ผลของปุ๋ยมูลไก่และถ่านชีวภาพต่อสมบัติทางเคมีของดินและการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ปลูกในสภาพดินกรด

Main Article Content

สุทธวรรณ วชิรธนุศร
อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์
พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
สมชาย ชคตระการ

Abstract

The aim of this study was to investigate the efficacy of chicken manure and biochar on soil chemical properties and the growth of green oak lettuce. The experiment was conducted in a factorial in CRD with 6 replications. Twelve treatments included the combination between 4 rates of chicken manure (0, 500, 1,000 and 2,000 kg/rai) and 3 rates of biochar (0, 500 and 1,000 kg/rai) applications. The results showed that the increase of chicken manure provided better soil chemical properties, especially the electrical conductivity and organic matters, while the increase of biochar could improve soil pH. In addition, increasing the rates of both chicken manure and biochar significantly enhanced the growth, yield and concentration of nitrogen and phosphorus of plant (p ≤ 0.05). Moreover, the application of 2,000 kg/rai rates of chicken manure and 1,000 kg/rai rates of biochar showed the highest yield that was 1,723.72 kg/rai, 35 times higher than that of the control (no chicken manure and biochar) (48.31 kg/rai). Therefore, results of this study reveal that the utilization of chicken manure and biochar can improve soil chemical properties and enhance the yield of green oak lettuce under acid soil condition.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สุทธวรรณ วชิรธนุศร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สมชาย ชคตระการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] Land Development Department, 2013, Management of Acid Sulphate Soil, Acidic Soil and Peat Soil, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 40 p. (in Thai)
[2] Acid Sulphate Soil in Prachinburi Province, Land Development Department, Available Source: https://www.ldd.go.th/Ldd website/web_ord/Technical/Map_acidity/HTML/Acidity_map.html, April 2, 2018. (in Thai)
[3] Wongkrachang, S. and Rattaneetu, B., 2014, Acid soil management by using the lime and organic matter, Princess of Naradhiwas Univ. J. 6(1): 103-112. (in Thai)
[4] Shackley, S., Sohi, S., Ibarrola, R., Hammond, J., Mašek, O., Brownsort, P. and Haszeldine, S., 2012, Biochar as a Tool for Climate Change Mitigation and Soil Management, pp. 183-205, In Meyers, R. (Ed.), Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Springer, New York.
[5] Glaser, B., Lehmann, J. and Zech, W., 2002, Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal-A review, Biol. Fert. Soils 35: 219-230.
[6] Jeffery, S., Verheijen, F.G.A., van der Velde, M. and Bastos, A.C., 2011, A quantitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity using meta-analysis, Agric. Ecosyst. Environ. 144: 175-187.
[7] Al-Wabel, M.I., Hussain, Q., Usman, A.R.A., Ahmad, M., Abduljabbar, A., Sallam, A.S. and Ok, Y.S., 2017, Impact of biochar properties on soil conditions and agricultural sustainability: A review, Land Degradat. Develop. 29: 2124-2161.
[8] Carter, S., Shackley, S., Sohi, S., Suy, T.B. and Haefele, S., 2013, The impact of biochar application on soil properties and plant growth of pot grown lettuce (Lactuca sativa) and cabbage (Brassica
chinensis), Agronomy 3: 404-418.
[9] Sirising, S. and Suksawang, O., 2013, Biochar application to soil improvement for agriculture, J. Soc. Sci. Hum. 39(2): 212-225. (in Thai)
[10] Sangmanee, K., 2017, Study of Type and Ratio of Biochar on Soil Property, Growth, Yield and Yield Quality of Okra Growing in Acid Sulphate Soil, Research Report, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, 51 p. (in Thai)
[11] Office of Soil Survey and Land Use Planning, 2005, Miracle of Soil: Soil Series for Economic Plants Cultivation in Thailand, Land Development Depart ment, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, 138 p. (in Thai)
[12] Walkley, A. and Black, I.A., 1934, An examination of Degtjareff method for determining organic carbon in soils: Effect of variations in digestion conditions and of inorganic soil constituents, Soil Sci. 63: 251-263.
[13] Land Development Department, 2010, Method of Plant, Fertilizer, and Soil Amendment Analysis, 1st Ed., Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, 52 p. (in Thai)
[14] Anugoolprasert, O. and Rithichai, P., 2015, Effect of high quality organic fertilizer on yield and quality of lettuce, Thai J. Sci. Technol. 4(1): 81-94. (in Thai)
[15] Lesing, S. and Anugoolprasert, O., 2016, Efficacy of high quality organic fertilizer on growth and yield of chinese kale, Thai Sci. Technol. J. 24(2): 320-332. (in Thai)
[16] Thepsilvisut, O., 2017, Comparative study on effect of organic and chemical fertilizer on productivity of white mugwort, Thai Sci. Technol. J. 25(4): 615-626. (in Thai)
[17] Osotsapa, Y., Wongmaneerot, A. and Hongprayoon, C., 2011, Fertilizer for sustainable agriculture, 2nd Ed., Kasetsart University Press, Bangkok, 519 p. (in Thai)
[18] Sangmanee, K., Chinnasaen, T. and Puntupa, N., A study of biochar ratio on soil chemical properties, growth and yield of green cos (Lactuca sativa L. cv. Green Cos), 2015, pp. 746-752, In 53th Kasetsart University Annual Conference, Major of plant, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)
[19] Lehmann, J., Gaunt, J. and Rondon, M., 2006, Biochar sequestration in terrestrial ecosystems: A review, Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Change 11: 403-427.
[20] Masarirambi, M.T., Dlamini, P., Wahome, P.K. and Oseni, T.O., 2012, Effects of chicken manure on growth, yield and quality of lettuce (Lactuca sativa L.), J. Agric. Environ. Sci. 12: 399-406.
[21] Inal, A., Gunes, A., Sahin, O., Taskin, M.B. and Kaya, E.C., 2015, Impacts of biochar and processed poultry manure, applied to a calcareous soil, on the growth of bean and maize, Soil Use Manag. 31: 106-113.
[22] Gunes, A., Inal, A., Taskin, M.B., Sahin, O., Kaya, E.C. and Atakol, A., 2014, Effect of phosphorus-enriched biochar and poultry manure on growth and mineral composition of lettuce (Lactuca sativa L. cv.) grown in alkaline soil, Soil Use Manag. 30: 182-188.
[23] Wang, L., Butterfly, C.R., Wang, Y., Herath, H., Xi, Y.G. and Xiao, X.J., 2014, Effect of crop residue biochar on soil acidity amelioration in strongly acidic tea garden soils, Soil Use Manag. 30: 119-128.
[24] Yamato, M., Okimori, Y., Wibowo, I.F., Anshori, S. and Ogawa, M., 2006, Effects of the application of charred bark of Acacia mangium on the yield of maize, cowpea and peanut, and soil chemical properties in South Sumatra, Indonesia, Soil Sci. Plant Nutr. 52: 489-495.