สภาวะที่เหมาะสมสำหรับปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของ 1-เดคานอล ด้วยแผนการทดลองแบบส่วนผสมกลาง

Main Article Content

มาลี สันติคุณาภรณ์
เมษญา ชื่นอารมณ์
ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ

Abstract

This research work studied factors effecting on the dehydration reaction of a-olefins from 1-decanol. The aim of this work was to evaluate the influence of each reaction parameters on the reaction by applying central composite design. Two reaction parameters, temperature (250-320 ºC) and WHSV (6-34/h) with 5 levels were studied. From the result, it was found that the reaction temperature had higher effect on the dehydration of 1-decanol than the space velocity. Moreover, no interaction between reaction temperature and space velocity was found. The optimum reaction condition for the dehydration of 1-decanol in a pack-bed reactor was at 320 ºC and 10.50/h. With this condition, the amount of a-decene produced was 39.2 %.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

มาลี สันติคุณาภรณ์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เมษญา ชื่นอารมณ์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] Zhang, D., Barri, S.A.I. and Chadwick, D., 2011, n-Butanol to iso-butene in one-step over zeolite catalysts, Appl. Catal. A: Gen. 403: 1-11.
[2] Echaroj, S., Suntikunaporn, M. and Chavadej, S., 2014, Micro-kinetic modelling of the catalytic dehydration of 1-decanol over precipitated Al2O3, React. Kinet. Mech. Cat. 114: 75-91.
[3] Minhua, Z. and Yingzhe, Y., 2013, Dehydration of ethanol to ethylene, Ind. Eng. Chem. Res. 52: 9505-9514.
[4] Mathew, J., Konstantinos, A., Marie-Françoise, R. and Guy, B.M., 2015, Reaction path analysis for 1-butanol dehydration in H-ZSM-5 zeolite, J. Catal. 330: 28-45.
[5] Casas, C., Bringue, R., Ramírez, E., Iborra, M. and Tejero, J., 2011, Liquid-phase dehydration of 1-octanol, 1-hexanol and 1-pentanol to linear symmetrical ethers over ion exchange resins, Appl. Catal. A: Gen. 396: 129-139.