อิทธิพลของ ZnSO4 ต่อการเจริญเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระในไมโครกรีนผักขี้หูด ผักชีลาว และแมงลัก

Main Article Content

พรชัย หาระโคตร
ภาณุมาศ ฤทธิไชย
สมพงษ์ ทะบันหาร

Abstract

Effect of zinc sulphate (ZnSO4) on yield, contents of total phenolic, total flavonoids, carotenoids and their antioxidant capacities of the rat-tailed radish (Raphanus sativus var. caudatus Alef), dill (Anethum graveolens L.) and hairy basil (Ocimum africanum Lour.) microgreens was investigated. ZnSO4 at the concentrations of 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 µM were sprayed daily during 2 to 11 days after sowing, and microgreens were harvested at the 12th day. The results indicated that high ZnSO4 concentration reduced fresh and dry weight of these microgreens. However, the highest contents of total phenolic and total flavonoids were obtained from 2.5 µM ZnSO4 treatment. The rat-tailed radish and dill microgreens under 1.5 µM ZnSO4 application contained the highest values of DPPH and ABTS free radical scavenging activities, whereas, 1.0 µM ZnSO4 enhanced the highest values of both antioxidant capacities in hairy basil microgreen. In addition, lycopene and b-carotene contents in vegetable microgreens showed significant response to levels of ZnSO4 Based on these results, sulphur fertilisation with ZnSO4 has potential to enhance the antioxidant contents, carotenoids and their activities of these indigenous vegetable microgreens.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

พรชัย หาระโคตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ภาณุมาศ ฤทธิไชย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สมพงษ์ ทะบันหาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] Lertrat, K., Ngarmsak, M. and Sungsri-in, A., 2009, Thai food from local fruits and vegetables: The route to the sustainable well-being of Thai society, Khon Kaen Agr. J. 37: 1-20. (in Thai)
[2] Muchjajib, U., 2014, A Study on Commercial
Greenhouse Production of Local Plant Microgreens, Research Report, Raja mangala University of Technology Suvarnabhumi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 121 p. (in Thai)
[3] Xiao, Z., Lester, G.E., Luo, Y. and Wang, Q., 2012, Assessment of vitamin and carotenoid concentrations of emerging food products: Edible microgreens, J. Agric. Food Chem. 60: 7644-7651.
[4] Bunpatum, G. and Kethaisong, D., 2017, Evaluation of yield and bioactive compounds of thirteen vegetable microgreens, Khon Kaen Agr. J. 45: 368-373. (in Thai)
[5] Lester, G.E., Hallman, G.J. and Perez, J.A., 2010, r-Irradiation dose: Effects on baby-leaf spinach ascorbic acid, carotenoids, folate, -tocopherol, and phylloquinone concentrations, J. Agric. Food Chem. 58: 4901-4906.
[6] Oh, M.M., Carey, E.E. and Rajashekar, C.B., 2010, Regulated water deficits improve phytochemical concentration in lettuce, J. Am. Soc. Hort. Sci. 135: 223-229.
[7] Rice-Evans, C.A. and Miller, N.J., 1996, Antioxidant activities of flavonoids as bioactive compounds of foods, Biochem. Soc. T. 24: 790-795.
[8] Beanas, N., Garcia-Viguera, C. and Moreno, D.A., 2014, Elicitation: a tool for enhancing the bioactive composition of foods, Molecules 19: 13541-13563.
[9] Vallejo, F., Tomás-Barberán, F.A. and García-Viguera, C., 2003, Effect of climatic and sulphur fertilisation conditions, on phenolic compounds and vitamin C, in the inflorescences of eight broccoli cultivars, Eur. Food Res. Technol. 216: 395-401.
[10] Zhou, C., Zhu, Y. and Luo, Y., 2013, Effects of sulfur fertilization on the accumulation of health-promoting phytochemicals in radish sprouts, J. Agri. Food Chem. 61: 7752-7559.
[11] Smatanova, M., Richer, R. and Hlusek, J., 2004, Spinach and pepper response to nitrogen and sulphur fertilization, Plant Soil Environ. 50: 303-308.
[12] Schonhof, I., Blankenburg, D., Müller, S. and Krumbein, A., 2007, Sulfur and nitrogen supply influence growth, product appearance, and glucosinolate concentra tion of broccoli, J. Plant Nutr. Soil Sci. 170: 65-72.
[13] Perez-Balibrea, S., Moreno, D.A. and Garcia-Viguera, C., 2010, Glucosinolates in broccoli sprouts (Brassica oleracea var. italica) as conditioned by sulphate supply during germination, J. Food Sci. 5: C673-677.
[14] Li, J., Zhu, Z. and Gerendas, J., 2008, Effects of nitrogen and sulfur on total phenolics and antioxidant activity in two genotypes of leaf mustard, J. Plant Nutr. 31: 1642-1655.
[15] Kestwal, R.M., Lin, J.C., Bagal-Keswal, D.
and Chaing, B.H., 2011, Glucosinolates fortification of cruciferous sprouts by sulphur supplementation during cultiva tion to enhance anti-cancer activity, Food Chem. 126: 1164-1171.
[16] Losák, T., Hlušek, J., Kráěmar, S. and Varga, L., 2008, The effect of nitrogen and sulphur fertilization on yield and quality of kohlrabi (Brassica oleracea L.), R. Bras. Ci. Solo. 32: 697-703.
[17] Nualkaew, N., 2013, Study of biological activities of the extract from Thai local vegetables, Research Report, Thailand Research Fund, 247 p. (in Thai)
[18] Oonsivilai, R., Oonmetta-aree, J. and Singthong J., 2011, Bioactivity and Functional properties of Yanang, Krueo Manoy and Rang Chuet extracts, Research Report, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 44 p. (in Thai)
[19] Kubola, J., Siriamornpun, S. and Meeso, N., 2011, Phytochemicals, vitamin C and sugar content of Thai wild fruits, J. Agric. Food Chem. 126: 972–981.
[20] Nagata, M. and Yamashita, I., 1992, Simple method for simultaneous determination of chlorophyll and carotenoids in tomato fruit, Nippon Shokuhin Kogyo Gakkaish 39: 925-928.
[21] Harakotr, B., Suriharn, B., Tangwongchai, R., Scott, M.P. and Lertrat, K., 2014, Anthocyanins and antioxidant activity in coloured waxy corn at different matura tion stages, J. Funct. Foods. 9: 109-118.
[22] Yang, R., Guo, L., Zhou, Y., Shen, C. and Gu, Z., 2015, Calcium mitigates the stress caused by ZnSO4 as a sulphur fertilizer and enhances the sulforaphane formation of broccoli sprouts, RSC Adv. 5: 12563-12570.
[23] De Pascale, S., Maggio, A., Pernice, R., Fagliano, V. and Barbieri, G., 2007, Sulphur fertilization may improve the nutritional value of Brassica rapa L. subsp. sylvestris, Eur. J. Agron. 26: 418-424.
[24] Kopsell, D.A., Barickman, T.C., Sams, C.E. and Mcelroy, J.C., 2007, Influence of nitrogen and sulfur on biomass produc tion and carotenoid and glucosinolate concentrations in watercress (Nasturtium officinale R. Br.), J. Agric. Food Chem. 55: 10628-10634.
[25] Tomas-Barberan, F.A. and Espin, J.C., 2001, Phenolic compounds and related enzymes as determinants of quality in fruits and vegetables, J. Sci. Food Agric. 81: 853-876.
[26] Li, J., Zhu, Z.J. and Guo, S.R. Effects of nitrogen and sulfur application on antioxidant substances in leaf mustard, International Symposium on Vegetable Safety and Human Health, Beijing, China, February 28, 2010.
[27] Reif, C., Arrigoni, E., Scharer, H., Nystrom, L.
and Hurrell, R.F., 2013, Carotenoid database of commonly eaten Swiss vegetables and their estimated contribu tion to carotenoid intake. J. Food Com. Anal. 29: 64-72.
[28] Reif, C., Arrigoni, E., Neuweiler, R. Baumgartner, D., Nystrom, L. and Hurrell, R.F., 2012, Effect of sulfur and nitrogen fertilization on the content of nutritionally relevant carotenoids in spinach (Spinacia oleracea). J. Agri. Food Chem. 60: 5819-5824.
[29] Barros, L., Ferreira, M.J., Queiros, B., Ferreira, I.C.F.R. and Baptista, P., 2007, Total phenols, ascorbic acid, -carotene and lycopene in Portuguese wild edible mushrooms and their antioxidant activities, Food Chem. 103: 413-419.
[30] Murakami, M., Yamaguchi, T., Takamura, H. and Matoba, T., 2003, Effects of ascorbic acid and tocopherol on antioxidant activity of polyphenolic compounds. Food Chem. Toxicol. 68: 1622–1625.
[31] Najjaa, H., Zerria, K., Fattouch, S., Ammar, E. and Neffati, M., 2011, Antioxidant and antimicrobial activities of Allium roseum L. “Lazoul”, a wild edible endemic species in North Africa. Int. J. Food Prop. 14: 371-380.