ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารเอเซียติโคไซด์ในระบบปลูกแบบอินทรีย์และเคมีของบัวบก

Main Article Content

ภาวิณี อารีศรีสม
นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
กอบลาภ อารีศรีสม
สัตยา มั่นคง

Abstract

Abstract


Asiatic Penny Wort [Centella asiatica (Linn.) Urban] is well-known herb used to be consumed and processed into a variety of products. It is rich in antioxidant activity and asiaticoside that has been used for many disease treatments. Up to date, there has been no report on the response of secondary metabolites and antioxidant activity of this plant under different harvesting time and fertilizer. Therefore, this research aimed to investigate the influence of different harvesting times (4, 6, 8, 10 and 12 week) and the effects of organic and chemical agricultural systems on antioxidant activity and asiaticoside content of Asiatic Penny Wort. The experiment was conducted by using complete randomized design (CRD). The results revealed that the highest level of asiaticoside, total phenolic contents and antioxidant capacity were obtained in 4 week harvested plants, whereas the type of fertilizer showed not significantly different on asiaticoside, total phenolic contents and antioxidant activity in Asiatic Penny Wort. 


Keywords: Centella asiatica; asiaticoside; antioxidant activity; organic fertilizer; chemical fertilizer

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ภาวิณี อารีศรีสม

สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์

สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์

สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

กอบลาภ อารีศรีสม

สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

สัตยา มั่นคง

สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

References

[1] Kirtikar, K.R. and Basu, B.D., 1987, Indian medicinal plants, 2nd Ed., Bishen Singh Mahendra Pal Singh, Dehra Dun.
[2] คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย, 2554, ตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย : บัวบก, ว.การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 9: 57-61.
[3] จันทรพร ทองเอกแก้ว, 2556, บัวบก: สมุนไพรมากคุณประโยชน์, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 15(3): 70-75.
[4] Chew, Y.L., Lim, Y.Y., Omar, M. and Khoo, K.S., 2008, Antioxidant activity of three edible seaweeds from two areas in South East Asia, J. Food Sci. Technol. 41: 1067- 1072.
[5] นวลศรี รักอริยะธรรม และอัญชนา เจนวิถีสุข, 2545, แอนติออกซิเดนท์ : สารต้านมะเร็งในผัก-สมุนไพรไทย, นพบุรีการพิมพ์, เชียงใหม่, 281 น.
[6] Daduang, J., Vichitphan, S., Daduang, S., Hongsprabhas, P. and Boonsiri, P., 2011, High phenolics and antioxidants of some tropical vegetables related to anti bacterial and anticancer activities, Afr. J. Pharm. Pharmacol. 5: 608-615.
[7] Hashim, P., 2011, Centella asiatica in food and beverage applications and its potential antioxidant and neuroprotective effect, Int. Food Res. J. 18: 1215-1222.
[8] จิรพันธ์ ศรีทองกุล, 2553, อิทธิพลความแก่ใบ ความเข้มแสง และอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเอเซียติโคไซด์และคุณภาพบัวบก [Centella asiatica (L.) Urban], วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, 99 น.
[9] กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, 2556, 31 สมุนไพรไทยที่หายากและขาดแคลน ต้องเร่งส่งเสริมและกระจายพันธุ์, ข่าวนโยบายที่ 91/ 2556, ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร, กรุงเทพฯ.
[10] บุษบา บัวคำ และรักเกียรติ แสนประเสริฐ, 2560, การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตบัวบก [Centella asiatica (L.) Urb.] ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19(1): 101-110.
[11] Siddiqui, Y., Islam, T.M., Naidu, Y. and Meon, S., 2011, The conjunctive use of compost tea and inorganic fertilizer on the growth, yield and terpenoid content of Centella asiatica (L.) Urban, Sci. Hortic. 130: 289-295.
[12] Namjooyan, F., Azmi, M.E. and Rahmanian, V.R., 2010, Investigation of antioxidant activity and total phenolic content of various fractions of aerial parts of Pimpinella Barbata (DC.) Boiss, Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod. 5: 1-5.
[13] Singh, R.P., Chidambara, K.N. and Jayaprakasha, G.K., 2002, Studies on the activity of pomegranate (Punica granatum) peel and seed extracts using in vitro models, J. Agric. Food Chem. 50: 81-86.
[14] Thaipong, K., Boonprakob, U., Crosby, K., Zevallos, L.C. and Byrne, D.H., 2006, Comparision of ABTS, DPPH, FRAP and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts, J. Food Compost. Anal. 19: 669-675.
[15] Rafamantanana, M.H., Rozet, E., Raoelison, G.E., Cheuk, K., Ratsimamang, S.U., Hubert, Ph. and Quetin-Leclercq, J., 2009, An improved HPLC-UV method for the simultaneous quantification of triterpenic glycosides and aglycones in leaves of Centella asiatica (L.) Urb (APIACEAE), J. Chromatogr. B 877:2396-2402.
[16] ภาวิณี อารีศรีสม, นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, วาริน สุทนต์, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ และกอบลาภ อารีศรีสม, 2560, ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของจิงจูฉ่าย, รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2560, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
[17] Blum-Silva, C.H., Chaves, V.C., Schenkel, E.P., Coelho, G.C. and Reginatto, F.H., 2015, The influence of leaf age on methylxanthines, total phenolic content, and free radical scavenging capacity of Ilex paraguariensis aqueous extracts, Rev. Bras. Farmacogn. 25: 1-6.
[18] Mutalib., L.Y., 2015, effect of growth age period on biochemical composition of plantago major plant, Int. J. Cur. Res. Rev. 7: 6-10.
[19] Rugna, A.Z., Ricco, R.A., Gurni, A. and Wagner, M.L., 2008, Variation in leaves polyphenol content in Smilax campestris Griseb. -Smilacaceae-according to their development, Lat. Am. J. Pharm. 27: 247-249.
[20] Chua, L.S., Yap, K.C. and Jaganath, I.B., 2013, Comparison of total phenolic content, scavenging activity and HPLC-ESI-MS/MS profiles of both young and mature leaves and stems of Andrographis paniculata, Nat. Prod. Commun. 8: 1725-1729.
[21] บุหรัน พันธุ์สวรรค์, 2556, อนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ และการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21(3): 275-286.
[22] Brasileiro, B.G., Leite, J.P.V., Casali, V.W.D., Pizziolo, V.R. and Coelho, O.G.L., 2015, The influence of planting and harvesting times on the total phenolic content and antioxidant activity of Talinum triangulare (Jacq.) Willd, Acta Sci. Agron. 37: 249-255.
[23] Gao, C.Y., Lu, Y.H., Tian, C.R., Xu, J.C., Guo, X.P., Zhou, R. and Hao., G., 2011, Main nutrients, phenolics, antioxidant activity, DNA damage protective effect and microstructure of Sphallerocarpus gracilis root at different harvest time, Food Chem. 127: 615-622.
[24] ภาณุมาศ ฤทธิไชย, ปิยาภัทร์ เข็มวิชัย, เยาวพา จิระเกียรติกุล และนภาพร ยังวิเศษ, 2558, การพัฒนาของดอกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba L.), ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23(3): 497-509.
[25] Rahaman, C.H. and Pal, K., 2015, Phytoche mical and antioxidant studies of Hibiscus sabdariffa L. – an ethnomedicinal plant, Indo Am. J. Pharm. Res. 5: 1454-1462.
[26] Liu, S.C., Lin, J.T., Hu, C.C., Shen, B.Y., Chen, T.Y., Chang, Y.L., Shin, C.H. and Yang, D.J., 2017, Phenolic compositions and antioxidant attributes of leaves and stems from three inbred varieties of Lycium chinense Miller harvested at various times, Food Chem. 215: 284-291.