ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานห้างสรรพสินค้าในจังหวัดน่าน

Main Article Content

อนันญา ดีปานา
ลภัสรดา หนุ่มคำ
ศุภางค์ วัฒนเสย

Abstract

Alcohol is a major cause of death of accidents and other diseases. It was found that the working age group had a higher rate of alcohol drinking than the other groups. This descriptive survey research aimed to examine factors affecting the intention to alcohol withdrawal among the department store employees in Nan province. The theory of planned behavior (TPB) was applied as the study’s conceptual framework. The sample consisted of 289 employees those were selected by using stratified random sampling and were randomly recruited according to inclusion criteria. Data were collected in May 2018, by using the structured questionnaires. Data were analyzed by using descriptive statistics, and inferential statistics; Chi square test and multiple logistic regression. The results revealed that most of the employees were male with mean of ages at 30.47±5.91 years. Chi-square test revealed that factors affecting the intention to alcohol withdrawal were female, attitudes, subjective norms and perceived behavioral control (p-value < 0.05). Multiple logistic regression analysis showed that the attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control together predicted 74 % of the intention to alcohol withdrawal. These results suggest that administrator of the department store should design a program to increase attitudes, subjective norms and perceived behavior to the department store employees in order to get a success of stop drinking alcohol.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author Biographies

อนันญา ดีปานา

หลักสูตรการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

ลภัสรดา หนุ่มคำ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

ศุภางค์ วัฒนเสย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

References

[1] National Statistical Office, 2015, Summarizing the Important Results of the Survey of Smoking and Alcohol Drinking Behavior of the Population 2014, Report, Social Statistics Group Social Statistics Bureau National Statistical Office, Bangkok, 10 p. (in Thai)
[2] Poljang, K., 2011, Factors Influencing Alcohol Consumption of Undergeaduate Students in Bangkok University of the Thai Chamber of Commerce. (in Thai)
[3] Thaksapol, T., 2013, Alcohol Consumption Situation and Impacts in Thailand, Graphico Systems, Nonthaburi. (in Thai)
[4] Thai Health Promotion Foundation, Survey Results of the Campaign to Reduce and Stop Drinking Working Group in Nan Province, 2013-2015, Available Source: https://www.thairath.co.th/content/996924, March 25, 2018. (in Thai)
[5] Centre for Alcohol Studies, 2013, Alcohol Consumption Situation and Impact in Thailand in 2013, Office of International Policy Development, Ministry of Public Health, Bangkok. (in Thai)
[6] Akhajan, S., 2016, Factors Associated with Intention to Alcohol Abstinence Among Persons with Relapsed Alcohol Dependence, Master's Thesis, Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, Faculty of Nursing, Burapha University, Chonburi.
[7] Penpuk, D., 2013, Success in alcohol abstinence from alcohol patients with psychiatric disorders, J. Psych. Nurse Men. Health 27(1): 1-15. (in Thai)
[8] Tohrong, P., 2008, Experience of Abstinence from Drinking Permanently of Alcoholics, Naresuan University, Phitsanulok.
[9] Ajzen, 2006, From Intention to Action: Theory of Planned Behavior, Available Source: https://people.umass.edu/ajzen/tpb.html, December 20, 2017. ( in Thai)
[10] Naralak, U., Waraporn, C. and Rucha, P., 2012, Attitude subjective norms and perceived self-efficacy in self-control on smoking intention of adolescents, J. Nurs. Sci. Chulalongkorn Univ. 24(2): 92-102. (in Thai)
[11] Nursing Room Statistics Tesco Lotus Nan Branch, 2017, Summary of Statistics for the Use of Nursing Rooms Tesco Lotus Nan Branch, 2013-2017, Tesco Lotus, Nan Branch, Nan Province. (in Thai)
[12] Ajzen, 1991, Theory of planed behavior, organizational behavior and human decision, Process 50: 179-202.
[13] Paritart, S. and Phannapa, K., 2009, Alcohol Abuse Assessment Model: Guidelines for Primary Care Hospitals, 2nd Ed., System Development Plan, Model and Method of Treatment for People with Integrated Alcohol Consumption Problems, Chiang Mai. (in Thai)
[14] Cochran, W.G., 1963, Sampling Techniques, Wiley, New York.
[15] Cronbach, L.J., 1963, Course improvement through evaluation, Teach. Coll. Rec. 64: 672-683.
[16] Pimphimol, W., 2012, A Woman Addicted to Alcohol by Dr.Pimphimol Wongchay, Available Source: https://www.sri.cmu.ac. th/~srilocal/drugs/blog.php?action=read&blog_id=39, June 1, 2018.
[17] Prapa, Y. and Usa, C., 2012, Factors predicting non-alcohol drinking intention of undergraduate students in a university in Southern Thailand, J. Publ. Health 45(2): 171-188. (in Thai)
[18] Sukuma, S., 2010, Effects of Cognitive and Behavioral Therapy Programs together with Social Support with Readiness to Prevent Recurrence and Non-repetitive Behavior of Alcohol Patients, Ph.D. Thesis, Srinakharinwirot University, Bangkok.
[19] Suramee, H., Rattana, L. and Ramida, S., 2017, Factors influencing alcohol drinking of high school students Pathum Thani Province, Thai J. Sci. Technol. 6: 1-10. (in Thai)