การทดสอบความต้านทานของยีนหลัก Ty-2 บนโครโมโซม 11 ในมะเขือเทศผสมกลับรุ่น BC6F2 ระหว่างสายพันธุ์ป่า Solanum habrochaites accession ‘L06112’ clone No.1 กับสีดาทิพย์3 ต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศใน 3 สถานที่

Main Article Content

อรอุบล ชมเดช
อิสระยศ สินบุญยะมะ
อุไรวรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นริศา เจือจุน

Abstract

Tomato yellow leaf curl disease is one of the diseases that cause damage to commercial tomato cultivars in every region of Thailand. The Seedathip3 tomato cultivar was used for introgression of TYLCV resistance genes from a wild species, Solanum habrochaites L06112 accession. Tomato seedlings from the BC6F2 generation were verified by 3 positions of DNA markers for containing a major resistance gene on chromosome 11. The BC6F2 generations were tested for TVLCV resistance at 3 locations with different viral isolations. The locations included; TYLCTHV-[NP] at TVRC Kasetsart University, Nakhon Pathom province, TYLCTHV-[CM] at East West Seed Company Suphanburi province, and TYLCTHV-[NK] at Syngenta Company Khon Kaen province. Different inoculation methods were used at each of the three locations. Symptom observations were recorded every week for 7 weeks. The viral concentrations were checked at 7 weeks post-inoculation.  The resistance line, S. habrochaites showed complete resistance at 3 locations with the highest disease score at 0.3 and ELISA readings with presence lower than the cut-off value, while Seedathip3  showed susceptibility at all 3 locations with disease scoring of 2.48-3.06. The F1 generation of Seedathip3 and S. habrochaites showed disease scores in the range of 0.73-1.5. The BC6F results showed susceptibility with disease scores higher than F1 generation at all locations. This is the result of only the Ty-2 selection on chromosome 11. S. habrochaites have another gene that affects the mechanism of TYLCV resistance. The commercial tomato cultivars require resistant gene combinations to improve the level of TYLCTHV resistance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชมเดช อ., สินบุญยะมะ อ., พงษ์พยัคเลิศ อ., & เจือจุน น. (2022). การทดสอบความต้านทานของยีนหลัก Ty-2 บนโครโมโซม 11 ในมะเขือเทศผสมกลับรุ่น BC6F2 ระหว่างสายพันธุ์ป่า Solanum habrochaites accession ‘L06112’ clone No.1 กับสีดาทิพย์3 ต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศใน 3 สถานที่ . Thai Journal of Science and Technology, 10(4), 427–437. https://doi.org/10.14456/tjst.2021.34
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

References

Anbinder, I., Reuveni, M., Azari, R., Paran, I., Nahon, S., Shlomo, H., Chen, L., Lapidot, M. and Levin, I., 2009, Molecular dissection of Tomato leaf curl virus resistance in tomato line TY172 derived from Solanum peruvianum, Theor. Appl. Genet. 119: 519-530.
Attathom, S., Chiemsombat, P., Kositratana, W. and Sea-Ing, N, 1994, Complete nucleotide sequence and genome analysis of bipartite tomato yellow leaf curl virus in Thailand, Kasetsart J. (Nat. Sci.) 28: 632-639.
Chomdej, O. and Chunwongse, J. 2006, Resistance to tomato yellow leaf curl Thailand virus (TYLCTHV-[2]) from Lycopersicon hirsutum accession No. L06112 and their progenies with Seedaythip3, Agricultural Sci. J. 37(6): 951-954.
Chomdej, O., Pongpayaklers, U., Juejun, N., Sinbunyama I. and Chunwongse, J., 2016, Ty-2 resistance to Tomato yellow leaf curl virus in F1 and BC1F1 crosses between wild species tomato, Solanum habrochaites ‘L06112’ and a commercial cultivar, Seedathip3, Agricultural Sci. J. 42(2): 189-200.
Chomdej, O., Whankaew, S., Chatchawankanpanich, O., Kositratana, W. and Chunwongse, J., 2008, Resistance to Tomato Yellow Leaf Curl Thailand Virus, (TYLCTHV-[2]) from Solanum habrochaites accession ‘L06112’ in F1 and BC1F1 generations, Songklanakarin J. Sci. Technol. 30: 441-446.
Friedmann, M., Lapidot, M., Cohen, S. and Pilowsky, M, 1998, A novel source of resistance to tomato yellow leaf curl virus exhibiting a symptomless reaction to viral infection, J. Amer. Soc. Hort. Sci. 123: 1004–1007.
Fulton, T. M., Chunwongse, J. and Tanksley, S.D., 1995, Microprep protocol for extraction of DNA from tomato and other herbaceous plants, Plant Mol. Biol. Rept. 13(3): 207-209.
Green, S. K. and Kalloo G., 1994, Leaf curl and yellowing virus of pepper and tomato: an overview, Asian Vegetable Research and Development Center, Technical Bullentin.
Hanson, P.M., Bernacchi, D., Green, S., Tanksley, S.D., Muniyappa, V., Padmaja, S., Chen, H.M., Kuo, G., Fang, D., Chen, J.T, 2000, Mapping a wild tomato introgression associated with tomato yellow leaf curl virus resistance in a cultivated tomato line, J. Amer. Soc. Hort. Sci. 125: 15-20.
Ji, Y., Schuster, D.J. and Scott, J.W., 2007, Ty-3, a begomovirus resistance locus near the Tomato Yellow Leaf Curl Virus resistance locus Ty-1 on chromosome 6 of tomato, Rept. Mol. Breeding 20: 271-284.
Ji, Y., Scott, J.W., Schuster, D.J. and Maxwell, D.P., 2009, Molecular mapping of Ty-4, a new Tomato Yellow Leaf Curl Virus resistance locus on chromosome 3 of tomato, J. Amer. Soc. Hort. Sci. 134: 281-288.
Pongpayaklers, U., 2011, Molecular mapping of Tomato Yellow Leaf Curl Thailand Virus (TYLCTHV-[2]) resistance gene in wild tomato, Solanum habrochaites accession ‘L06112’. Master Thesis, Kasetsart University, Bangkok, 90p. (inThai)
Rochester, D. E., Depaulo, J. J., Fauquet, C. M. and Beachy, R. N., 1994, Complete nucleotide sequence of the geminivirus tomato yellow leaf curl virus, Thailand isolate, J. Gen. Virol. 75: 477-448.
Sawangjit, S., Chatchawankanpanich, O., Chiemsombat, P., Attathom, T., Dale, J. and Attathom, S. 2005, Molecular characterization of tomato-infecting begomoviruses in Thailand, Virus Research 109:1-8.
Sutula, L. C., Gillett, M. J., Morrissey, M. S and Ramsdell, C. D., 1986, Interpreting ELISA data and establishing the positive-negative threshold, Plant Disease Vol. 70 No.8: 722-726.
Zamir, D., Ekstein-Michelson, I., Zakay, Y., Navot, N., Zeidan, M., Sarfatti, M., Eshed, Y., Harel, E., Pleban, T., Van-Oss, H., Kedar, N., Rabinowitch. H.D. and Czosnek, H., 1994, Mapping and introgression of tomato yellow leaf curl virus tolerance gene, Ty-1, Theor. Appl. Genet. 88: 141-146.