ขอบเขตบนสำหรับการกระจายตัวของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์และเมทริกซ์อา-เซอร์คูแลนท์ที่มีสมาชิกเป็นลำดับฟีโบนักชีและลำดับลูคัส

Main Article Content

อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
กษิตินาถ แสงเงิน
ปาณิสรา ไทยวงษ์
สุกฤตา ลมูลภักตร์

Abstract

This research objective is to find upper bounds for the spread of the circulant and r-circulant matrices which entries are the Fibonacci and Lucas sequences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กษิตินาถ แสงเงิน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ปาณิสรา ไทยวงษ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สุกฤตา ลมูลภักตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] Mirsky, L., 1956, The spread of a matrix, Mathematika 3: 127-130.
[2] Johnson, C.R., Kumar, R. and Wolkowicz, H., 1985, Lower bounds for the spread of a matrix, Linear Algebra Appl. 29: 161-173.
[3] Jiang, E. and Zhan, X., 1997, Lower bounds for the spread of a Hermitian matrix, Linear Algebra Appl. 256: 153-163.
[4] Wu, J., Zhang, P. and Liao, W., 2012, Upper bounds for the spread of a matrix, Linear Algebra Appl. 437: 2813-2822.
[5] Sharma, R. and Kumar, R., 2013, Remark on upper bounds for the spread of a matrix, Linear Algebra Appl. 438: 4359-4362.
[6] Meyer, C.D., 2000, Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, 718 p.
[7] Shen, S. and Cen, J., 2010, On the bounds for the norms of r-circulant Matrices with the Fibonacci
and Lucas numbers, Appl. Math. Comput. 216: 2891-2897.
[8] Zhou, J. and Jiang, Z., 2014, The spectral norms of g-circulant matrices with classical Fibonacci and Lucas numbers entries, Appl. Math. Comput. 233: 582-587.
[9] Zhou, J. and Jiang, Z., 2015, A note on spectral norms of even-order r-circulant matrices, Appl. Math. Comput. 250: 368-371.