ผลของความเข้มข้นสารละลาย KNO3 และระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน

Main Article Content

อุษา สง่าแสง
ปริยานุช จุลกะ
พิจิตรา แก้วสอน

Abstract

The effects of KNO3 concentration and soaking duration during seed priming on quality of sweet pepper cv. California seed were studied in order to improve the faster germination. The experiment was designed in 2 × 3 factorial in completely randomized design (CRD) with non-primed seed (control). There were two factors including factor A (0 and 3 % KNO3 concentrations) and factor B (24, 48 and 72 hours of soaking durations). The results showed that seed priming with 3 % KNO3 solution for 24, 48 and 72 hours had no effect to increase the germination, but seed priming with 3 % KNO3 solution for 72 hours had fast days to emergence and mean germination time of 11.00 and 16.03 days, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

อุษา สง่าแสง

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปริยานุช จุลกะ

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พิจิตรา แก้วสอน

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

[1] Rasameethummawong, P., 2007, Planting and Propagation of Pepper, Petchkarat Publishing Co. Ltd., Bangkok. 104 p. (in Thai)
[2] Copeland, L.O. and McDonald, M.B., 1995, Principles of Seed Science and Technology, Springer Science & Business Media, New York.
[3] Bradford, K.J., 1986, Manipulation of seed water relation via osmotic priming to improve germination under stress condition, Hort. Sci. 21: 1105-1112.
[4] McDonald, M.B., 2000, Seed Priming, pp. 287-325, In Black, M. and Bewley, J.D. (Eds.), Seed Technology and Its Biological Basis, Sheffield Academic Press, England.
[5] Saleh, M.M., Abou-Hadid, A.F. and El-Beltagy, A.S., 1996, Sweet pepper emergence and seedling growth after seed pre-germination, Acta Hort. 434: 335-340.
[6] Korkmaz, A., 2005, Inclusion of acetyl salicylic acid and methyl jasmonate into the priming solution improves low temperature germination and emergence of sweet pepper, Hort. Sci. 40: 197-200.
[7] Ameri, A., Fatemi, H., Aroiee, H. and Silva, J.A.T., 2011, What’s the effect of saline priming on germination factors of Capsicum annuum var. ‘California wonder’ seed?, Seed Sci. Biotechnol. 5: 47-49.
[8] ISTA, 2018, International Rules for Seed Testing, The International Seed Testing Association (ISTA), Basserdorf, 298 p.
[9] Dhillon, N.P.S., 1995, Seed priming of male sterile muskmelon (Cucumis melo L.) for low temperature germination, Seed Sci. Technol. 23: 881-884.
[10] Ellis, R.H. and Roberts, E.H., 1980, Improved equations for the prediction of seed longevity, Ann. Bot. 45: 13-30.
[11] Chotanakoon, K., 2016, Effect of Seed Priming on Germinability, Storability and Seedling Growth of Pepper (Capsicum annuum L. cv. Bang Chang), Master Thesis, Kasetsart University, Bangkok, 91 p. (in Thai)
[12] Basu, R.N. and Pal, P., 1979, Physiological control of seed deterioration in rice, Indian J. Agric. Sci. 49: 1-6.
[13] Trawatha, S.E., Steiner, J.J., and Bradford, K.J., 1990, Laboratory vigor tests to predict pepper seedling field emergence performance, Crop Sci. 30: 713-717.
[14] Chanprasert, W., 2010, Seed Physiology, Extension and Training Office Press, Kasetsart University, Bangkok, 167 p. (in Thai)
[15] Varier, A., Vari, A.K. and Dadlani, M., 2010, The subcellular basic of seed priming, Curr. Sci. 99: 450-456.
[16] Prapanoppasin, P., 1999, Studies on Pepper Seed Priming by Hydropriming and Osmoconditioning, Master Special Problem, Kasetsart University, Bangkok, 24 p. (in Thai)