สมบัติด้านกำลังอัดและการหดตัวแบบออโตจีเนียสของซีเมนต์เพสต์ผสมเปลือกหอยนางรมบด

Main Article Content

ทวิช กล้าแท้
ภูสิต ห่อเพชร

Abstract

Abstract


This research aims to study the compressive strength and autogenous shrinkage properties of cement paste containing ground oyster shell. The cement was replaced with ground oyster shell (GOS) at 0, 10, 20, 30 and 40 % by the weight of the binder has its proportion of water to binder ratio (W/B) controlled at 0.30. In the experiment, the compressive strength and autogenous shrinkage of the cement paste. The result showed that the compressive strength of the cement paste which replaced cement with of GOS at the proportion of 10 % by the weight of the binder had compressive strength similar to control cement paste (OPC100) at 90 days and a decrease in compressive strengths upon increased addition of GOS at the proportion of 20, 30 and 40 % by the weight of the binder, respectively. For autogenous shrinkage, it appears that the cement paste replaced by GOS had higher rates of shrinkage than that cement paste (OPC100), and the values of shrinkage was higher at higher level of GOS replacement. 


Keywords: ground oyster shell; compressive strength; autogenous shrinkage

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

ทวิช กล้าแท้

สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

ภูสิต ห่อเพชร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

References

[1] จันทิรา รัตนรัตน์ และพัชรินทร์ แซ่ตั้ง, 2560, ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25(5): 723-732.
[2] เรืองไร โตกฤษณะ, กุลภา กุลดิลก, กุลภา บุญชูวงศ์, เบญจวรรณ คงขน และธันย์ธาดา มะวงศ์ไว, 2558, สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, สถาบันคลังสมองของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ, 128 น.
[3] กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2559, สถิติการเลี้ยงหอยทะเล ประจำปี 2557, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ, 32 น.
[4] Falade, F., 1995, An investigation of periwinkle shells as coarse aggregate in concrete, Build. Environ. 30: 573-577.
[5] Yang, E.I., Yi, S.T. and Leem, Y.M., 2005, Effect of oyster shell substituted for fine aggregate on concrete characteristics: Part I. Fundamental properties, Cem. Concr. Res. 35: 2175-2182.
[6] Ballester, P., Mármol, I., Morales, J. and Sánchez, L., 2007, Use of limestone obtained from waste of the mussel cannery industry for the production of mortars, Cem. Concr. Res. 37: 559-564.
[7] Mosher, S., Cope, W.G., Weber, F., Shea, D. and Kwak, T.J., 2010, Effects of lead on Na+, K+-ATPase and hemolymph ion concentrations in the freshwater mussel Elliptio complanata, Environ. Toxicol. 27: 268-276.
[8] Yoon, H.S., Park, S.K., Lee, K.H. and Park, J.B., 2004, Oyster shell as substitute for aggregate in mortar, Waste Manag. Res. 22: 158-170.
[9] Lertwattanaruk, P., Makul, N. and Siripattarapravat, C., 2012, Utilization of ground waste seashells in cement mortars for masonry and plastering, J. Environ. Manag. 111: 133-141.
[10] Othman, N.H., Bakar, B.H.A., Don, M.M. and Johari, M.A.M., 2013, Cockle shell ash replacement for cement and filler in concrete, Malay. J. Civil Eng. 25: 201-211.
[11] Olivia, M., Mifshella, A.A. and Darmayanti, L., 2015, Mechanical properties of seashell concrete, In Proceeding of 5th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum (EACEF-5), Procedia Engineering 125(2015): 760-764.
[12] ASTM Standard C150, American Society for Testing and Materials, 2015, Standard Specification for Portland Cement, Annual Book of ASTM Standard, Vol.4.01, Pennsylvania.
[13] ASTM Standard C188, American Society for Testing and Materials, 2009, Standard Test Method for Density of Hydraulic Cement, Annual Book of ASTM Standards.
[14] ASTM Standard C204, American Society for Testing and Materials, 2011, Standard Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by Air-Permeability Apparatus. Annual Book of ASTM Standards, Vol.4.11, Pennsylvania.
[15] ASTM Standard C191, American Society for Testing and Materials, 2013, Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle, Annual Book of ASTM Standard, Vol.4.11, Pennsylvania.
[16] ASTM Standard C109, American Society for Testing and Materials, 2008, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens), Annual Book of ASTM Standard, Vol.4.01, Pennsylvania.
[17] ASTM Standard C490, American Society for Testing and Materials, 2009, Standard Practice for Use of Apparatus for the Determination of Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete, Annual Book of ASTM Standard, Vol. 4.02, Pennsylvania.
[18] อรรคเดช ศรีเสน, 2556, กำลังและความทนทานของคอนกรีตกำลังปกติและกำลังสูงที่ใช้เถ้าถ่านหินและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นวัสดุประสาน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, 93 น.
[19] Barr, B., Hoseinian S.B. and Beygi, M.A., 2003, Shrinkage of concrete stored in natural environment, Cem. Concr. Com. 25: 19-29.
[20] ชลธิชา บุญเฉย, 2558, เครื่องบดเปลือกหอยแครง, โครงงานปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพ, 107 น.