ผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ด การรอดชีวิต และการเจริญเติบโตของต้นกล้ามัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2

Main Article Content

เจนจิรา ชุมภูคำ
สิริกาญจนา ตาแก้ว
ณัฐพงค์ จันจุฬา

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2 ที่แปลงทดลอง 1 และ 2 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการรอดชีวิตของต้นกล้ามัลเบอร์รี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออายุ 1 เดือน ประกอบด้วย (1) พีทมอส (ควบคุม) (2) ถ่านแกลบ : พีทมอส (1:1) (3) ถ่านแกลบ : ขุยมะพร้าว (1:1) (4) ถ่านแกลบ : ทรายหยาบ (1:1) (5) ถ่านแกลบ : ทรายหยาบ : ขุยมะพร้าว (1:1:1) (6) ถ่านแกลบ : ทรายหยาบ : พีทมอส (1:1:1) และ (7) ดินผสม พบว่าเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของต้นกล้ามัลเบอร์รี่ที่ย้ายปลูกใน ถ่านแกลบ : ทรายหยาบ : พีทมอส (1:1:1) มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุด คือ 73.33 % การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ดมัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2 พบว่าในวัสดุปลูก ถ่านแกลบ : ทรายหยาบ : ขุยมะพร้าว (1:1:1) เมล็ดมัลเบอร์รี่มีความงอกสูงที่สุด คือ 93.33 % ในขณะที่ ถ่านแกลบ : ขุยมะพร้าว (1:1) ใช้เวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วที่สุด คือ 5.45 วัน และการทดลองที่ 3 ศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2 ประกอบด้วย (1) กาบมะพร้าวสับ : ปุ๋ยหมัก (2:1) (2) ถ่านแกลบ : ปุ๋ยหมัก (2:1) (3) ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยหมัก (2:1) และ (4) กาบมะพร้าวสับ : ถ่านแกลบ : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยหมัก (2:2:2:1) พบว่าวัสดุปลูก ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยหมัก (2:1) ทำให้ต้นกล้ามัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2 มีการเจริญเติบโตดีที่สุด 

คำสำคัญ : วัสดุปลูก; การงอก; การรอดชีวิต; การเจริญเติบโต

 

Abstract

The effect of growing media on germination and seedling growth of ‘Vietnam GQ2’ mulberry were studied at the experiment field I and II, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, during February to May 2016. The study had three experiments. The experiment 1 was studied on the effect of growing media on the survival of ‘Vietnam GQ2’ mulberry seedling from in vitro culture at 1 month, including; (1) peat moss (control), (2) rice husk charcoal : peat moss (1:1), (3) rice husk charcoal : coconut coir (1:1), (4) rice husk charcoal : sand (1:1), (5) rice husk charcoal : sand : peat moss (1:1:1), (6) rice husk charcoal : sand : coconut coir (1:1:1) and (7) soil based media. The results showed that ‘Vietnam GQ2’ mulberry seedlings transplanted into rice husk charcoal : sand : peat moss (1:1:1) gave the highest survival (73.33 %). The experiment 2 was studied on the effect of growing media on the germination of ‘Vietnam GQ2’ seed. The result showed that using the mixture of rice husk charcoal : sand : coconut coir (1:1:1) gave the highest percentage germination of ‘Vietnam GQ2’ seed (93.33 %). While, the mixture of rice husk charcoal : coconut coir (1:1) had the shorted period of seed germination (5.45 day). And the experiment 3 was studied on the effects of different growing media on the growth of ‘Vietnam GQ2’ seedlings those were (1) husk chips : compost (2:1), (2) rice husk charcoal : compost (2:1), (3) coconut coir : compost (2:1) and (4) husk chips : rice husk charcoal : coconut coir : compost (2:2:2:1). The results showed that the mixture of coconut coir : compost (2:1) gave the best of ‘Vietnam GQ2’ seedling growth. 

Keywords: growing media; germination; survival; growth

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชุมภูคำ เ., ตาแก้ว ส., & จันจุฬา ณ. (2016). ผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ด การรอดชีวิต และการเจริญเติบโตของต้นกล้ามัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2. Thai Journal of Science and Technology, 5(3), 283–295. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.28
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ