การแจกแจงมูลค่าปัจจุบันของความสูญเสียรวมภายใต้ข้อสมมติความไม่เป็นอิสระกันโดยวิธีจำลองมอนติคาร์โล

Main Article Content

กฤษกร อาชววาณิชกุล
กมล บุษบา

Abstract

Abstract


The purpose of this research is to find the distribution of the present value from aggregate loss taken in one year and to find the descriptive statistics of the present value of aggregate loss in one year; e.g., mean, 2.5th percentile, 97.5th percentile, and the coefficient of variation. It also compares the distributions of the present value from the aggregate loss in one year with various payment’s distribution under dependence assumption by Monte Carlo simulations. Since In insurance practice, the actual compensation payment time depends on the amount of payment paid. The results show that the distributions of the present value of aggregate loss in 1 year period is positively skewed curve and means of the present value from the aggregate loss doesn’t depend on payment’s distribution, regardless the amount of payment’s distribution. When mean of the payment equals 250 Baht, the present value of the aggregate loss in 1 year with the payment’s distribution are Pareto, Weibull, gamma, and lognormal equal to 1,206.55, 1,205.95, 1,202.36 and 1,205.94 respectively. The 2.5th percentile and 97.5th percentile are [131.39,3652.34], [181.20,2937.48], [280.77,2646.60] and [22.25,3356.39] respectively. The coefficient of variation are 86.82, 60.16, 51.61 and 70.88 % respectively. When mean of the payment equals 500 Baht, the present value of the aggregate loss in 1 year with the payment’s distribution are Pareto, Weibull, gamma, and lognormal equal to 2,410.68, 2,399.82, 2,391.63 and 2,397.85 respectively. The 2.5th percentile and 97.5th percentile are [260.73,7391.71], [364.45,5879.31], [556.05,5267.05] and [373.42,6687.62] respectively. The coefficient of variation are 88.35, 60.47, 51.65 and 70.96 % respectively. When mean of the payment equals 1,000 Baht, the present value of the aggregate loss in 1 year with the payment’s distribution are Pareto, Weibull, gamma, and lognormal equal 4,774.85, 4,749.47, 4,757.49 and 4,768.87 respectively. The 2.5th percentile and 97.5th percentile are [516.37,14662.89], [713.29,11635.1], [1104.64,10478.44] and [740.34,13291.13] respectively. The coefficient of variation are 86.49, 60.36, 51.71 and 71.03 % respectively. Furthermore, the distribution of the present value from aggregate loss depends on it’s coefficient of variation. 


Keywords: Pareto distribution; Weibull distribution; Gamma distribution; Lognormal distribution

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

กฤษกร อาชววาณิชกุล

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กมล บุษบา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย, แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/kanruethaiboongrajay/kar-brrthea-khwam-deuxd-rxn-ni-chi-witelea-thraphysin-dwy-kar-pra-kan-ph, 11 ตุลาคม 2560.
[2] Mehr, R.I., Cammack, E. and Rose, T., 1985, Principles of insurance, 8th Ed., Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 818 p.
[3] Dorfman, M.S. and Cather, D.A., 2012, Introduction to Risk Management and Insurance, 10th Ed., Pearson, Upper Saddle River, New Jersey, 504 p.
[4] Klugman, S.A., Panjer, H.H. and Willmot, G.G., 2012, Loss Models: From Data to Decisions, 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 536 p.
[5] Present Value, Available Source: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com /present+value, November 12, 2017.
[6] ทำไมประกันถึงจ่ายเงินช้า, แหล่งที่มา : https://moneyhub.in.th/article/slow-paying-insurance-claims, 13 พฤศจิกายน 2560.
[7] Aggregate Loss Distribution, Available Source: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSFUEU_7.2.0/com.ibm.swg.ba.cognos.op_capmod_ug.7.2.0.doc/t_calculating_aggregate_loss_distribution.html, November 3, 2017.