ประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของคะน้า

Main Article Content

สัญญา เล่ห์สิงห์
อรประภา อนุกูลประเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดและอัตราการให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของคะน้า โดยวางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD เปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง คือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 1 กรมพัฒนาที่ดิน และมูลไก่หมักคุณภาพสูง และอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 3 ระดับ คือ 1, 2.5 และ 5 กรัมไนโตรเจนต่อดิน 5 กิโลกรัม จากผลการทดลองพบว่าชนิดของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ทำให้ต้นคะน้ามีปริมาณน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งไม่แตกต่างกัน ขณะที่ผลดังกล่าวมีค่าแปรผันตามระดับไนโตรเจนที่ให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทั้ง 2 ชนิด ที่ระดับ 2.5 และ 5 กรัมไนโตรเจน ทำให้ต้นคะน้ามีน้ำหนักสดต้น จำนวนใบและพื้นที่ใบมากกว่าสิ่งทดลองควบคุมที่ให้ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโคที่ระดับ 1 กรัมไนโตรเจน สำหรับปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของต้นคะน้า พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นตามระดับไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้นในสิ่งทดลอง แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทั้ง 2 ชนิด ซึ่งจากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการผลิตคะน้าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ การให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทั้ง 2 ชนิด ที่ระดับตั้งแต่ 2.5 กรัมไนโตรเจน สามารถใช้ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโคที่ระดับ 1 กรัมไนโตรเจนได้ 

คำสำคัญ : คะน้า; ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง; การเจริญเติบโต; ปริมาณผลผลิต

 

Abstract

The objective of this study was to examine the effect of the type and rate of high quality organic fertilizer compared with chemical fertilizer on growth and yield of Chinese kale. The experiment was arranged in factorial in CRD compared with the control. Seven treatments were an interaction between 2 types of high quality organic fertilizer [high quality organic fertilizer FOR.1 (OF) and chicken manure (CM)] and 3 rates of nitrogen application (1, 2.5 and 5 g N/ 5 kg of soil), and the control (chemical fertilizer with cow manure at 1 g N/ 5 kg of soil). The results showed that there were no significant differences between the type of high quality organic fertilizer on the fresh and dry weights of Chinese kale, whereas all the measurements significantly increased with the rise of nitrogen applications. In addition, the fresh weight, leaf number and leaf area per plant of Chinese kale in the 2.5 and 5 g N levels of both OF and CM treatments were higher than that in the control. The chlorophyll content per unit leaf area increased with increasing rates of the nitrogen application. However, there were no significant differences between the types of high quality organic fertilizer. For the production of Chinese kale under the organic farming system, these results indicated that the application of OF and CM at 2.5 g N and above may substitute for the use of chemical fertilizer with cow manure at 1 g N. 

Keywords: Chinese kale; growth; high quality organic fertilizer; yield

Article Details

Section
Biological Sciences