การขยายพันธุ์มัลเบอร์รี่พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์เวียดนาม GQ2 ในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

เจนจิรา ชุมภูคำ
กาพย์แก้ว แก้วนาบอน
ณัฐพงค์ จันจุฬา

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นมัลเบอร์รี่ (ตายอด ตาข้าง ก้านใบ และใบอ่อน) จากแปลงทดลองและการปักชำต่อการรอดชีวิตและสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์มัลเบอร์รี่ในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าทุกชิ้นส่วนของมัลเบอร์รี่พันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ได้มาจากการปักชำมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงกว่าที่นำมาจากแปลงทดลอง โดยใบอ่อนที่มาจากการปักชำมีการรอดชีวิตสูงที่สุด (70 %) และการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์จากส่วนของตาข้างของต้นมัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2 พบว่าในอาหารสูตร MS + BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลทำให้ต้นมัลเบอร์รี่มีการเจริญเติบโตได้ดีและมีความสมบูรณ์ที่สุด โดยมีความสูงต้นเฉลี่ย 2.66 เซนติเมตร จำนวนยอดเฉลี่ย 2.83 ยอด จำนวนใบเฉลี่ย 8.25 ใบ และความยาวใบเฉลี่ย 1.23 เซนติเมตร ตามลำดับ 

คำสำคัญ : การรอดชีวิต; ใบอ่อน; การเจริญเติบโต; เบนซิลอะดีนีน; การเพาะเลี้ยงมัลเบอร์รี่

 

Abstract

The effect of different explants (apical bud, lateral bud, petiole and leaflet) from the natural field and stem cutting on survival and medium formula for in vitro micropropagation of mulberry were studied. The results showed that all explants of ‘Chiangmai 60’ mulberry which from the stem cutting had a survival higher than the natural field. The leaflet from the stem cutting gave the highest survival (70 %). In the effect of in vitro micropropagation of ‘Vietnam GQ2’ and study of the medium formula for mulberry. It was found that the lateral bud were cultured on MS + 1.0 mg/l BA + 2.0 mg/l NAA gave the best result for growth and healthy, with maximum of plant height (2.66 cm), number of shoots (2.83 shoots), number of leaves (8.25 leaves) and leave length (1.23 cm), respectively. 

Keywords: survival; leaflet; growth; benzyladenine; Mullberry culture

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชุมภูคำ เ., แก้วนาบอน ก., & จันจุฬา ณ. (2016). การขยายพันธุ์มัลเบอร์รี่พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์เวียดนาม GQ2 ในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 5(3), 273–282. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.27
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ