การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดประสบการณ์เรียนรู้ เรื่อง การเล่นกีฬาเนตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

Main Article Content

ศักดิ์ศรี รักไทย
กรณภว์ กนกลภัสกุล

Abstract

บทคัดย่อ

กีฬาเนตบอลจึงเป็นกีฬาที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและพัฒนาทักษะการคิดของสมอง ปัจจุบันเป็นกีฬาที่จำกัดอยู่ในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ ยังไม่แพร่หลายไปในระดับนักเรียนและโรงเรียน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบประสบการณ์เรียนรู้และศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณ์เรียนรู้เรื่องการเล่นกีฬาเนตบอลสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจเอกสาร แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่าประสบการณ์เรียนรู้ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) เนื้อหาภาคปฏิบัติ (doing element) (2) วัตถุประสงค์ทางด้านทักษะพิสัย (psychomotor) (3) สถานการณ์เรียนรู้ (learning situation) (4) สื่อ (media) และ (5) การประเมินผล (evaluation) การประเมินผลประสบการณ์เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน พบว่าประสบการณ์การเรียนรู้นี้มีความเหมาะสมในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบเท่ากับ 2.81 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 ในขณะที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ one shot case พบว่านักเรียนร้อยละ 80 สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องร้อยละ 88.89 

คำสำคัญ : ประสบการณ์เรียนรู้; กีฬาเนตบอล; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

 

Abstract

Netball was promoting physical health and developing brain. Nowadays netball was limiting sport in nation and international division; it was not spread to students or schools. The objectives of this study were (1) to design learning experience and (2) to study learning achievement of the learning experience topic in netball athletic for high school students. The samples consisted of 20 students in grade 12 from high school in Phetchaburi province Thailand. The data were collected by reviewing literature, using the learning achievement test for students and using the learning experience test for the specialist. The results showed that the components of learning experience in netball sport consisted of (1) content, (2) objective, (3) learning situation, (4) media and (5) evaluation. The suitable netball learning experience score by the specialist was high at mean 2.81 from 3.00 and standard deviation (S.D.) was 0.20. The result by one shot case analysis found that 80 percent of students had got correctly answered with 88.89 percent. 

Keywords: learning experience; netball athletic; high school student

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รักไทย ศ., & กนกลภัสกุล ก. (2016). การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดประสบการณ์เรียนรู้ เรื่อง การเล่นกีฬาเนตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. Thai Journal of Science and Technology, 5(3), 303–312. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.30
Section
วิทยาศาสตร์สุขภาพ