การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์

Main Article Content

ธีระชัย ธนานันต์
จุฑาทิพย์ พันธ์รูปท้าว
นฤมล ธนานันต์

Abstract

บทคัดย่อ

กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ (Nigrohirsutae) เป็นไม้ดอกที่นิยมใช้ในการประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ ปัจจุบันกล้วยไม้หมู่นี้มักผ่านการปรับปรุงจากพ่อแม่พันธุ์ดั้งเดิม จึงสูญเสียลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่าง ดังนั้นการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อการอนุรักษ์และการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป งานวิจัยนี้ได้ระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสม จำนวน 10 พันธุ์ ด้วยไอเอสเอสอาร์ พบว่าสามารถระบุพันธุ์ได้ทั้ง 10 พันธุ์ แต่พบว่าไพรเมอร์สำหรับไอเอสเอสอาร์ให้ค่า PIC เฉลี่ย 0.27 ซึ่งแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการระบุพันธุ์อยู่ในระดับปานกลาง 

คำสำคัญ : สกุลหวาย; หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ; ไอเอสเอสอาร์; การระบุพันธุ์; ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม

 

Abstract

Dendrobium section Nigrohirsutae are flowering plants used for decorate buildings and places. Currently, these orchids have been improvement from native parents by breeding program and they were loss of certain genetic characteristics. To determine genetic relationships and identify species or hybrids by molecular genetic techniques are important in planning for the conservation and breeding in the future. In this research, 10 varieties of Dendrobium section Nigrohirsutae and their hybrids were used to study using inter-simple sequence repeat (ISSR). All of 10 varieties were identified. But, the average of polymorphic information content (PIC) = 0.27, it shown to be effective in identifying the species at medium level. 

Keywords: Dendrobium; Nigrohirsutae; ISSR; identification; genetic relationship

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ธนานันต์ ธ., พันธ์รูปท้าว จ., & ธนานันต์ น. (2016). การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์. Thai Journal of Science and Technology, 5(2), 181–189. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.18
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ