แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องเรียน : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Main Article Content

ธัญชนก หลำริ้ว
หฤทัย กลิ่นเพชร
ธนาพล ตันติสัตยกุล

Abstract

This research evaluated improvement options for the lighting system in lecture rooms in faculty of science and technology, Thammasat university, Rangsit Centre. The lecture rooms were surveyed and found that 11 rooms out of 21 rooms did not pass the standards regarding lighting system. The new lighting system using LED lamps was designed using DIALux program. Two options were evaluated in this research: option 1 – replacement with LED lamps in all the lecture rooms; and option 2 – replacement with LED lamps only in the lecture rooms that did not pass the standards. The energy savings and the environmental benefit in terms of greenhouse gas (GHG) reductions of each options were evaluated. In addition, an economic feasibility analysis was conducted to evaluate the practical implementation. The results showed that the energy conserved were 15,585 kWh/year and 4,914 kWh/year, and the estimated GHG reductions were 8.82 tCO2e/year and 2.78 tCO2e/year, for options 1 and option 2 respectively. In addition, both options were economically feasible with NPV = 387,515 THB and IRR = 96.3 % for option 1, and NPV = 122,201 THB and IRR = 96.0 % for option 2. The sensitivity analysis showed that the economic return is more sensitive to the operational hours of the lecture rooms than to the rate of increase in electricity rate. The implementation will not be economically feasible if the lecture rooms is used less than 14.5 % of the expected operational hours.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

ธัญชนก หลำริ้ว, thammasat university

สาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หฤทัย กลิ่นเพชร, thammasat university

สาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ธนาพล ตันติสัตยกุล, thammasat university

สาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] Coordinating Center for Energy Conservation Building Design, Department of Alternative Energy Department and Efficiency, Ministry of Energy, Thailand, 2017, Guidelines for Building Design for Energy Conservation, Available Source: http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/guidelinrBEC2017.pdf, October 9, 2018. (in Thai)
[2] Yoomak, S. and Ngaopitakkul, A., 2015, Study and analysis luminescence characteristics of light-emitting diode for the highway, Srinakharinwirot Univ. J. Sci. Technol. 7(14): 40-52. (in Thai)
[3] Yoomak, S. and Ngaopitakkul, A., 2017, The study and analysis of lighting quality of road lighting system based on application in different road surface properties, Srinakharinwirot Univ. J. Sci. Technol. 9(17): 137-149. (in Thai)
[4] Kerdlap, P., 2017, The design and installation of illumination system for energy saving by using LED lamp of fluorescent T8: Faculty of Engineering, Eastern Asia University, EAU Heritage J. Sci. Technol. 11(1): 140-147. (in Thai)
[5] Prasopsuk, C., Sachakamol, P., 2012, Energy conservation by LED replacement Case Study: Taching Cotton Ltd., pp. 1091-1095, Proceeding of IE Network Conference 2012, Phetchaburi. (in Thai)
[6] Thammasat University, Rangsit Campus Electricity Usage, Available Source: http://sustainable.tu.ac.th/energy-and-climate-change/electricity-usage-rangsit-campus, October 9, 2018.
[7] Department of Labour Protection and Welfare, 2018, Proclamation of Department of Labour Protection and Welfare: Rules for Measurement Methods and Analysis of Working Conditions Regarding the Level of Heat, Light or Sound, as Well as the Duration and Type of Business to be Performed, Available Source: http://legal.labour.go.th/2018/images/law/Safety2554/3/s_1018.pdf, October 9, 2018. (in Thai)
[8] DIALux, Available Source: https://www.dial.de/en/company, September 2, 2018.
[9] Baloch, A.A., Shaikh, P.H., Shaikh, F., Leghari, Z.H., Mirjat, N.H., Uqaili, M.A., 2018, Simulation tools application for artificial lighting in buildings, Renew. Sust. Energ. Rev. 82: 3007-3026.
[10] Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization), 2016, Thailand Voluntary Emission Reduction Methodology (Energy Efficiency Improve ment for Lightings), Available Source: http://ghgreduction.tgo.or.th/tver-method/tver-methodology-for-voluntary-green house-gas-reduction/ee/item/444-energy-efficiency, October 1, 2018. (in Thai)
[11] Bank of Thailand, Loan Interest Rate, Available Source: http://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/interestrate/_layouts/application/interest_rate/in_rate.aspx, October 1, 2018.
[12] Knowledge Base DIALux 4, Lumen Method, Available Source: https://dialux4.support-en.dial.de/support/solutions/articles/9000078303-lumen-method, October 1, 2018.