ความสัมพันธ์ของการเกิดเห็ดเผาะกับพรรณไม้จากแปลงทดลองความถี่ไฟ ในป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Main Article Content

สุนันทา วิสิทธิพานิช
สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร
สันติ สาระพล
พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
มานพ ผู้พัฒน์
สุดชาย วิสิทธิพานิช

Abstract

Barometer earthstar (Astraeus sp.) is an ectomycorrhizal fungus that grows in association with various Dipterocarpaceae species roots in Thailand. A relationship study of barometer earthstar production with the plants in dry dipterocarp forest at Huai Kha Khaeng wildlife sanctuary, Uthai Thani province, Thailand was established 10 permanent plots of 100 x 100 m2 (1 ha), 4 fire protected plots and 6 fired plots. Data of the tree's coordinates and species of plant’s diameter at breast height (DBH) from 4.5 cm and above were collected before collecting barometer earthstar data. Data of barometer earthstar production were started in daily from April to July while collecting of barometer earthstar productions (mushroom’s weight) and area’s coordinates of mushroom occupied were recorded. Then, the statistical analysis was used to find the relationship between tree coordinate, tree density, and barometer earthstar data. The results showed that there were 30 families and 74 species in all plots. There were 2 dominant species of Dipterocarpaceae, Shorea obtusa Wall. ex Blume and Shorea siamensis Miq. Barometer earthstar was found only in fired plots. From the studies of the relationship between the plants coordinates and barometer earthstar occupying coordinates, it was found that barometer earthstar distribution and production did not correlate with the plants in all families, including Dipterocarpaceae, but it related only with S. obtusa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สุนันทา วิสิทธิพานิช

ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร

ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สันติ สาระพล

ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พงษ์ศักดิ์ พลเสนา

สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

มานพ ผู้พัฒน์

สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สุดชาย วิสิทธิพานิช

ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

[1] Office of the Royal Society, 2007, Mushrooms in Thailand, 2nd Ed., Office of the Royal Society, Bangkok, 272 p. (in Thai)
[2] Petcharat, V., 2003, Edible Astraeus (Basidiomycota) from Thailand, Nord. J. Bot. 23: 499-503.
[3] Phosri, C., Watling, R., Martín, M.P. and Whalley, A.J.S., 2004, The genus Astraeus in Thailand, Mycotaxon 89: 453-463.
[4] Chandrasrikul, A., Suwanarit, P., Sangwanit, U., Lumyong, S., Payapanon, A., Sanoamuang, N., Pukahuta, C., Petcharat, V., Sardsud, U., Duengkae, K., Klinhom, U., Thongkantha, S. and Thongklam, S., 2011, Checklist of Mushrooms (Basidiomycetes) in Thailand, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), Bangkok, 432 p.
[5] Phosri, C., Martín, M.P. and Watling, R., 2013, Astraeus: hidden dimensions, IMA Fungus 4: 347-356.
[6] Sangtiean, T., 1991, Ectomycorrhizae of Dipterocarpus alatus Roxb. and Their Effect on Growth of the Seedlings, Master Thesis, Kasetsart University, Bangkok, 98 p. (in Thai)
[7] Kaewgrajang, T., 2008, Growth and Water Use of Dipterocarpus Alatus Roxb. ex G. Don Seedlings Associated with Astraeus odoratus C. Phosri, R. Watling, M.P. Martín & A.J.S. Whalley as Ectomycorrhiza, Master Thesis, Kasetsart University, Bangkok, 60 p. (in Thai)
[8] Chalermpongse, A. and Boonthaweekhun, T., 1982, Ectomycorrhiza in Dry Evergreen Forest Ecosystem Survey, Forest Pest Control Section, Maintenance Division, Royal Forest Department, Bangkok, 29 p. (in Thai)
[9] Sangwanit, U., 2009, The Diversity of Ectomycorrhiza Mushrooms, the proceedings of Mushrooms Checklist in Thailand, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), Bangkok. (in Thai)
[10] Naikasetinsi, 2016, Rare Wild Mushrooms: Easy Plant, Easy Sell, Panyachon Intellectuals, Bangkok, 176 p. (in Thai)
[11] Nuangmek, W., Saenmuangma, R. and Titayavan, M., 2016, Ecology and distribution of earthstars in Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at University of Phayao, KKU Agric. J. 44(1)(Suppl.): 960-964. (in Thai)
[12] Suphawatvirojn, J., 2008, Ecological Factors, Forest Fire and Indigenous Knowledge on Fruit-body Formation of Astraeis hygrometricus (Pers) Morg. in Meung Na Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province, Master Thesis, Chiang Mai University, Chiang Mai, 214 p. (in Thai)
[13] Ayawong, C., Himaman, W., Duengkae, K., Sakolrak, B. and Pongpanich, K., Ecology, Natural Distribution, and Ectomycorrhizal Character Testing of Earthstar (Astraeus spp.), Available Source: http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=44e3f5e0-a68f-4a04-beca-529cd16421be. pdf, February 27, 2018. (in Thai)
[14] Kennedy, H.K., 2014, Effect of Fire on The Production of Astraeus (Basidiomycetes) Sporocarps in Deciduous Dipterocarp-Oak Forests, Master Thesis, Chiang Mai University, Chiang Mai, 46 p. (in Thai)
[15] Vachiropasnan, K., 1999, Forest Fire Risk Classification of Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Master Thesis, Mahidol University, Bangkok, 84 p. (in Thai)
[16] Akaakara, S., Wiriya, K., Thongtan, T. and Nhuchaiya, P., 2004, Fuel Characteristics in Dry Dipterocarp Forest, Huai Kha Khang Wildlife Sancturary, Uthai Thani Province, Forest Protection and Fire Control Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok, 42 p. (in Thai)
[17] Wisittipanich, S., Maiku, W., Jintana, P. and Wisittipanich, S., 2008, Effect of Drought and Forest Fire on Mix Deciduous Forest and Dry Dipterocarp Forest Ecology and Environment: A Case Study at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Report, Forest and Plant Conservation Research Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok, 15 p. (in Thai)
[18] Himmapan, W. and Kaitpraneet, S., 2008, Effect of fire on vegetation in the dry deciduous dipterocarp forest at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani province, Thai J. For. 27(1): 43-55. (in Thai)
[19] Pongpisutta, R., 2016, Earthstar: what are the useful from these fungi?, Kasetpirom 2(10): 28-29. (in Thai)
[20] Maiti, D., Chandra, K., Mondal, S., Ojha, A.K., Das, D., Roy, S.K., Ghosh, K., Chakraborty, I. and Islam S.S., 2008, Isolation and characterization of a heteroglycan from the fruits of Astraeus hygrometricus, Carbohydr. Res. 343: 817-824.