ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลในระบบการผลิตข้าว

Main Article Content

วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ
อุษณีย์ นรฮีม
ดุสิต อธินุวัฒน์

Abstract

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ควบคุมโรคพืชพัฒนาใหม่ 6 ผลิตภัณฑ์ ที่มีน้ำส้มควันไม้เป็นสารออกฤทธิ์หลัก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด 6 สูตร โดยกำหนดชื่อว่า TU-W1, TU-W2, TU-W3, TU-W4, TU-W5 และ TU-W6 นำมาทดสอบประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาล รวมทั้งศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้ และอายุการเก็บรักษาในระดับห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง และสภาพไร่ จากผลการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ TU-W6 มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการส่งเสริมการเจริญเติบโตเมื่อประเมินในระยะเก็บเกี่ยว (110 วันหลังปลูก) โดยส่งเสริมความสูงต้น การแตกกอ จำนวนราก และจำนวนเมล็ด/รวง เท่ากับ 104.5 เซนติเมตร, 10.6 ต้นต่อกอ, 62.7 ราก และ 120.5 เมล็ด/รวง และควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลกับ 80.4 เปอร์เซ็นต์ และยังสามารถลดโรคที่แพร่ระบาดในธรรมชาติ (โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง และโรคเมล็ดด่าง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้มีผลผลิตสูง 921.5 กิโลกรัม/ไร่ สำหรับอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรค พบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ TU-W6 ในอัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับการใช้ ในอัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถเก็บได้นาน 12 เดือน โดยมีประสิทธิภาพคงที่เมื่อตรวจประเมินประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคใบจุดสีน้ำตาลทุก 3 เดือน 

คำสำคัญ : น้ำส้มควันไม้; การผลิตข้าว; การควบคุมโรค; โรคใบจุดสีน้ำตาล

 

Abstract

The 6 new plant disease control products, with wood vinegar as the main active ingredient, were developed. The products are used in all experiments with six recipes, i.e. TU-W1, TU-W2, TU-W3, TU-W4, TU-W5, and TU-W6. All new products were tested for the effectiveness in growth promoting, brown spot disease controlling, ratio of use, and the shelf life in the laboratory, greenhouse, and field conditions. The results showed that the product TU-W6 was most effective in growth promoting. Plant height, tilling, number of roots, and the number of spikelets/panicle evaluated at harvest stage (110-day after planting) were 104.5 cm, 10.6 per clump, 62.7 roots, and 120.5 spikelets/panicle, respectively. For the disease control, it was found that the product controlled brown spot disease with 80.4 % and reduced natural disease outbreaks (narrow brow leaf spot, bacterial leaf blight, and dirty panicle). This product enhanced yield with 921.5 kg/rai. The optimum use of the product TU-W6 to promoting growth and controlling disease was a rate of 10 grams/20 liters of water. The efficiency is equivalent to a utilization rate of 20 grams/20 liters of water and products. This product can also be stored for 12 months with a steady performance when evaluating the effectiveness in inhibiting brown leaf spot disease every three months. 

Keywords: wood vinegar; rice production; disease control; brown spot disease

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เชื้อบุญ ว., นรฮีม อ., & อธินุวัฒน์ ด. (2016). ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลในระบบการผลิตข้าว. Thai Journal of Science and Technology, 5(2), 135–143. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.13
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ