การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแผนกซักฟอกในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

ศิริพร ด่านคชาธาร
มุจลินท์ อินทรเหมือน
นิธิมา หนูหลง
จันจิรา มหาบุญ
มัตติกา ยงประเดิม

Abstract

Occupational hazards in a hospital laundry environment have a multifactorial characteristic attributed to the diversity of risk factors that could affect workers’ health. The purposes of this research were to assess the occupational health and safety risks of laundry department and to find out the method to reduce occupational risks. An audit and observation checklist initiated by the researchers of hazards and risk assessment were developed to find out the risk. The risk assessment is conducted in accordance with the regulations of Department of Industrial Work. The assessment result could be divided to 4 levels including minor risk, acceptable risk, high risk and unacceptable risk. Data were analyzed by descriptive statistics. This study took nine processes, and 72 hazards were found. The most critical hazard was identified from ironing activities. The risk to fingers or hands for example, they can be tabbed between the moving parts of flatwork ironer that can cause permanent disability or injury. Common issues found in all processes included poor lifting procedures and inappropriate working postures, which can cause back and upper limb pain. The workers may feel discomfort and body aches. Therefore, the hospital needs to have appropriate procedures to reduce and control the risks, i.e. the isolation of workers and machine, engineering management, administrative management, and the provision of appropriate safety protection equipment, in order to have a good working environment and encourage safety awareness for workers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author Biographies

ศิริพร ด่านคชาธาร

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มุจลินท์ อินทรเหมือน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

นิธิมา หนูหลง

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

จันจิรา มหาบุญ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มัตติกา ยงประเดิม

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

References

[1] Tziaferi, SG., Sourtzi, P., Kalokairinou, A., Sgourou, E., Koumoulas, E. and Velonakis, E., 2011, Risk assessment of physical hazards in Greek hospitals combining staff’s perception, experts’ evaluation and objective measurements. J. Saf. Health Work 2: 260-272.
[2] El-Hady, M., Alazab, R., Wahed, A., Ghandour, A. and Elsaidy, W., 2013, Risk assessment of physical health hazards in Al-Azhar University hospital in new Damietta, Egypt. J. Hosp. Med. 53: 1019-1035.
[3] Department of Health Service Support, 2010, Guideline for building and environmental design (laundry), Ministry of Public Health, Nonthaburi. (in Thai)
[4] Francisca, P.F., Cláudia, G. and Muniz, N.S., Hospital Laundry Working and Environ ment Conditions Workers Perception, Available Source: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0303-76572016000100207&script=sci_arttext&tlng=en, February 5, 2018.
[5] Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 2003, Stairways and Ladders: A Guide to OSHA Rules, Available Source: https://www.osha.gov/Publications/ladders/osha3124.html, February 5, 2018.
[6] Taptagaporn, S., 2008, Unit 14 Application of Ergonomics in Office and Hospital, Ergonomics, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi. (in Thai)
[7] Rogers, B., 2012, Occupational and environmental health nursing, J. Work. Health Saf. 60: 177-181.
[8] Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 2006, OSHA Forms for Recording Work-related Injuries and Illnesses, Available Source: https://www.osha.gov/recordkeeping/new-sha300form1-1-04.pdf, June 1, 2018.
[9] Alexander, G., American Conference of Governmental Industrial Hygienists [ACGIH]; Health Risk Appraisal TLVs and BELs., Available Source: https://www.iejhe.siu.edu, June 8, 2018.
[10] Bureau of Occupational and Environ mental Diseases (BOED), 2011, Guidelines for Risk Assessment in Hospital, Depart ment of Disease Control, Nonthaburi, 45 p. (in Thai)
[11] Wachirametharut, S. and Sonsuphap, R., 2016, Risk Management of Roi Et Hospital Staff’s Work, pp. 1078-1088, RSU National Research Conference. (in Thai)
[12] Department of Industrial Works, Rule of the Department of Industrial Works for Hazard Identification, Risk Assessment and the Preparation of Risk Management, B.E. 2543 (A.D. 2004), Available Source: https://www2.diw.go.th/km/manualpdf/risk/manual/acrobat%20files/ind64.pdf, April 2, 2018. (in Thai)
[13] National Safety Council, Occupational Safety Terms and Concepts, Available Source: https://www.nsc.org/resources/issues/safetyknow/safety_terms.aspx, March 8, 2018.
[14] National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 2015, Hierarchy of Controls, Available Source: https://www.osha.gov/shpguidelines/hazard-prevention.html, March 21, 2018.
[15] Wanfun, S., Effective Occupational Health and Safety Management Systems, Available Source: https://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=16050, April 2, 2018. (in Thai)
[16] Health and Safety Executive (HSE), Risk at Work Personal Protective Equipment (PPE), Available Source: https://www.hse.gov.uk/toolbox/ppe.htm, June 8, 2018.
[17] Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 2018, U.S. Department of Labour Hospital Etool/Nursing Home Etool/Laundry Module, Available Source: https://www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/laundry/laundry.html, June 8, 2018.
[18] Kumar, M.S., Goud, B.R. and Joseph, B., 2014, A study of occupational health and safety measures in the Laundry Department of a private tertiary care teaching hospital, Ind. J. Occup. Environ. Med. 18: 13-20.
[19] Ministry of Labour, Ministerial Regulation on the Prescribing of Standard for Administration and Management of Occupational Safety Health and Environment in Relation to Heat, Light and Noise B.E. 2559 (A.D. 2016) Available Source: https://www.mol.go.th/sites/default/files/laws/th/48.pdf, April 22, 2018. (in Thai)
[20] Zuraini, J., Noristisarah, A.S., Hayati Adilin, M.A.M. and Nur Dalila, A., 2016, Determina tion of hazard in captive hotel laundry using semi quantitative risk assessment matrix, Soc. Behav. Sci. 222: 915-922.
[21] Autsavasangrut, P., 2004, Health hazards contributing among sickness absenteeism at Nong Bua Lam Phu, Khon Kaen Hosp. Med. J. 28: 102-113. (in Thai)
[22] Ministry of Labour, Ministerial Regulation of the Ministry of Labour, on Maximum Allowable Weight of Lifting, B.E. 2547 (A.D. 2004), Available Source: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=96390, April 22, 2018. (in Thai)
[23] Yangok, A. and Choosong, T., 2018, Safety climate component in production line workers of food manufacturing, Songkhla province, Thai Sci. Technol. J. 26(3): 521-531. (in Thai)