การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา

Main Article Content

ปุริม คลิ้งทอง
ประภา ศรีพิจิตต์
รัตติกาน เกิดผล
ธานี ศรีวงศ์ชัย

Abstract

บทคัดย่อ

การผสมข้ามระหว่างข้าวชนิดอินดิกา CNT1, PTT1 และ SPR1 กับจาปอนิกา DOA2 พบว่าคู่ผสม SPR1 x DOA2 ให้ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) เป็นหมันทำให้ไม่สามารถผลิตเมล็ดได้ ส่วนคู่ผสม CNT1 x DOA2 และ PTT1 x DOA2 ให้ลูกผสมชั่วที่ 1 ปกติและผลิตเมล็ดได้ เมื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในประชากรลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F2 โดยใช้ค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อ-แม่เป็นเกณฑ์สามารถแบ่งความยาวของเมล็ดแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ลักษณะเมล็ดสั้นและเมล็ดยาว โดยมีการกระจายตัวในอัตราส่วนเมล็ดสั้นต่อเมล็ดยาวเป็น 3:1 แสดงว่าลักษณะความยาวของเมล็ดถูกควบคุมด้วยยีน 1 ตำแหน่ง โดยลักษณะเมล็ดสั้นถูกควบคุมด้วยยีนเด่นที่ข่มแบบสมบูรณ์ 

คำสำคัญ : การผสมข้าม; การถ่ายทอดลักษณะ; ความยาวเมล็ด; ข้าวอินดิกา; ข้าวจาปอนิกา

 

Abstract

The crossing between indica rice (CNT1, PTT1 and SPR1) with japonica rice (DOA2) were done for this study. The F1 of the cross SPR1 x DOA2 was sterile. On the other hand, the F1 of CNT1 x DOA2 and PTT1 x DOA2 were fertile character. The inheritance of rice grain length was performed in BC1F2 populations of each cross. Grain length could be divided into two groups by using the average of the both parents with long and short grain. The ratio of grain length showed 3:1 (short grain: long grain) indicating that a single gene controlled this trait. A short grain allele was dominant while long grain allele was recessive. 

Keywords: crossing; inheritance; grain length; indica rice, japonica rice

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คลิ้งทอง ป., ศรีพิจิตต์ ป., เกิดผล ร., & ศรีวงศ์ชัย ธ. (2016). การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา. Thai Journal of Science and Technology, 5(2), 144–149. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.14
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ