การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์ในการจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วยตนเอง

Main Article Content

วีระโชติ ลาภผลอำไพ
พีรยศ ภมรศิลปธรรม

Abstract

Abstract


Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a cause of immune deficiency in host and leading to acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Currently, it is continuing a major public health problem in Thailand and Worldwide. HIV infected patients have to take antiviral drugs for a long time to eliminate and control the level of HIV. Moreover, preventing opportunistic infections drugs are required. They need for cooperate in treatment. The drug compliance is required accurate, on-time, complete, regular following treatment plan. This research aims to develop an Android mobile application for self-management of HIV-infected patients. The mobile application is following standard and future use. Research found that the mobile application can be used for drug management and drug informatics according to a defined plan. It was passed an assessment of the quality application from health-informatics professionals. The useful application is evaluated by pharmacists at HIV clinic, has a high level (Mean 4.16 ± 0.57). Therefore, this mobile application can be expected to the potential of research in accessing for HIV-infected patients. 


Keywords: mobile application; medicine; medication self-management; HIV; AIDS

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author Biographies

วีระโชติ ลาภผลอำไพ

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

พีรยศ ภมรศิลปธรรม

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

References

[1] ปวีณา สนธิสมบัติ, 2551, เภสัชบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), กรุงเทพฯ, 58-172 น.
[2] สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2557, แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย, แหล่งที่มา : http://www.thaiaidssociety.org/images/PDF/hiv_guideline_2557.pdf, 12 พฤษภาคม 2559.
[3] World Health Organization, 2013, Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection, Available Source: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf, July 1, 2017.
[4] อรรณพ หิรัษดิษฐ์, 2551, Strategies to Improve Adherence to Antiretroviral Therapy, น. 251-272, ใน ปรีชา มนทกานติกุล (บรรณิการ), คู่มือสำหรับเภสัชกร การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), กรุงเทพฯ.
[5] นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์, 2555, ความไม่ร่วม มือในการใช้ยา (Medication non adherence), ว.ไทยไภษัชยนิพนธ์ (ฉบับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์) 7: 23-36.
[6] Beer, L., Heffelfinger, J., Frazier, E., Mattson, C., Roter, B., Barash, E., Buskin, S., Rime, T. and Valverde, E., 2012, Use of and adherence to antiretroviral therapy in a large U.S. sample of HIV-infected adults in care, 2007-2008, Open AIDS J. 6: 213-223.
[7] ดวงเนตร ธรรมกุล, ศิริพร ครุฑกาศ, อุษณีย์ เทพวรชัย และเยาวรัตน์ อินทอง, 2553, ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยโรคเอดส์, ว.วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4: 1-11.
[8] Edgard, G., 2013, A Mobile Application Development Strategy-Finding Model, Available Source: https://www.diva-portal. org/smash/get/diva2:679331/FULLTEXT01.pdf, July 30, 2017.
[9] Liu, C., Zhua, Q., Holroydb, K. A. and Seng, E.K., 2011, Status and trends of mobile-health applications for iOS devices: A developer's perspective, J. Syst. Softw. 84: 2022-2033.
[10] Varshney, U., 2014, Mobile health: Four emerging themes of research, Decis. Support Syst. 66: 20-35.
[11] Lester, R.T, Ritvo, P., Mills, E.J., Kariri, A., Karanja, S., Chung, M.H., Jack, W., Habyarimana, J., Sadatsafavi, M., Najafzadeh, M., Marra, C.A., Estambale, B., Ngugi, E., Ball, T.B., Thabane, L., Gelmon, L.J., Kimani, J., Ackers, M., Plummer, F.A., 2010, Effects of a mobile phone short message service on antiretroviral treatment adherence in Kenya (WelTel Kenya1): A randomised trial, Lancet 376: 1838-1845.
[12] Healthcare Information and Management Systems Society 2012, Selecting a mobile app: Evaluating the usability of medical applications, Available Source: http://s3. amazonaws.com/rdcms-imss/files/produc tion/public/HIMSSguidetoappusabilityv1mHIMSS.pdf, October 23, 2015.
[13] Bailey, S.C., Belter, L.T., Pandit, A.U., Carpenter, D.M., Carlos, E. and Wolf, M.S., 2014, The availability, functionality, and quality of mobile applications supporting medication self-management, J. Am. Med. Inform. Assoc. 21: 542-546.
[14] พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร, 2558, คู่มือเขียนแอพ Android ด้วย Android Studio, บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 432 น.
[15] ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, กรุงเทพฯ.
[16] Gamdi, A.A., Albeladi, K.S., AlCattan, R.F., 2014, Clinical decision support system in health care industry success and risk factors, IJCTT 11: 188-192.
[17] Jin, J., Sklar, G.E., Oh, V.M.S., Li, S.C., 2008, Factors affecting therapeutic compliance: A review from the patient’s perspective, Ther. Clin. Risk Manag. 4: 269-286.
[18] สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2555, ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, ว.เทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง 1: 1-21.