การเลือกตัวแบบพยากรณ์ราคากล้วยหอมทองที่เหมาะสม

Main Article Content

วรางคณา เรียนสุทธิ์

Abstract

The objectives of this study were to construct and to select the appropriate forecasting model for the banana gold prices. The data gathered from the website of Office of Agricultural Economics during January 2005 to October 2017 of 154 values were used and divided into 2 sets. The first set had 144 values from January 2005 to December 2016 for constructing the forecasting models by Holt’s exponential smoothing method, Brown’s exponential smoothing method, damped trend exponential smoothing method, and combined forecasting method. The second set had 10 values from January to October 2017 for comparing accuracy of the forecasts via the criteria of the lowest mean absolute percentage error and root mean squared error. Research findings indicated that for all forecasting methods that had been studied, the most accurate method was the combined forecasting method, and the forecasting model was  where  and  represent the single forecasts at time t from Holt’s exponential smoothing method and damped trend exponential smoothing method, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biography

วรางคณา เรียนสุทธิ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

References

[1] Puechkaset.com, Banana and Banana Planting, Available Source: https://puech kaset.com/กล้วยหอม, July 1, 2018. (in Thai)
[2] Silayoi, B., 2002, Banana, Kasetsart Univer sity, Bangkok. (in Thai)
[3] Dailynews, Non-Toxic Banana Gold Exported to Japan give High Income, Available Source: https://www.dailynews.co.th/article/583035, July 1, 2018. (in Thai)
[4] Office of Agricultural Economics, Table 3 Prices of Agricultural Products that Farmers Sell at Farmland: the Price of Banana Gold, Available Source: https://www.oae.go.th/view/1/ดัชนีราคาและผล ผลิต/TH-TH, January 7, 2018. (in Thai)
[5] IBM Corporation, IBM SPSS Statistics Infor mation Center. Available Source: https://publib.boulder.ibm.com/infocenter/spssstat/v20r0m0/index.jsp?, July 1, 2018.
[6] Riansut, W., 2017, Nonparametric Statistics, Thaksin University, Phatthalung, 342 p. (in Thai)
[7] Riansut, W., 2016, Experimental Designs, Thaksin University, Phatthalung, 495 p. (in Thai)
[8] Riansut, W., 2016, Forecasting the number of unemployment in Thailand, Naresuan Univ. J. Sci. Technol. 24(1): 102-114. (in Thai)
[9] Manmin, M., 2006, Time Series and Fore casting, Foreprinting, Bangkok, 448 p. (in Thai)
[10] Montgomery, D.C., Peck, E.A. and Vining, G.G, 2013, Introduction to Linear Regression Analysis, 5th Ed., Wiley, New York, 836 p.
[11] Ket-iam, S., 2003, Forecasting Technique, Thaksin University, Songkhla, 295 p. (in Thai)