การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริกที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง

Main Article Content

จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
เมธี วรรณชัย
จำเนียร มีสำลี

Abstract

Abstract


The objective of this study was to investigate the optimum application nitrogen fertilizer for growth and yield of Prik Khee Noo (Capsicum frutescens Linn.), variety Rangsima and Prik Chee Fah (Capsicum annuum Linn. var. acuminatum Fingerh), variety Pichit 1 grown on medium-texture soils. Prik Khee Noo and Prik Chee Fah were separately conducted using a completely randomized design (CRD). There were six treatments and six replications. The fertilizer treatment structure comprised 0, 0.8, 1.6, 2.4, 3.2 and 4.0 g pot-1 as urea (46-0-0) which was applied at 30 and 60 days after transplanting, one-half of the totals at each time. Each chili was harvested in 120 to 150 days and yield parameters and the minimum datasets were taken. The results of application nitrogen fertilizer in different level showed that plant height, top dry weight, number of fruits per plant and fruit yield of Prik Khee Noo and Prik Chee Fah were significantly different. Application nitrogen fertilizer rate in the range of 3.2-4 g pot-1 to Prik Khee Noo and Prik Chee Fah gave the maximum average plant height, top dry weight, number of fruits per plant and fruit yield. Yield response to application nitrogen fertilizer rate of Prik Khee Noo and Prik Chee Fah grown on medium-texture soils were 108.75 and 239.01 g plant-1 when apply nitrogen fertilizer rate at 4.84 and 4.29 g pot-1 respectively. Based on the results of experiment, the use of nitrogen fertilizer ranged from 4 to 5 g pot-1 is recommended for growing Prik Khee Noo and Prik Chee Fah in medium-texture soils. 


Keywords: nitrogen; Chili; medium-texture soil; yield response to nitrogen fertilizer

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์

สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เมธี วรรณชัย

สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

จำเนียร มีสำลี

สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

References

[1] FAOSTAT, 2014, Major food and agricultural commodities and producers, Available Source: http://faostat.fao.org, December 8, 2017.
[2] จุฬาวรรณ และกาสินธ์, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และณัฐพล จิตมาตย์, 2560, การคาดคะเนอัตราปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ (Capsicum frutescens L.) โดยใช้ DSSAT, ว.วิทยาศาสตร์เกษตร 48(3): 389-402.
[3] พรพิมล งามฉัตรพิบาล, 2559, การปลูกพริก, พิมพ์ครั้งที่ 2, สำนักพิมพ์เกษตรสยาม, กรุงทพฯ, 96 น.
[4] กนกกาญจน์ รักษาศักดิ์, พรนิภา เลิศศิลป์มงคล, สาวิตร มีจุ้ย และจานุลักษณ์ ขนบดี, 2557, การทดสอบผลผลิตของพริกกะเหรี่ยง 8 พันธุ์ ที่ปลูกใน 2 ระบบ, น. 36-41, ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพฯ.
[5] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, 2549, การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน, ว.ดินและปุ๋ย 28: 2-6.
[6] Law-Ogbomo, K.E. and Egharevba, R.K.A., 2009, Effects of planting density and NPK fertilizer application on yield and yield component of tomato in forest location, World J. Agric. Sci. 5: 152-158.
[7] Tumbare, A.D. and Niikam, D.R., 2004, Effect of planting and fertigation on growth and yield of green chili (Capsicum annuum), Ind. J. Agri. Sci. 74: 242–245.
[8] Hedge, D.M., 1997, Nutrient requirements of solanceous vegetable crops, Extension Bulletin-ASPAC Food & Fertilizer Technology Center, 441: 1-9.
[9] สรญา ด้วงมูล, 2552, ผลของระดับปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของพริกหนุ่มในดินชุดสันทราย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 130 น.
[10] คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548, ปฐพีวิทยาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 10, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 547 น.
[11] กรมวิชาการเกษตร, 2548, คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ, เอกสารวิชาการ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ, 121 น.
[12] Ayodele, O.J, Alabi, E.O. and Aluko, M., 2015, Nitrogen fertilizer effects on growth, yield and chemical composition of hot pepper (Rodo), Int. J. Agri. Crop Sci. 8: 666-673.
[13] ยงยุทธ โอสถสภา, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และ ชวลิต ฮงประยูร, 2554, ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ 2, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 519 น.
[14] Jovicich E.D., Cantiffe, J., Stoffella, P.J. and Vansickle, J.J., 2003, Reduced fertigation of soil-less greenhouse peppers improves fruit yield and quality, Acta Hort. 609: 193-199.
[15] Halverson A.D. and Bartolo, M., 2010, Chile pepper response to nitrogen fertilization. Agricultural Experiment Station Publication, pp. 39-42.
[16] Payero, J.O. and Bhangoo, M.S., 1990, Nitrogen fertilizer management practices to enhance seed production by Anaheim chili, J. Amer. Soc. Hort. Sci. 115: 245-251.
[17] Lozano, A.B. and Lara, A., 2002, Dry pepper response to ferti-irrigation evaluated in Zacate CAS, Proceeding of the 16th International pepper conference, Tampico, Tamaulipas.
[18] Naeem, N., Muhammad, I., Khan, J., Nabi, G., Muhammad, N. and Badshah, N., 2002, Influence of various levels of nitrogen and phosphorus on the growth and yield of chilli (Capsicum annum L.), Asian J. Plant Sci. 1: 599-601.
[19] Johnson, G.A. and William, C.M., 1997, Multiple cropping in the humid tropics of Asia, IDRC Publication, Canada.