การศึกษาจลนศาสตร์และไอโซเทอมของการดูดซับบราซิลีนจากฝางด้วยมอนต์มอริลโลไนท์

Main Article Content

พลอยพัทธ์ ศุภรัตน์ธัญญา
สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม
ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร
จิตนภา ศิริรักษ์

Abstract

Abstract


Sappanwood is natural dye containing pigment named brazilin. Brazilin can be oxidized to brazilein yielding red color. Generally, brazilein extract or pure brazilein are used in textile and cosmetics industry. Using adsorption method, brazilein extract can be transformed to lake pigment which can be applied in many more applications. In this study, the adsorption of brazilein on monmorillonite and its adsorption mechanisms were investigated. The effect of pH, the amount of adsorbents and the concentration of brazilein solutions on the adsorption as well as the adsorption kinetics and adsorption isotherm were explored. It was found that high adsorption percentage can be obtained at pH 5-7. The lower adsorption capacity of montmorillonite at equilibrium was observed when the higher amount of the adsorbent was used. Moreover, the adsorption capacity of montmorillonite at equilibrium was increased with the increase of the concentration of brazilein. In addition, adsorption kinetics and adsorption isotherm were fitted well with a pseudo-second order kinetics model and Langmuir adsorption isotherm, respectively. 


Keywords: montmorillonite; brazilein; adsorption kinetic; adsorption isotherm

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

พลอยพัทธ์ ศุภรัตน์ธัญญา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

จิตนภา ศิริรักษ์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

References

[1] Cardon, D., 2007, Natural Dyes: Sources, Tradition, Technology and Science, Archetype Publications, London.
[2] Badami, S., Moorkoth, S. and Suresh, B., 2004, Caesalpinia sappan: A medical and dye yielding plant, Nat. Prod. Radiance 3(2): 75-82.
[3] de Oliveira, L.F.C., Edwards, H.G.M., Velozo, E.S. and Nesbitt, M., 2002, Vibrational spectroscopic study of brazilin and brazilein, the main constituents of brazilwood from Brazil, Vib. Spectrosc. 28: 243-249.
[4] Rondao, R.J., de Melo, S.S., Pina, J. and Parola, J., 2013, Brazilwood reds: The (photo)chemistry of brazilin and brazilein, J. Phys. Chem. A 117: 10650-10660.
[5] Nirmal, N.P., Rajput, M.S., Prasad, R.G.S.V. and Ahmad, M., 2015, Brazilin from Caesalpinia sappan heartwood and its pharmacological activities: A review, Asian Pac. J. Trop. Med. 8: 421-430.
[6] Kirby, J., 2012, Red Lake Pigments: Sources and Characterisation, In Fatto d’Archimia - Los Pigmentos Artificiales en las Técnicas Pictóricas, del Egido, M., Kroustallis, S. (Eds.), Ministerio de Educación, Culturay Deporte, Madrid.
[7] คชินท์ สายอินทวงศ์, Montmorillonite (Smectite), แหล่งที่มา : http://www.thaiceramicsociety.com/rm_soil_montmorillonite.php, 22 พฤษภาคม 2561.
[8] Kasprzyk-Hordern, B., 2004, Chemistry of alumina, reactions in aqueous solution and its application in water treatment, Adv. Colloid Interface Sci. 110: 19-48.
[9] Kim, M. and Chung, J.G., 2002, Removal of copper(II) ion by kaolin in aqueous solutions, Environ. Eng. Res. 7: 49-57.
[10] Gürses, A. Doğar, Ç., Yalçın, M., Açıkyıldız, M., Bayrak, R. and Karac, S., 2006, The adsorption kinetics of the cationic dye, methylene blue, onto clay, J. Hazard Mater 131: 217-228.
[11] Annadurai, G., Ling, L.Y., Lee, J.F., 2008, Adsorption of reactive dye from an aqueous solution by chitosan: Isotherm, kinetic and thermodynamic analysis, J. Hazard. Mater. 152: 337-346.
[12] แหล่งที่มา : https://portal.weloveshopping.com/product/L91107574, 28 มิถุนายน 2561
[13] แหล่งที่มา : http://www.lib2.ubu.ac.th/ubu-art-culture/?p=94. 28 มิถุนายน 2561
[14] Bendaho, D., Tabet Ainad, D. and Djillali, B., 2015, Removal of anionic dye by natural algerian montmorillonite, J. Environ. Anal. Chem. 2: 2380-2391.
[15] Almeida, C.A.P., Debacher, N.A., Downs, A.J., Cottet, L. and Mello, C.A.D., 2009, Removal of methylene blue from colored effluents by adsorption on montmorillonite clay, J. Colloid Interface Sci. 332: 46-53.
[16] Grauer, Z., Avnir, D. and Yariv, S., 1984, Adsorption characteristics of rhodamine 6G on montmorillonite and laponite, elucidated from electronic absorption and emission spectra, J. Chem. 62: 1889-1894.
[17] แหล่งที่มา : http://www.trendnet.me/mont morillonite.html, 22 มิถุนายน 2561.
[18] Berger, S. and Sicker, D., 2009, Classics in Spectroscopy: Isolation and Structure Elucidation of Natural Products, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.