ผลของวัสดุปลูกที่มีน้ำหนักเบาต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพาราเพื่อใช้เป็นต้นตอ

Main Article Content

พาณิชย์ เกตุชาติ
วิชัย หวังวโรดม
สายัณห์ สดุดี

Abstract

Abstract


Effect of lightweight growing media on growth of rubber rootstock seedlings was conducted to find out the suitable growing media for rubber rootstock seedlings production. Seven media including sandy clay loam (control), sandy clay loam: rice husk charcoal (1:1), sandy clay loam: coir dust (1:1), sandy clay loam: coir dust:  rice husk charcoal (1:1:1), sandy clay loam: coir dust: rice husk charcoal (1:2:1), sandy clay loam: coir dust: rice husk charcoal (1:1:2) and sandy clay loam: coir dust: rice husk charcoal (1:2:2) were used. Planting material weight and growth performances of rubber seedlings were measured. The results showed that growing media containing of sandy clay loam: coir dust: rice husk charcoal ratio 1:1:1 was suitable planting material in terms of weight and rubber seedlings growth performances after six months transplanting. The planting material weight decreased by 36.50% when compared with the sandy clay loam (control) with no broken of the planting material and highest growth of rubber seedlings. Thus, the growing media mixture of sandy clay loam: coir dust: rice husk charcoal (1:1:1) could be used as an alternatively appropriate growing media for production of rubber rootstock seedlings. 


Keywords: Hevea brasiliensis; seedling growth; rootstock production; growing media

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

พาณิชย์ เกตุชาติ

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

วิชัย หวังวโรดม

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

สายัณห์ สดุดี

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

References

[1] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560, สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2559, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ, 206 น.
[2] กรมศุลกากร, 2556, มูลค่ายางส่งออกแยกตามประเภทของไทย, แหล่งข้อมูล : http://www.rubberthai.com/statistic/stat_index.htm, 1 มิถุนายน 2559.
[3] พรรณนีย์ วิชชาชู, 2546, ทำไมต้องจ้างเอกชนผลิตต้นยางชำถุง 90 ล้านต้น, แหล่งข้อมูล : http://www.doa.go.th/pibai/pibai/n6/v-7-aug/page-16.pdf, 2 กุมภาพันธ์ 2561.
[4] สถาบันวิจัยยาง, 2556, การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน, แหล่งข้อมูล : http://www.rubberthai.com/book/file/117.pdf, 10 ตุลาคม 2560.
[5] สถาบันวิจัยยาง, 2554, คำแนะนำการปลูกยาง พารา, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, กรุงเทพฯ, 49 น.
[6] พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์, บุตรี พุทธรักษ์ และพิเชฏฐ์ พร้อมมูล, 2557, วัสดุเพาะชำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นยางที่ปลูกในภาชนะเพาะชำพลาสติก, ว.ยางพารา 35: 7-14.
[7] บุญกิจ ด่านอนุพันธ์, 2536, อิทธิพลของภาชนะเพาะชำ วัสดุเพาะชำและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldu lensis Dehnh) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 187 น.
[8] พิศมัย จูฑะมงคล และวิโรจ อิ่มพิทักษ์, 2535, ผลของเครื่องปลูก ชนิดและอัตราปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน น. 597-605 ใน รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 30 สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[9] อิทธิสุนทร นันทกิจ, 2538, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) ภาควิชาปฐพีวิทยา, คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ, 146 น.
[10] พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์, บุตรี พุทธรักษ์, พิเชฏฐ์ พร้อมมูล, สายสุรีย์ วงศ์วิชัยวัฒน์ และธงชัย คำโคตร, 2556, การใช้ภาชนะเพาะชำพลาสติกช่วยพัฒนาระบบรากของยางพารา, ว.ยางพารา 33: 25-32.
[11] Khurram, S., Burney, O.T., Morrissey, R.C. and Jacobs, D.F., 2017, Bottles to trees: Plastic beverage bottles as an alternative nursery growing container for reforestation in developing countries, PLoS ONE 12: 1-21.
[12] ทนุวงศ์ แสงเทียน และอุทัยวรรณ แสงวณิช, 2537, การเจริญเติบโตของกล้าไม้ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) ที่ได้รับการปลูกเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซา, ว.วนศาสตร์ 13: 22-28.
[13] Hunt, R., 1978, Plant Growth Analysis Institute of Biology’s Studies in Biology No. 96, The Camelot Press, Ltd., London, 67 p.
[14] Dickson, A., Leaf, A.L. and Hosner, J.F., 1960, Quality appraisal of white spruce and white pine seedling stock in nurseries, Forest Chron. 36: 10-13.
[15] Jaenicke, H., 1999, Good Tree Nursery, Practical Guidelines for Research Nurseries, International Centre for Research in Agroforestry, Nairobi, 93 p.
[16] สถาบันวิจัยยาง, 2555, ข้อมูลวิชาการยางพารา, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ, 123 น.
[17] ระวิวรรณ โชติพันธ์, วาทินี สวนผกา และฐานปา อินริสพงศ์, 2558, ขนาดถุงเพาะชำและวัสดุเพาะชำที่เหมาะสมสำหรับการผลิตต้นตอยางพารา, น. 271-278 ใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[18] อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, 2551, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 253 น.
[19] นันทรัตน์ ศุภกำเนิด, 2558, การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับพืชสวน, สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ, 82 น.
[20] สุภาพร บัวชุม และประวิทย์ โตวัฒนะ, 2558, การทำปุ๋ยหมักและวัสดุปลูกจากวัชพืชน้ำและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, น. 546-557 ใน รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพฯ.
[21] ประพาย แก่นนาค และสุขสันต์ สายวา, 2540, อิทธิพลของวัสดุเพาะและวัสดุกลบต่อการงอกของเมล็ดไม้ตาเสือ, น. 100-107, ใน ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[22] Evans, M.R., Konduru, S. and Stamps, R.H., 1996, Source variation in physical and chemical properties of coconut coir dust, J. Am. Soc. Hortic. Sci. 31: 965–967.
[23] ปรียาภรณ์ แนมใส, 2546, อิทธิพลของวัสดุเพาะต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าผัก, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
[24] สุมิตรา จันไทย, 2555, ผลของความถี่ของการให้น้ำ ปุ๋ยทางระบบน้ำ และวัสดุปรับปรุงดินต่อการผลิตมะเขือเทศ (Lycopersicon esculuentum Mill.) ในระบบน้ำหยด, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา, 70 น.
[25] Salisu, M.A., Daud, W.N., Halim, R.A. and Sulaiman, Z., 2016, Effect of soilless media on growth and some physiological traits of rubber (Hevea brasiliensis) seedlings, Int. J. Agric. Forest. Plant. 3: 95-100.
[26] สายัณห์ สดุดี, 2537, สภาวะขาดน้ำในการผลิตพืช, ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สงขลา, 217 น.
[27] Asiah, A., MohdRazi, I., MohdKhanif, Y., Marziah, M. and Shaharuddin, M., 2004, Physical and chemical properties of coconut coir dust and oil palm empty fruit bunch and the growth of hybrid heat tolerant cauliflower plant, Pertanika J. Trop. Agric. Sci., 27: 121-133.