การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกผู้ส่งแผ่นวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

พีรภพ จอมทอง
ภาณี เพ็ญโพธิ์
นพคุณ ทิวาพัฒน์
ชูศักดิ์ พรสิงห์

Abstract

Due to the lack of standard decision-making criteria in the selection of the printed circuit board suppliers, the aim of this research is to study the application of hierarchical decision analysis process in the selection of the printed circuit board suppliers in the sample electronics manufacturer. Criteria in the electronics factory are defined as 9 main criteria, i.e. technical ability and capacity, location geography, production flexibility, price, quality and warranty policy, delivery process, financial and reliability, environment and social responsibility, communication and after sales service. This research used the questionnaire as a tool to collect data. The results found that factors affecting the selection printed circuit boards were geographic factors. The first factor was the weight of choosing suppliers of printed circuit boards (34.863%). The single side selected supplier V, as it takes a short time in the order and in large quantity to order. The double side selected supplier II, because of a cheaper price but long time in the order and low quantity of the order. The multilayers selected supplier I, as there is little use of the order but there is an urgent need.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

พีรภพ จอมทอง

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตําบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ภาณี เพ็ญโพธิ์

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

นพคุณ ทิวาพัฒน์

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ชูศักดิ์ พรสิงห์

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

References

[1] Sangsubhan, K., 2015, 10 Target Industries and Mechanism for the Future Economy, Available Source: https://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi. (in Thai)
[2] Kantanantha, N. and Chaiamonsap, N., 2015, Productivity Enhancement of Automatic Meter Reading Control Box Assembly Line, Thai Ind. Eng. Network 1(1): 1-6. (in Thai)
[3] Industrial Economics, 2017, Industrial Economic In January 2017, Available Source: https://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/summary_report/industryeconomicssituationreportjan2017.pdf. (in Thai)
[4] Saaty, T.L., 1990, How to Make a Decision The Analytic Hierarchy Process, Eur. J. Operat. Res. 48: 9-26.
[5] KCE Electronics Public Company Limited, 2014, Annual Report 2014, Available Source: https://kce.listedcompany.com/misc/form561/20150403-kce-form561-2014-th.pdf. (in Thai)
[6] Boera, L.d., Labrob, E. and Morlacchi, P., 2001, A review of methods supporting supplier selection, Eur. J. Purch. Suppl. Manag. 7: 75-89.
[7] Chan, F.T.S., Kumar, N., Tiwari, M.K. and Lau, H.C.W., 2008, Global supplier selection A fuzzy-AHP approach, Int. J. Prod. Res. 46: 3825-3857.
[8] Jaisung, S. and Theeranuphattana, A., 2012, Selection of logistics service providers of Hana Microelectronics Public Company Limited by applying the analytic hierarchy process (AHP), J. Business Admin. 35(134): 65-89 (in Thai)
[9] Aissaoui, N., Haouari, M. and Hassini, E., 2007, Supplier selection and order lot sizing modeling: A review, Comp. Operat. Res. 34: 3516-3540.
[10] Chou, S. and Chang, Y., 2008, A decision support system for supplier selection based on a strategy aligned fuzzy SMART approach, Exp. Syst. Appl. 34: 2241-2253
[11] Laoonual, Y., 2015, Assessment of electric vehicle technology development and its implication in Thailand, Research Report, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok. (in Thai)
[12] Jomthong, P., Tharawetcharak, P., Watanasungsuit, A. and Pornsing, C., 2017, A study of ranking factors to the success of Thai small-scale biomass power plants using analytic hierarchy process, Naresuan Univ. J. Sci. Technol. 25(4): 138-148. (in Thai)
[13] Surongkarat, N. and Satapanajaru, T., 2013, Finding the suitable area for biomass fuel power plant from Pararubber trees in Rayong province, KKU. Res. J. 13(2): 60-70. (in Thai)
[14] Galankashi, M.R., Helmi, S.A. and Hashemzahi, P., 2016, Supplier selection in automobile industry: A mixed balanced scorecard-fuzzy AHP approach, Alex. Eng. J. 55: 93-100.
[15] Alonso, J.A. and Lamata, M.T., 2006, Consistency in the analytic hierarchy process: A new approach, Int. J. Uncertain Fuzz. 14: 445-459
[16] Saaty, T.L., 2008, Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Serv. Sci. 1: 83-98.