ผลการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาแอมิเลส และแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดหอมในหลอดทดลอง

Main Article Content

รังสิตา จันทร์หอม
กานต์สุดา วันจันทึก
ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
สมศรี เจริญเกียรติกุล

Abstract

The objectives of the present study were to investigate the in vitro inhibitory effects of Shiitake mushroom [Lentinus edodes (Berk.) Sing.] extracts on lipase, a-amylase and a-glucosidase. The Shiitake mushroom extracts were prepared using hot water, 80 % (v/v) ethanol and hexane. Shiitake mushroom extracts of varying concentrations were subjected to inhibition assays for lipase, a-amylase and a-glucosidase, and quantified using UV-VIS spectrophotometer. Hot water extract, ethanol extract and hexane extract of Shiitake mushroom exerted lipase inhibitory activity with IC50 values of 621.31, 8.85 and 23.11 mg/mL, respectively. They exerted alpha-amylase inhibitory activity with IC50 values of 656.60, 183.87 and 127.42 mg/mL, respectively. They also exerted alpha-glucosidase inhibitory activity with IC50 values of 400, 20.38 and 12.91 mg/mL, respectively. The ethanol and hexane extracts of Shitake mushroom showed stronger inhibitory activity on alpha-glucosidase than on alpha-amylase. These results showed the inhibition of Shiitake mushroom extracts on the activities of lipase, alpha-amylase and alpha-glucosidase enzymes, which are lipid and carbohydrate digestive enzymes. Therefore, Shiitake mushroom may alleviate postprandial blood lipid and glucose levels.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

รังสิตา จันทร์หอม

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กานต์สุดา วันจันทึก

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สมศรี เจริญเกียรติกุล

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

References

[1] Hawkesworth, S., 2013, Obesity: Definition, Etiology, and Assessment, Encyclopedia Human Nutr. 3: 350-353.
[2] Al-Goblan, A.S., Al-Alfi, M.A. and Khan, M.Z., 2014, Mechanism linking diabetes mellitus and obesity, Diabetes Metab. Syndr. Obes. 7: 587-591.
[3] Heck, A.M., Yanovski, J.A. and Calis, K.A., 2000, Orlistat, a new lipase inhibitor for the management of obesity, Pharmacotherapy 20: 270-279.
[4] Clissold, S.P. and Edwards, C., 1988, Acarbose, Drugs 35: 214-243.
[5] Handayani, D., Chen, J., Meyer, B.J. and Huang, X.F., 2011, Dietary Shiitake mushroom (Lentinus edodes) prevents fat deposition and lowers triglyceride in rats fed a high-fat diet, J. Obes. 2011: 1-8.
[6] Islam, S.I. and PramaniK, M.M.U., 2014. Antihyperglycemia activity of Edible mushroom, Lentinus edodes in Allon Induced Diabetic Swiss Albino mice, Int. J. Pharm. Clin. Res. 6: 121-126.
[7] Palanisamy, M., Gil-Ramírez, A., Ruiz-Rodríguez, A., Marín, F.R., Reglero, G. and Soler-Rivas, C., 2012, Testing edible mushrooms to inhibit the pancreatic lipase activity by an in vitro digestion model, Int. J. Food Sci. 47: 1004-1010.
[8] Sharif, S., Asia, A., Huma, T., Shah, A.A., Afzal, G., Rashid, S., Shahid, M. and Mustafa, G., 2018, Anticanner, antithrombotic, antityrosinase, and anti-α-glucosidase activities of select wild commercial mushrooms from Pakistanม Food Sci. Nutr. 6: 2170-2176.
[9] Wichaidit, T. and Baikadem, W., 2011, In vitro Inhibitory Effect of Edible Mushroom Extracts on Alpha Amylase and Alpha Glucosidase Enzymes, Master Thesis, Rangsit University, Pathum Thani. (in Thai)
[10] Afieroho, O. and Ugoeze, K., 2014, Gas chromatography-mass spectroscopic (GC-MS) analysis of n-hexane extract of Lentinus tuber-regium (Fr) Fr (Polyporaceae) Syn Pleurotus tuber regium Fr sclerotia, Trop. J. Pharm. Res. 13: 1911-1915.
[11] Chaicharoenpong, C., 2014, Synthesis of Derivatives of Carpesterol and Theirs Lipase Inhibitory Activity, Research Report, Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai)
[12] Ren, L., Hemar, Y., Perera, C.O., Lewis, G., Krissanse, G.W. and Buchanan, P.K., 2014, Antibacterial and antioxidant activities of aqueous extracts of eight edible mushrooms, Bioact. Carbohydr. Diet. Fibre. 3: 41-51.
[13] Lee, J.K., Jang, J.H., Lee, J.T. and Lee, J.S., 2010, Extraction and characteristic of anti-obesity lipase inhibitor from Phellinus linteus, Mycobiology 38: 52-57.
[14] Su, C.H., Lai, M.N. and Ng, L.T., 2013, Inhibitory effects of medicinal mushrooms on α-amylase and α-glucosidase-enzymes related to hyperglycemia, Food Funct. 4: 644-649.
[15] Cai, S., Wang, O., Wang, M., He, J., Wang, Y., Zhang, D., Zhou, F. and Ji, B., 2012, In vitro inhibitory effect on pancreatic lipase activity of subfractions from ethanol extracts of fermented oats (Avena sativa L.) and synergistic effect of three phenolic acids, J. Agric. Food Chem. 60: 7245-7251.
[16] Zhai, H., Gunness, P. and Gidley, M.J., 2016, Effects of cereal soluble dietary fibers on hydrolysis of p-nitrophenyl laurate by pancreatin, Food Funct. 7: 3382-3389.
[17] Telagari, M. and Hullatti, K., 2015, In vitro α-amylase and α-glucosidase inhibitory activity of Adiantum caudatum Linn. and Celosia argentea Linn. extracts and fractions, Indian J. Pharma. 47: 425-429.
[18] Worthington, V., Worthington Enzyme Manual Freehold: Alpha Amylase, Assay, Available Source: https://www.worthington-biochem.com/AA/default.html, February 12, 2019.
[19] Yamaki, K. and Mori, Y., 2006, Evaluation of alpha-glucosidase inhibitory activity in colored foods: A trial using slope factors of egression curves, J. Jpn. Soc. Food Sci. 53: 229-231.
[20] United States Department of Agriculture Agricultural Research Service, Basic Report: 11238, Mushrooms, Shiitake, Raw. Available Source: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list?fgcd=&manu=&lfa cet=&count= &max=35&sort=&qlookup=Mushrooms%2C+shiitake%2C+raw&offset=&format=Abridged&new=&measureby=&ds=&order=&qt=&qp=&qa=&qn=&q=&ing=, February 10, 2019.
[21] Manzi, P., Gambelli, L., Marconi, S., Vivanti, V. and Pizzoferrato, L., 1999, Nutrients in edible mushrooms: An inter-species comparative study, Food Chem. 65: 477-482.
[22] Synytsya, A., Míčková, K., Synytsya, A., Jablonský, I., Spěváček, J., Erban, V., Kováříková, E. and Čopíková, J., 2009, Glucans from fruit bodies of cultivated mushrooms Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii: Structure and potential prebiotic activity, Carbohydr. Polym. 76: 548-556.
[23] Venturi, G., Formisano, F., Cuello, G.J., Johnson, M.R, Pellegrini, E., Bafile, U. and Guarini, E., 2009, Structure of liquid n-hexane, J. Chem. Phys. 131: 034508.
[24] Gulua, L., Nikolaisshvili, L., Jgenti, M., Turmanidze T. and Dzneladze, G., 2018, Polyphenol content, anti-lipase and antioxidant activity of teas made in Georgia, Ann. Agrar. Sci. 16: 357-361.
[25] Rungprom, W., 2018, Antioxidant and antihyperglycemic activities of four edible Lentinus mushrooms, CAST 18(2): 75-82.
[26] Rouzbehan, S., Moein, S., Homaei, A. and Moein, M.R., 2017, Kinetics of α-glucosidase inhibition by different fractions of three species of Labiatae extracts: A new diabetes treatment model, Pharm. Biol. 55: 1483-1488.
[27] Inouye, S., Tsuruoka, T., Ito, T. and Niida, T., 1968, Structure and synthesis of nojirimycin, Tetrahedron 24: 2125-2144.
[28] Ohuchi, K. and Aoyagi, Y., 2010, Inhibitory effect of mushroom extract on α- amylase and α-glucosidase, J. Jpn. Soc. Food Sci. 57: 532-538.
[29] Niwa, T., Inouye, S., Tsuruoka, T., Koaze, Y. and Niida, T., 1970. Nojirimycin as a potent inhibitor of glucosidase, Agric. Biol. Chem. 34: 966-968.