ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

กมลศรี ศรีวัฒน์
อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์
วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

Abstract

The purposes of this research were to study: (1) factors in knowledge of organic products of entrepreneurs in each type of business, (2) factors of organic products affecting the organic product purchase of entrepreneurs, and (3) the relationship between factors in entrepreneurs’ decision and organic products affecting entrepreneurs’ purchase of organic products. The sample size composed of 80 entrepreneurs whose residence in Bangkok. Data were collected using the questionnaire. The statistical analysis was percentage, mean, standard deviation, and Pearson product moment correlation coefficient. The results of the research was found that (1) the knowledge of organic products of the entrepreneur in green shop for social or farmers is at the highest level (  = 9.67) followed by that of the entrepreneur of general green shop (  = 8.78) and foods and drink shop (  = 8.62), respectively. However, in overall of the organic product knowledge of entrepreneurs is in the high level (  = 8.02), (2) factors in notability of organic products has an impact on the purchase decision of organic products at the highest level (  = 4.26), followed by the factors of packaging (  = 4.09) and after-sales service (  = 4.07), respectively and (3) the correlation of the factors of entrepreneur and organic products was positive relation at a low level (r = 0.088).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

กมลศรี ศรีวัฒน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] Willer, H. and Lernoud, J., 2018, The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2017, FiBL and IFOAM-Organics International, Switzerland, 352 p.
[2] Green Net Cooperative, National Organic Farming Development Strategy, Available Source: https://www.greennet.or.th/Sites/default/files/1740%200A%20stragy.pdf, April 5, 2018. (in Thai)
[3] Organic Farming Development Center, 2015, Study and Preparation of Data on Production and Marketing of Organic Products, Sukhothai Thammathirat Open University, Available Source: https://www.organic.moc.go.th/sites/defult/files/attachments/other/raaynganchbabsmbuurn.pdf, April 5, 2018. (in Thai)
[4] Rungruangphon, W., 2015, Principles of Marketing, 9th Ed., Market Move, Pathum Thani, 371 p. (in Thai)
[5] IFOAM, 2016, Organic 3.0 for Truly Sustainable Farming and Consumption, Available Source: https://www.ifoam.bio/sites/default/files/organic_3.0v2_web_O.pdf, April 5, 2018.
[6] Thai Organic Agriculture Database, 2015, Domestic Retail Distribution Channels, Available Source: http://www.Site.google.com/site/thaiorganicservices/sellting-point, April 5, 2018. (in Thai)
[7] Krejcie, R.V. and Morgan, D.W., 1970, Deter mining sample size for research activities, Educ. Psychol. Measure. 30: 607-610.
[8] Bunnak, M., 2005, Statistics for Research and Decision Making: Data Analysis Techniques and Result, 6th Ed., Chulalongkorn University Publisher, Bangkok, 576 p. (in Thai)
[9] Cronbach, L.J., 1951, Coefficient alpha and the internal structure of tests, Psychometrika 16: 297-334.
[10] Apipatchayakul, K., 2015, Marketing Research, 1st Ed., Focus Media and Publishing, Bangkok, 204 p. (in Thai)
[11] Tipwong, W. and Yanklin, S., 2015, Factors Affecting Consumer’s purchasing behavior from hypermarket retail stores in Bangkok, Dhurakij Pundit Univ. J. 1(2): 294-302. (in Thai)
[12] Phungchu, O., 2013, The Relationship and the Influences of the Factors Affecting Purchase Intention of Organic Product Shop “A” in Pathum Thani Province, Master Thesis, Bangkok University, Bangkok, 100 p. (in Thai)
[13] Panpluem, P. and Pasunon, P., 2016, Factors affecting consumer’s willingness to pay for organic products in green markets and specialty health food chain stores in the Bangkok metropolis and vicinity, J. Modern Manage. 14(1): 169-178. (in Thai)
[14] Na Pompet, K., 2015, Intention to Buy Organic Food of Consumer in Bangkok, Research Report, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 40 p. (in Thai)
[15] Mutlu, N., 2007, Consumer Attitude and Behavior Towards Organic Food: Cross-Cultural Study of Turkey and Germany, Master Thesis, Institute for Agricultural Policy and Market, University Hohenhim, Hohenhim, 136 p.
[16] Kramol, P., 2014, Factors affecting purchasing behavior of organic and pesticide-free produce in farmer’s markets in Chiang Mai province, Khon Kaen Agric. J. 42: 227-234. (in Thai)
[17] Office of Business Development and Lifestyle, 2016, Seminar Summary on the Trend of Packaging Design for the Elderly in Japan, Available Source: https://www.facebook.com/60plusDITP/Posts/107471422562592, Nov 19, 2017. (in Thai)