ผลของสาร IBA และน้ำส้มควันไม้ต่อการปักชำไผ่ไจแอ้นท์

Main Article Content

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
คนางค์ หิรัญยัษฐิติ
เยาวพา จิระเกียรติกุล

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของสาร IBA และน้ำส้มควันไม้ต่อการปักชำไผ่ไจแอ้นท์ (Dendrocalamus sp.) ด้วยวิธีการปักชำ มี 5 สิ่งทดลอง ดังนี้ น้ำประปา (control) indole-3-butyric acid (IBA) ความเข้มข้น 1,000 และ 2,000 ppm น้ำส้มควันไม้ : น้ำ อัตราส่วน 1:50 และ 1:100 วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (RCBD) ทำการปักชำกิ่งแล้วนำไปวางในโรงเรียนพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 80 วัน จากการศึกษาพบว่ากิ่งปักชำที่แช่ น้ำส้มควันไม้ : น้ำ อัตราส่วน 1:100 มีการออกรากสูงสุด คือ 50.00±25.00 เปอร์เซ็นต์ กิ่งปักชำที่แช่ใน IBA ความเข้มข้น 2,000 ppm มีจำนวนรากสูงสุด คือ 4.75±1.06 รากต่อต้น ส่วนกิ่งปักชำที่แช่ใน น้ำส้มควันไม้ : น้ำ อัตราส่วน 1:50 พบว่าให้ความยาวรากสูงสุด คือ 51.00±3.53 เซนติเมตร นอกจากนี้ความยาวกิ่งใหม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกิ่งปักชำที่แช่ด้วย IBA ความเข้มข้น 1,000 ppm มีความยาวสูงสุด คือ 54.18±4.24 เซนติเมตร ส่วนเปอร์เซ็นต์การออกราก จำนวนราก ความยาวราก จำนวนกิ่งใหม่ที่พัฒนา และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ

คำสำคัญ : 

 

Abstract

The effects of indole-3-butyric acid (IBA) and wood vinegar on cutting of Giant bamboo (Dendrocalamus sp.) were investigated. There were 5 treatments: tap water (control); 1,000 and 2,000 ppm IBA; and the mixtures of wood vinegar and water with the ratios of 1:50 and 1:100. The experiments were arranged in RCBD. The branch cuttings were kept in 50% shade nursery for 80 days. The results showed that the mixture of wood vinegar : water (1:100) gave the highest rooting percentage of 50.00±25.00. For branch cutting, the conditions of 2,000 ppm IBA gave the highest number of roots (4.75±1.06 roots). The highest length of roots, 51.00±3.53 cm, was found in the mixture of wood vinegar : water (1:50). In addition, by using 1,000 ppm IBA new shoot length with 54.18±4.24 cm, was remarkably high when compared with other treatments. There were no significant differences among any treatments in percentages of rooting, numbers and length of roots, numbers of new shoots and percentages of the survivals.

Keywords: giant bamboo; cutting; IBA; wood vinegar

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พวงจิก ธ., หิรัญยัษฐิติ ค., & จิระเกียรติกุล เ. (2015). ผลของสาร IBA และน้ำส้มควันไม้ต่อการปักชำไผ่ไจแอ้นท์. Thai Journal of Science and Technology, 4(1), 75–80. https://doi.org/10.14456/tjst.2015.22
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ