การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยคำนวนอาหารที่จำเป็นต่อวัน (NuTu-App) เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ

Main Article Content

ประกายเพชร วินัยประเสริฐ
จิณพิชญ์ชา มะมม

Abstract

Abstract


Pressure ulcers are a common complication in elderly patients and immobilized patients which is a major public health problem worldwide. This innovative development research aims to study the effects of nutrition applications (NuTu-App) on nutritional status and satisfaction of caregivers. The sample was patient with pressure ulcer in home-based care and their caregivers. Seventy-two selected samples were divided into control groups (n=36) and experimental group (n=36) Research measurement are: (1) the required daily nutrition applications, a mobile application for calculating energy and food per day which can be accessed both on the web and on the mobile (android/iOS), (2) characteristics record form, (3) albumin serum level, and (4) a satisfaction assessment. Data were analyzed by descriptive statistics and t-test. The result revealed that nutrition status among the experimental group was statistically significant higher than the control group (p < 0.05) and caregivers are satisfied with this NuTu application. The finding of this study confirms the effectiveness of mobile application to increase nutrition status in patients with pressure ulcers. The mobile application should be further developed in other operating systems to be more appropriately used by other patients and setting. 


Keywords: nutrition application; nutrition status; pressure ulcer

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author Biographies

ประกายเพชร วินัยประเสริฐ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

จิณพิชญ์ชา มะมม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] Aslan, A. and van Giersbergen, M.Y., 2016, Nurses' attitudes towards pressure ulcer prevention in Turkey, J. Tissue Viability 25: 66-73.
[2] Källman, U., Bergstrand, S., Ek, A.C., Engström, M. and Lindgren, M., 2016, Nursing staff induced repositionings and immobile patients' spontaneous movements in nursing care, Int. Wound J. 13: 1168-1175.
[3] Amir, Y., Lohrmann, C., Halfens, R.J. and Schols, J.M., 2017, Pressure ulcers in four Indonesian hospitals: Prevalence, patient characteristics, ulcer characteristics, prevention and treatment, Int. Wound J. 14: 184-193.
[4] Stockert, P. and Hall, P., 2013, Fundamentals of Nursing, 8th Ed., Mosby, Missouri, 1392 p.
[5] มาลี งามประเสิรฐ, 2552, โภชนาการกับการหายของแผลกดทับ, น. 81-90, ใน ยุวดี เกตสัมพันธ์ (บรรณาธิการ), การดูแลแผลกดทับ ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 1), ไทยเอฟเฟคท์ สตูดิโอ, กรุงเทพฯ, 211 น.
[6] Little, M.O., 2013, Nutrition and skin ulcers, Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care 16: 39-49.
[7] นงนุช หอมเนียม, 2015, บทบาทพยาบาลในการใช้หลักโภชนาการที่ส่งเสริมการหายของแผล, ว.พยาบาลตำรวจ 6: 234-249.
[8] Tonni, S. and Wali, A., 2013, Dietary considerations of wound healing in Ayurveda, J. Nutr. Food Sci. 3: 1-4.
[9] สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุดา, ปรางทิพย์ อุจะรัตน์ และณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, 2550, ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล, พิมพ์ครั้งที่ 3, เอ็น พี เพรส, กรุงเทพฯ, 360 น.
[10] กมลวรรณ เจนวิถีสุข, 2013, Basic Wound Healing and Wound Bed Preparation กระบวนการหายของแผลและหลักการรักษา, ว.ศรีนครินทร์เวชสาร 28: 10-17.
[11] ขวัญจิตร์ ปุ่นโพธิ์ และจิณพิชญ์ชา มะมม, 2557, การศึกษาผลของกระบวนการดูแลแผลในการส่งเสริมการหายของแผล การลดความเสี่ยงในการเกิดแผลใหม่ และความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ, รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 82 น.
[12] Erdfelder, E., Faul, F. and Buchner, A., 1996, GPOWER: A general power analysis program, Behav. Res. Meth. Instrum. Comput. 28: 1-11.
[13] Epuap, N. and Npuap, N., 2014, Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference guide, International NPUAP/EPuap Pressure Ulcer Classification System, Perth.
[14] Harris, J. and Benedict, F., 1919, A Biometric Study of Basal Metabolism in Man, Carnegie Institute of Washington, Washington, D.C.
[15] Bharadwaj, S., Ginoya, S., Tandon, P., Gohel, T.D., Guirguis, J., Vallabh, H., Jevenn, A. and Hanouneh, I., 2016, Malnutrition: Laboratory markers vs nutritional assessment, Gastroenterol. Rep. 4: 272-280.
[16] Mamom, J., 2017, The effects of a community-based discharge-planning model for continuing pressure ulcer care on wound healing rates, nutritional status, and infection rates of elderly patients in Thailand, Songklanakarin J. Sci. Technol. 93: 341-346.
[17] Jiang, Q., Li, X., Zhang, A., Guo, Y., Liu, Y., Liu, H., Qu, X., Zhu, Y., Guo, X., Liu, L. and Zhang, L., 2014, Multicenter comparison of the efficacy on prevention of pressure ulcer in postoperative patients between two types of pressure-relieving mattresses in China, Int. J. Clin. Exp. Med. 7: 2820.
[18] Artico, M., Dante, A., D’angelo, D., Lamarca, L., Mastroianni, C., Petitti, T., Piredda, M. and de Marinis, M.G., 2018, Prevalence, incidence and associated factors of pressure ulcers in home palliative care patients: A retrospective chart review, Palliative Med. p.0269216317737671.
[19] Barrois, B., Colin, D. and Allaert, F.A., 2018, Prevalence, characteristics and risk factors of pressure ulcers in public and private hospitals care units and nursing homes in France, Hosp. Pract. 46: 30-36.
[20] Chaboyer, W., Bucknall, T., Webster, J., McInnes, E., Gillespie, B.M., Banks, M., Whitty, J.A., Thalib, L., Roberts, S., Tallott, M. and Cullum, N., 2016, The effect of a patient centred care bundle intervention on pressure ulcer incidence (INTACT): A cluster randomised trial, Int. J. Nurs. Stud. 64: 63-71.
[21] Patel, S., Jacobus-Kantor, L., Marshall, L., Ritchie, C., Kaplinski, M., Khurana, P.S. and Katz, R.J., 2013, Mobilizing your medications: An automated medication reminder application for mobile phones and hypertension medication adherence in a high-risk urban population, J. Diabetes Sci. Technol. 7: 630-639.
[22] Mira, J.J., Navarro, I., Botella, F., Borrás, F., Nuño-Solinís, R., Orozco, D., Iglesias-Alonso, F., Pérez-Pérez, P., Lorenzo, S. and Toro, N., 2014, A Spanish pillbox app for elderly patients taking multiple medications: randomized controlled trial, J. Med. Int. Res. 16: e99.
[23] Zhao, J., Freeman, B. and Li, M., 2016, Can mobile phone apps influence people’s health behavior change?: An evidence review, J. Med. Int. Res. 18(11): e287.
[24] Olsen, L.L. and Johnson, M.D., 2003, Service equity, satisfaction, and loyalty: from transaction-specific to cumulative evaluations, J. Serv. Res. 5: 184-195.
[25] Miremberg, H., Ben-Ari, T., Betzer, T., Raphaeli, H., Gasnier, R., Barda, G., Bar, J. and Weiner, E., 2018, A randomized control trial on the effect of introducing a daily smartphone based feedback system between GDM patients and physicians-on patient compliance, glycemic control, satisfaction, and pregnancy outcome, Am. J. Obstet. Gynecol. 218: S31.