การตรวจสอบข้าวโพดและถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส

Main Article Content

นคร สอนสมบูรณ์
ปาริยา ณ นคร
ธีระชัย ธนานันต์
นฤมล ธนานันต์

Abstract

บทคัดย่อ

พืชดัดแปลงพันธุกรรมมีการเพาะปลูกในหลายประเทศ ขณะเดียวกันในอีกหลายประเทศได้ห้ามเพาะปลูกและนำเข้า เพื่อป้องกันการปนเปื้อนพืชดัดแปลงพันธุกรรมในอาหาร จึงมีการตรวจสอบการปนเปื้อนด้วยวิธีทางโปรตีนและดีเอ็นเอ งานวิจัยนี้ได้ตรวจสอบข้าวโพดและถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส โดยตรวจสอบตำแหน่งโปรโมเตอร์ 35S และเทอร์มิเนเตอร์ NOS พบว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรม 7 ตัวอย่าง จาก 15 ตัวอย่าง ตรวจพบเทอร์มิเนเตอร์ NOS มีเพียง 1 ตัวอย่าง เท่านั้นที่ตรวจพบทั้งโปรโมเตอร์ 35S และเทอร์มิเนเตอร์ NOS 

คำสำคัญ : พืชดัดแปลงพันธุกรรม; ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส; โปรโมเตอร์ 35S; เทอร์มิเนเตอร์ NOS

 

Abstract

Genetically modified plants (GM plants) are cultivated in many countries, at the same time, it is prohibited for importing and cultivating from many countries. Protein and DNA detection methods are used for prevention of the contamination of GM plants in food products. This research used polymerase chain reaction (PCR) to detect 35S promoter and NOS terminator in maize and soybean. In this research, NOS terminator was detected in seven samples and both 35S promoter and NOS terminator were detected in one sample. 

Keywords: genetically modified plant; polymerase chain reaction; 35S promoter; NOS terminator

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สอนสมบูรณ์ น., ณ นคร ป., ธนานันต์ ธ., & ธนานันต์ น. (2016). การตรวจสอบข้าวโพดและถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส. Thai Journal of Science and Technology, 5(3), 296–302. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.29
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ