การประเมินคุณภาพและการจัดการแหล่งน้ำร่วมกับชุมชนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

สัมฤทธิ์ มากสง
มนสินี ดาบเงิน
กาญจนา เชียงทอง
ธงชัย สอนเพีย
ตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ

Abstract

This study aimed to exploring community participation in water management of water resources and water quality. The researcher found that the water resources at Ban Phunamron community are insufficient to consume in dry season, especially in the Mon community. The results of the study on physical, chemical and biological indexes showed that surface water quality during rainy season and dry season did not exceed the standard criteria, except dissolve oxygen at Mon community. Groundwater quality is still standard, except for the two heavy metals, lead and cadmium, which should not be found in groundwater. The water shortages problem in the Mon community of Ban Phunamron was resolved by the abbot of the temple. The abbot allowed the villagers in the community to use groundwater from the temple. Furthermore, the villagers and the abbot needed the groundwater filter system and the water pipe system to send water to the houses in the Mon community. Therefore, the research team has coordinated with Kanchanaburi Rotary Club and Euijongbu Rotary Club, Korea District Grant sponsors a clean water filter system, and distributes water to the village. This research has resulted in the development of water management in the community and the solution of water problems at the point.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

สัมฤทธิ์ มากสง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190

มนสินี ดาบเงิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190

กาญจนา เชียงทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190

ธงชัย สอนเพีย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190

ตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190

References

[1] Fongsaward, S.S., 2005, Groundwater, Groundwater Technology Service Center (GTSC), Department of Geological Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 36 p. (in Thai)
[2] Office of the Academic Affairs, Secretariat of the People's Representative Council, Groundwater, Available Source: https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/Oct2558-3.pdf, October 3, 2019. (in Thai)
[3] Lapkham, C., Jitbantoeng, N., Tongdam, S., Pakhamsri, A. and Jantarade, S., 2015, Patterns of underground water management for sanitation by community participation in Ban Koawnoi, Tat sub-district, Warinchamrap district, Ubon Ratchathani province, Area Based Dev. Res. J. 7(2): 22-35. (in Thai)
[4] Pollution Control Department, 2017, Pollution Report of Thailand (2016), Ministry of Natural Resources and Environment, Bangkok, 64 p. (in Thai)
[5] Regional Environment office 8th (Ratchaburi), 2017, Report on Environmental Situation 2017, Ministry of Natural Resources and Environment, Ratchaburi, 126 p. (in Thai)
[6] Thongoupragran, B., 2014, A variety of local wisdom in Bannkao sub-district, Kanchanaburi province: The new border crossings Kanchanaburi-Dawei. Research report, Kanchanaburi Rajabhat University, Kanchanaburi, 90 p. (in Thai)
[7] Debels, P., Figueroa, R., Urrutia, R., Barra, R. and Niell, X., 2005, Evaluation of water quality in the Chilla´N river (Central Chile) using physicochemical parameters and a modified water quality index, Environ. Monit. Assess. 110: 301-322.
[8] Papafilippaki, A.K., Kotti, M.E. and Stavroulakis, G.G., 2008, Seasonal variations in dissolved heavy metals in the Keritis river, Chania, Greece. Global NEST J. 10(3): 320-325.
[9] Uncumusaoğlu, A.A. and Mutlu, E., 2017, Determination of water quality and usability level of Eğlence pond (Boyabat, Sinop), Araştırma 32(2): 25-35.
[10] Lawson, E.O., 2011, Physico-chemical parameters and heavy metal contents of water from the mangrove swamps of Lagos Lagoon, Lagos, Nigeria, Adv. Biol. Res. 5: 8-21.
[11] Asaolu, S.S., Ipinmoroti, K.O., Adeyinowo, C.E. and Olaofe, O., 1997, Interrelationship of heavy metals concentration in water, sediment as fish samples from Ondo State Coastal Area, Nig. Afr. J. Sci. 1: 55-61.
[12] Khan, S., Shahnaz, M., Jehan, N., Rehman, S., Shah, M.T. and Din, I., 2013, Drinking water quality and human health risk in Charsadda district, Pak. J. Clean Prod. 60: 93-101.
[13] Wu, G., Zhang, Q., Zheng, X., Mu, L. and Dai, L., 2008, Water quality of Lugu Lake: Changes, causes and measurements, Int. J. Sust. Dev. World 15: 10-17.
[14] Pollution Control Department, 2009, Annual Report Water Quality Management Bureau, Ministry of Natural Resources and Environment, Bangkok, 136 p. (in Thai)
[15] Sornpai, T., 2013, Some heavy metal content in vegetables and soils from Klity village, Thong Pha Phum district, Kanchanaburi province, 29th National Graduate Research Conference, Mae Fah Luang University, Chiang Rai. (in Thai)
[16] Maksong, S., Chiangthong, K., Sornpai, T. and Charoenchaichankid, T., 2017, Water Resource Management by Participatory Community of the Ban Tipuyae, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, Research Report, Kanchanaburi Rajabhat University, Kanchanaburi, 84 p. (in Thai)