ผลของความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินต่อประสิทธิภาพของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus intraradices

Main Article Content

พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
สุภาพร สัมโย
ประสบโชค รื่นสุข
ปวีณา ทองเหลือง
นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์

Abstract

Study on the effect of available phosphorus (P) in soil on efficiency of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi, Glomus intraradices consisted of 2 experiments. The experiment 1 was to study effect of available P level in soil on efficiency of AM fungi. It was conducted in 3 x 2 factorial in CRD with 5 replications. Factor 1 was different levels of available P in soil (low, medium and high). Factor 2 was AM fungi (with or without). Corn was grown with chemical fertilization at the recommendation rate without applying P fertilizer. The results showed that efficiency of AM fungi on growth, yield and P uptake of corn and AM colonization were highest in soil with low level of available P. However, efficiency of AM fungi on growth, yield and P uptake of corn and AM colonization were lowest in soil with high level of available P. The experiment 2 was to study effect of the P fertilizer rate on efficiency of AM fungi. It was conducted in 3 x 2 factorial in CRD with 5 replications. Factor 1 was P fertilization; nil P, half rate of P fertilizer and recommendation rate of P fertilizer. Factor 2 was AM fungi (with or without). The results showed that efficiency of AM fungi on growth, yield and P uptake of corn and AM colonization were highest when no P fertilizer and P fertilizer applying at half rate, but the efficiency and AM colonization were lowest when P fertilizer applying at the recommendation rate. Therefore, these results indicated that available P in soil affected the efficiency of AM fungi. The highest of efficiency of AM fungi was shown in low available P in soil and no P fertilizer applying or at half rate of P fertilizer. In contrast, the lowest efficiency of AM fungi was shown in high available P in soil or P fertilizer applying at the recommendation rate.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สุภาพร สัมโย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ประสบโชค รื่นสุข

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ปวีณา ทองเหลือง

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

References

[1] Smith, S.E. and Read, D.J., 1997, Mycorrhizal Symbiosis, 2nd Ed., Academic Press, London, 605 p.
[2] Marschner, H., 1995, Mineral Nutrition of Higher Plants, 2nd Ed., Academic Press, London, 889 p.
[3] Schachtman, D.P., Reid, R.J. and Ayling, S.M., 1998, Phosphorus uptake by plants: From soil to cell, Plant Physiol. 116: 447-453.
[4] Li, H.Y., Smith, S.E., Ophel-Keller, K., Holloway, R.E. and Smith, F.A., 2008, Naturally occurring arbuscular mycorrhizal fungi can replace direct P uptake by wheat when roots cannot access added P fertilizer, Funct. Plant Biol. 35: 125-134.
[5] Smith, F.A., Grace, E.J. and Smith, S.E., 2009, More than a carbon economy: nutrient trade and ecological sustainability in facultative arbuscular mycorrhizal symbioses, New Phytol. 182: 347-358.
[6] Jakobsen, I., 1999, Transport of Phosphorus and Carbon in Arbuscular Mycorrhizas, pp. 309-332, In Varma, A. and Hock, B. (Eds.), Mycorrhiza: Structure, Function, Molecular Biology and Biotechnology, 2nd Ed., Springer, Berlin.
[7] Smith, F.A., Jakobsen, I. and Smith, S.E., 2000, Spatial differences in acquisition of soil phosphate between two arbuscular mycorrhizal fungi in symbiosis with Medicago trunculata. New Phytol. 114: 1-38.
[8] Smith, S.E., Jakobsen, I., Grønlund, M. and Smith, F.A., 2011, Roles of arbuscular mycorrhizas in plant phosphorus nutrition: Interactions between pathways of phosphorus uptake in arbuscular mycorrhizal roots have important implications for understanding and manipulating plant phosphorus acquisition, Plant Physiol. 156: 1050-1057.
[9] Schnepf, A., Roose, T. and Schweiger, P., 2008, Impact of growth and uptake patterns of arbuscular mycorrhizal fungi on plant phosphorus uptake: A modeling study, Plant Soil 312: 85-99.
[10] Smith, S.E., Smith, F.A. and Jakobsen, I., 2004, Functional diversity in arbuscular mycorrhizal (AM) symbioses: The contribution of the mycorrhizal P uptake pathway is not correlated with mycorrhizal responses in growth or total P uptake, New Phytol. 162: 511-524.
[11] Daniels, B.A. and Skipper, H.D., 1982., Methods for the Recovery and Quantitative Estimation of Propagules from Soil, pp. 29-36. In Schenck, N.C. (Ed.), Methods and Principles of Mycorrhizal Research, APS., Minnesota.
[12] Piper, C.S., 2010, Soil and Plant Analysis, Shree Publishers, New Delhi, 368 p.
[13] Plenchette, C., Fortin, J.A. and Furlan, B., 1983, Growth responses of several plant species to mycorrhizae in a soil of moderate P-fertility: Part I. Mycorrhizal dependency under field conditions, Plant Soil 70: 199-209.
[14] Phillips, J.M. and Hayman, D.S., 1970, Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection, Trans. Br. Mycol. Soc. 55: 158-161.
[15] McGonigle, T.P., Miller, M.H., Evans, D.G., Fairchild, G.L. and Swan, J.A., 1990, A new method which gives an objective measure of colonization of roots by vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi, New Phytol. 115: 495-501.
[16] Bethlenfalvay, G.J. and Barea, J.M., 1994, Mycorrhizae in sustainable agriculture: I. Effects on seed yield and soil aggregation, Am. J. Altern. Agric. 9: 157-161.
[17] Hetrick, B.A.D., Wilson, G.W.T. and Todd, T.C., 1996, Mycorrhizal response in wheat cultivars, relationship to phosphorus, Can. J. Bot. 74: 19-25.
[18] Thingstrup, I., Rubaek, G., Sibbesen, E. and Jakobsen, I., 1998, Flax (Linum usitatissimum L.) depends on arbuscular mycorrhizal fungi for growth and P uptake at intermediate but not high soil P levels in the field, Plant Soil 203: 37-46.
[19] Sorensen, N., Larsen, J. and Jakobsen, I., 2005, Mycorrhiza formation and nutrient concentration in leeks (Allium porrum) in relation to previous crop and cover crop management on high P soils, Plant Soil 273: 101-114.
[20] Smith, S.E. and Smith, F.A., 1990, Structure and function of the interfaces in biotrophic symbioses as they relate to nutrient transport, New Phytol. 114: 1-38.
[21] Tinker, P.B. and Nye, P.H., 2000, Solute Movement in the Rhizosphere, Oxford University Press, New York. 464 p.
[22] Graham, J.H., 2000, Assessing cost of arbuscular mycorrhizal symbiosis in agroecosystems, pp. 127-140, In Podila, G.K. and Douds, Jr., D.D. (Eds.), Current Advances in Mycorrhizal Research, APS Press, Minnesota.
[23] Ryan, M.H., Norton, R.M., Kirkegaard, J.A., McCormick, K.M., Knights, S.E. and Angus, J.F., 2002, Increasing mycorrhizal colonization does not improve growth and nutrition of wheat on Vertosols in south-eastern Australia, Aust. J. of Agric. Res. 53: 1173-1181.
[24] Smith, S.E. and Read, D.J., 2008, Mycorrhizal Symbiosis, 3rd Ed., Academic Press, London, 800 p.
[25] Bruce, A., Smith, S.E. and Tester, M., 1994,
The development of mycorrhizal infection in cucumber: Effects of P supply on root growth, formation of entry points and growth of infection unit, New Phytol. 127: 507-514.
[26] Balzergue, C., Puech-Pagès, V., Bècard, G. and Rochange, S.F., 2001, The regulation of arbuscular mycorrhizal symbiosis by phosphate in pea involves early and systemic signaling events, J. Exp. Bot. 62: 1049-1060.