การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line x Tester

Main Article Content

วรวรรณ วสุวัฒนกุล
เยาวพา จิระเกียรติกุล
พรชัย หาระโคตร

Abstract

In super sweet corn improvement, selecting a high potential inbred line is important to provide a high yielding hybrid and good yield components. Therefore, the objective of this study was to study combining ability for yield and yield component in the S2 generation of super sweet corn lines. The twenty super sweet corn lines were crossed with two testers in a line x tester mating design. The parental lines, 40 crosses, and 2 check varieties were evaluated in the rainy and dry seasons 2019/2020. The results indicated that variations of the dominant gene were more than additive gene effects for all studied traits except cob replacement height. L13 and L20 super sweet corn lines had high means and GCA values for yield, whereas L13 had a high GCA value for cob length and cutting percentage, and L5 lines had a high GCA value for total soluble solids. In addition, all super sweet corn crosses with a high SCA value were derived from the S2 generation lines or tester, especially T2 tester, which had a high GCA value. This study indicated that L13 and L20 lines had high performance to develop as super sweet corn inbred lines and used as new hybrids with high yield and yield components in the future. Moreover, T2 was a good tester and suitable for the super sweet corn breeding program.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วสุวัฒนกุล ว., จิระเกียรติกุล เ., & หาระโคตร พ. (2021). การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line x Tester. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 799–810. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.82
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

วรวรรณ วสุวัฒนกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เยาวพา จิระเกียรติกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พรชัย หาระโคตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

Castellanos, J.S., Hallauer, A.R. and Cordova, H.S., 1998, Relative performance of testers to identify elite line of corn (Zea mays L.), Maydica 43: 217-226.
Charles, M., John, M., Jill, E., Cairns, C., Mago rokosho, T., Ndhlela, C., Mukungurutse, A., Minnaar, O. and Maryke, L., 2019, Line x tester analysis of maize grain yield under acid and non-acid soil conditions, Crop Sci. 60: 1-13.
Hallauer, A.R. and Miranda, J.B., 1988, Quantitative Genetics in Maize Breeding, 2nd Ed., Iowa State University, Press, Ames. 468 p.
Harakotr, B., 2010, Identification of Suitable Parental Lines for Producing Single Cross Waxy Corn Hybrid, Master Thesis, Khon Kaen University, Khon Kaen, 88 p. (in Thai)
Junpatiw, A., 2012, Carotenoids Investigation in Vegetable Corns and Inheritance of Carotenoids in Sweet Corn, Doctoral Dissertation, Khon Kaen University, Khon Kaen, 123 p. (in Thai)
Kitpaiboonthawee, N., 2013, Utilization of Temperate Sweet Corn Germplasm for the Improvement of Domestic Sweet Corn hybrids, Master Thesis, Kasetsart University, Bangkok, 64 p. (in Thai)
Kongkanoi, R., 2007, Evaluation of Early Generation Top Cross of Sweet Corn Developed from Field Corn Inbred Lines, Master Thesis, Kasetsart University, Bangkok, 91 p. (in Thai)
Kumara, S.B., Ganesan, K.N., Nallathambi, G. and Senthil, N., 2013, Heterosis of single cross sweet corn hybrids developed, Madras. Agric. J. 100: 52-56.
Matzinger, D.F., 1953, Comparison of three types of testers for the evaluation of inbred lines of corn, Agron. J. 45: 493-495.
Office of Agricultural Economics, Available Source: https://www.oae.go.th, April 3, 2020. (in Thai)
Pongseai, C., 2001, Combining Ability Testing in S4 as Selection Index for Hybrid Corn (Zea mays L.) Improvement, Master Thesis, Kasetsart University, Bangkok, 78 p. (in Thai)
Samphantharak, K., 2003, Plant Breeding: Principles, Methods and Concepts, Kasetsart University Press, Bangkok, 327 p. (in Thai)
Seyoum, A., Wegary, D. and Alamerew, S., 2016, Combining ability of elite highland maize (Zea mays L.) inbred lines at Jimma Dedo, South West Ethiopia, Adv. Crop. Sci. Tech.4: 212-221.
Shushay, W.A., Habtamu, Z.Z. and Dagn, W.G., 2013, Line x tester analysis of maize inbred lines for grain yield and yield related traits, Asian J. Plant Sci. Res. 3:12-19.
Singh, R.K. and Chaudhary, B.D., 1979, Biometrical Methods in Quantitative Genetic Analysis, Kalyani Publishers, New Delhi, 303 p.
Tadawongsa, C., Lertrat, K. and Suriharn, B., 2015, Combining ability for number of ear and fresh ear weight yield in purple small ear waxy corn inbred lines, Khon Kaen Agric. J. 43(3): 557-564. (in Thai)