ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานยาและการมาตรวจตามนัดของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดลำพูน

Main Article Content

เอกชัย ชัยยาทา
ลภัสรดา หนุ่มคำ
ณิชมน รักกะเปา

Abstract

Medication intake and​ doctor's appointment behaviors​​ are​ important to ​control diabetes mellitus and​ hypertension.​ This​ cross-sectional study​ aimed to​ examine the relationship between health literacy, medication intake, and doctor’s appointment behavior among patients with diabetes mellitus and hypertension in Lamphun province. Data were collected from 138 participants in May 2018, by using health literacy test and questionnaires on medication intake and doctor’s appointment behavior. The Cronbach’s alpha was 0.93 and 0.81, respectively. Data were analyzed by using descriptive statistics, and inferential statistics; Chi square test and Fisher’s exact test. The results of Chi-square test revealed that occupation, need for health information assistance, health information seeking, and cognition were related to medication intake behavior with statistical significance at p-value < 0.05. Moreover, need for health information assistance, health information seeking, and cognition were associated to doctor’s appointment behavior with statistical significance at p-value < 0.05. However, the results showed that most of participants had low health information seeking at 51.45 % and had need for health information assistance at 19.75 %. Therefore, health care units should publish data and information to the community with emphasis on easy access and understanding, leading to appropriate medication intake and doctor’s appointment behaviors.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author Biographies

เอกชัย ชัยยาทา

หลักสูตรการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

ลภัสรดา หนุ่มคำ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

ณิชมน รักกะเปา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

References

[1] Bureau of Non Communicable Disease, 2015, Development Guideline The Operation Clinic NCD Quality (Diabetes mellitus and Hypertension) in Health Promoting Hospital (HPH) Fiscal Year 2015, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Nonthaburi, 47 p. (in Thai)
[2] Group Health Information, 2016, Public Health Statistics 2016, Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health, Nonthaburi, 148 p. (in Thai)
[3] Information and Communication Technology Center Ministry of Public Health, Health Data Center (HDC), Available Source: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b, December 29, 2017. (in Thai)
[4] District Information Service Center, Mueang Lamphun District Lamphun Province, Available Source: https://www.amphoe.com/menu.php, October 7, 2017. (in Thai)
[5] Mongkolchaipak, T., Pichayapaiboon, S. and Sangviroon, A., 2015, Factors affecting medication adherence of diabetic patients at Police General Hospital, Thai J. Pharm. Pract. 7(1): 47-59. (in Thai)
[6] Wungthanakorn, S., Phatidumrongkul, C. and Pranee, K., 2008, Factors affecting medication-taking behaviors of patients with hypertension, Songkla Med. J. 26(6): 539-547. (in Thai)
[7] Health Education Division, Report Situation Health Behavior among Population Age 15 Year Old Up Overview All Over Thailand, Available Source: https://drive.google.com/file/d/0B8pMAXl7oz8sNHl6NE1zMldTckk/view, December 12, 2017. (in Thai)
[8] Numkham, L., Piaseu, N., Panpakdee, O., Cunningham, S.L. and Chansatitporn N., 2015, Predictors of health outcomes in community dwellers with hypertension, Pacific Rim Int. J. Nurs. Res. 19: 135-149.
[9] Kompilo, N., 2017, Knowledge, Attitude and Risk Behaviors of Stoke among People with Hypertension in Maeta Hospital Maeta Districe, Lampang Province, Thammasat University, Lampang, 102 p. (in Thai)
[10] Vibhavadi Hospital. Hypertension in Patients with Diabetes Mellitus, Available Source: https://www.vibhavadi.com/medi apop.php?id=87, December 14, 2017. (in Thai)
[11] Khlaihong, W., 2016, Factors Predicting Medication Adherence Behaviors among Older Adults with Type 2 Diabetes, Mahidol University, Bangkok, 134 p. (in Thai)
[12] Lhakhaiw, A., 2014, Health Literacy and Factors Related to Medication among Patients with Hypertension Ban Piang Luang Subdistrict Health Promoting Hospital, Chiang Mai Province, University of Phayao, Phayao, 62 p. (in Thai)
[13] Kansomwan, A., 2014, Health Literacy and Factors Predicting Medication Refill Adherence Among Essential Hypertensive Out-Patients Fort Khunchueangthammik karat Hospital, Phayao Province, University of Phayao, Phayao, 61 p. (in Thai)
[14] Laloon, P., 2011, Self-care Behavior of Hypertensive Patients at Out Patient Department of HRH Princess MahaChakri Sirindhorn Medical Center, Srinakharinwi rot University, Bangkok, 143 p. (in Thai)
[15] Kaedumkoeng, K. and Trepetchsriurai, N., 2013, Health Literacy, 3th Ed., The Agricultural Co-operative Federation of Thailand., Ltd., Bangkok, 74 p. (in Thai)
[16] Petprayoon, S., Wattanakitkrileart, D., Pongthavornkamol, K. and Peerapatdit, T., 2014, The influence of perceived severity, health literacy, and family support on self-care behavior of patients with, J. Nurs. Sci. Chulalongkorn Univ. 26(1): 38-51. (in Thai)
[17] Ginggeaw, S. and Prasertsri, N., 2015, The relationship between health literacy and health behaviors among older adults who have multi-morbidity, Nurs. J. Minist. Publ. Health 25(3): 43-54. (in Thai)
[18] Hongkrajok, H., 2016, Influences of Health Literacy, Perceived Self-efficacy, and Patient-health Care Provider Communica tion on Self-care Behaviors among Patients, Burapha University, Chonburi, 93 p. (in Thai)
[19] Faul, F., Erdfelder, E., Lang, AG. And Buchner, A., 2007, G*Power3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences, Behav. Res. Methods 39: 175-191.
[20] Wirutchai, N., 2012, The Correct Method and Modern for Sample Size Criteria, Documentation for The Lecture, National Research Council of Thailand (NRCT), Bangkok, 10 p. (in Thai)
[21] Cheypho, K., 2016, A Study of The Factors Influencing Metabolic Syndrome Preventive Behaviors Applying the Theory of Planned Behavior Among Working Adults 21-35 Years of Age in Bangkok, Thailand, Thammasat University, Pathum Thani, 102 p. (in Thai)
[22] Tanasugarn, C. and Neelapaichit, N., 2015, The Development of Health Literacy Assessment Tools for Patient Diabetes mellitus and Hypertensio, Department of Health Service Support, Nonthaburi, 52 p. (in Thai)
[23] Sangkhawan, P., 2012, Factors Affecting Medication Taking Behaviors in Hypertensive Patients at Maenawang Subdistrict, Maeai District, Chiangmai Province, University of Phayao, Phayao, 80 p. (in Thai)
[24] Sangprasert, P. and Wiroj, J., 2015, The predictive factors of health promotion behaviors among a population living in The Urban Community of Metropolitan Bangkok, Thai Sci. Technol. J. 23(1): 113-126. (in Thai)
[25] Bains, S.S. and Egede, L.E., 2011, Associations between health literacy, diabetes knowledge, self-care behaviors, and glycemic cntrol in a low income population with type 2 diabetes, Diabetes Technol. Ther. 13: 335-41.
[26] Lee, Y.M., Yu, H.Y., You, M.A. and Son, Y.J., 2017, Impact of health literacy on medication adherence in older people with chronic diseases, Collegian 24: 11-18.
[27] Wallace, A.S., Carlson, J.R., Malone, R.M., Joyner, J. and Dewalt, D.A., 2010, The influence of literacy on patient-reported experiences of diabetes self-management support, Nurs. Res. 59: 356-63.
[28] Chen, A.M., Yehel, K.S., Plake, K.S., Murawski, M.M. and Mason, H.L., 2011, Health literacy and self-care of patients with heart failure, J. Cardiovasc. Nurs. 26: 446-451.
[29] Riangkam, C., Wattanakitkrileart, D., Ketcham, A. and Sriwijitkamol, A., 2015, Health literacy, self-efficacy, age and visual acuity predicting on self-care behaviors in patients with type 2 diabetes, J. Nurs. Sci. 3(4): 35-46. (in Thai)
[30] Ngasangsai, P., Sornseeyon, P. and Phattarabenjapol, S., 2014, A case study of health literacy of village health volunteers, Isan J. Pharm. Sci. 9(suppl.): 82-87. (in Thai)