แบบจำลองการวิเคราะห์เส้นทางคมนาคมขนส่งวัตถุดิบจากโรงสีข้าวสู่พื้นที่มีศักยภาพสำหรับการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษา : จังหวัดสระแก้ว

Main Article Content

ณัฐพล จันทร์แก้ว
และณัฐกิตต์ สระแก้ว

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาพื้นที่มีศักยภาพในการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลของจังหวัดสระแก้ว (2) เพื่อหาเส้นทางคมนาคมขนส่งลำเลียงวัตถุดิบจากโรงสีข้าวสู่พื้นที่มีศักยภาพสำหรับตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยแบ่งการศึกษาวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ การหาพื้นที่มีศักยภาพสำหรับตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยกระบวนการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ ด้วยหลักคิดแบบการจัดระดับผลรวม (rank sum) ร่วมกับการถ่วงน้ำหนักอย่างง่าย (simple additive weight, SAW) และการวิเคราะห์เส้นทางการคมนาคมขนส่งวัตถุดิบจากโรงสีข้าวสู่พื้นที่มีศักยภาพสำหรับตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยกระบวนการวิเคราะห์โครงข่ายคมนาคม (network analysis) อาศัยหลักคิดแบบการหาพื้นที่อำนวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุด (closest facility) ร่วมกับการให้บริการของพื้นที่ (service area) ผลการศึกษา พบว่าการศึกษาวิเคราะห์การหาพื้นที่มีศักยภาพทำให้ทราบว่าจังหวัดสระแก้วนั้น เป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการที่จะจัดหาพื้นที่มีศักยภาพสำหรับใช้ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุด เป็นพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการปกครองของอำเภอวังสมบูรณ์และอำเภอวังน้ำเย็น โดยที่พื้นที่นี้มีเนื้อที่ 514.67 ไร่ สำหรับการวิเคราะห์หาเส้นคมนาคมขนส่งวัตถุดิบสู่พื้นที่มีศักยภาพสำหรับตั้งโรงไฟฟ้านั้น ผู้ศึกษาวิจัยใช้กระบวนการวิเคราะห์โครงข่ายคมนาคมด้วยกระบวนการ closest facility ผลการศึกษานั้นผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุดจากโรงสีข้าวในเขตการให้บริการของพื้นที่มีศักยภาพที่ใกล้ที่สุดและใช้เวลาเดินทางที่น้อยที่สุด พบว่ามีทั้งหมด 99 เส้นทาง

คำสำคัญ : แบบจำลองการวิเคราะห์เส้นทางคมนาคม; พื้นที่มีศักยภาพ; โรงไฟฟ้าชีวมวล

 

Abstract

This study aims: (1) to find out the suitable area to establish the biomass power plant in Sa kaeo province, and (2) to find out the transportation route to transport material from the rice mill to the suitable area where the biomass power plant is located. The study divided the analysis into 2 parts. The first is find out the suitable area to establish the biomass power plant by analyzing rank sum cooperate with simple additive weight (SAW) and another is to analyses the transportation route to transport material from the rice mill to the suitable area where the biomass is located by analyzing Network analysis which to find out the closest facility area with the service area. The result of the first study is follows the first purpose. The analysis shows that Sa kaeo province is the suitable area for establishing biomass power plant as the following. The most suitable areas are in Wangsomboon district and Wangnamyen district which covered up to 514.67 Rai. The result of the second study which follows the second purpose analyzing the transportation route for transporting material to the suitable area for establishing the biomass power plant. Found that all the 99 routes.   

Keywords: routes transport analysis model; potential area; biomass power plant

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ