2 or 15.87 % in the best and highest level mostly located in Tha Phi Liang subdistrict, Sanamchai subdistrict, Tha Rahat subdistrict, Rua Yai subdistrict, and Pho Phraya subdistrict; (3) to analyze the factors which influence land pricing by using multiple regression analysis at statistical significance 0.05. The most influential factors of land pricing were the land with the connecting exit to the main road or the exit near all types of transportation or minor road. Secondly, the land had to be in a service area of public utility and public assistance such as distance from public transportation, government facility, business area, and public park area and distance from service sectors or religious places orderly. These factors were aligned with land appraisal measurement from the Property Valuation Division of the Treasury Department, Ministry of Finance in 2016-2019, and it is found out that the plot of land which located in the area of highest utility level or highest land price, was assessed as high as 1,050-30,000 Baht per square two-meters. Also, the land linked to the minor road, especially land plots connected to Phra Phan Wasa road, Malaiman road, Muenhan road, and land plots located in the lowest utility level or low-value lands, were appraised at 150-500 Baht per square two-meters.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไชยคราม ธ. (2021). ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 773–786. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.80
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biography

ธัญญรัตน์ ไชยคราม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

References

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, 2562, สืบค้นราคาประเมิน ค้นหาจากเลขโฉนดที่ดิน, แหล่งที่มา : http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp, 5 เมษายน 2553.
จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์, 2563, Highest and Best Use (HBU) หลักการที่บอกให้เรามอง 360 องศา : กรณี Thailand 4.0 มูลค่าที่ดินเพิ่ม และกรณีที่ดินตาบอด, แหล่งที่มา : http://www.tva.or.th/Files/Name2/CONTENT5a5c45f280525a260432e7856710532426661113.pdf, 3 มีนาคม 2563.
ณัฐพล จันทร์แก้ว, ณัฐวัฒน์ โพธิ์ขาว และศศิพร ผลพฤกษา, 2557, การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อหาพื้นที่ศักยภาพในการอพยพและเส้นทางลำเลียงเคลื่อนย้าย : กรณีศึกษาการเกิดอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22(4): 447-461.
โตมร ศุขปรีชา, 2562, เป็นเมือง Thai PBS รายการไทยพีบีเอส ออกอากาศ 6 ตุลาคม 2562, แหล่งที่มา : https://program.thaipbs.or.th/UrbanBeing/episodes/63928, 28 เมษายน 2563.
นิวัฒน์ อิโน, 2559, ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์, ปทุมธานี.
วิชัย ศรีคำ, 2548, ภูมิศาสตร์เมืองและการวางแผน, ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.
สมาคมอสังหาริมทรัพย์, 2560, Urbanization ปรากฏการณ์ยืนยัน เมืองต่างจังหวัดโตขึ้นแน่นอน, แหล่งที่มา : http://thairealestate.org/content/detail/402/Urbanization-ปรากฏการณ์ยืนยัน-เมืองต่างจังหวัดโตขึ้นแน่นอน, 12 เมษายน 2562.
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน, 2562, รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2561, สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ปทุมธานี.
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558, รายงานผลการสำรวจและศึกษาวิจัย Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง, แหล่งที่มา : http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/urbanization/ 256, 7 เมษายน 2563.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2561, กรุงเทพฯ.
สุวิทย์ ตันตระกูล, 2561, การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์, สำนักพิมพ์ บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำกัด, กรุงเทพฯ.
อธิวัชร สังข์จันทราพร และอริศรา เจริญปัญญาเนตร, 2561, ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของเมืองจากภาพดาวเทียมแสงไฟช่วงเวลากลางคืน การใช้ที่ดินประเภทเมืองและความหนาแน่นประชากรบริเวณเมืองเชียงใหม่, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26(7): 1094-1106.