พัฒนาการและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง

Main Article Content

ชนันดา ศรีบุญไทย
ภาณุมาศ ฤทธิไชย
เยาวพา จิระเกียรติกุล
พรชัย หาระโคตร

Abstract

บทคัดย่อ

ศึกษาการออกดอก การพัฒนา และการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) เพื่อกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ โดยปลูกในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ผูกดอกบานทุกวันและเก็บเกี่ยวผลทุก 3 วัน โดยเริ่มจากอายุ 3 วันหลังดอกบาน จนถึงอายุ 45 วันหลังดอกบาน พบว่ากระเจี๊ยบแดงเริ่มออกดอกเมื่ออายุ 75 วันหลังหยอดเมล็ด จำนวนดอกบานสูงสุดเมื่ออายุ 84 วันหลังหยอดเมล็ด โดยมีจำนวน 6.7 ดอก/ต้น เมล็ดมีน้ำหนักแห้งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 3-30 วันหลังดอกบาน และเมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาเมื่ออายุ 30 วันหลังดอกบาน ซึ่งเป็นระยะที่มีน้ำหนักแห้งสูงสุด (3.6 กรัม/100 เมล็ด) แต่ที่ระยะนี้เมล็ดยังมีความงอกต่ำ (39.0 %) และมีความชื้นสูงถึง 49.0 % เมล็ดมีความงอกสูงสุด 80.5 % และความชื้นลดลงเหลือ 20.6 % เมื่ออายุ 39 วันหลังดอกบาน หลังจากนั้นเมล็ดมีความงอกและความชื้นลดลง โดยที่อายุ 45 วันหลังดอกบาน เมล็ดมีความงอก 63.5 % ความชื้น 14.7 % และพบเมล็ดแข็งเพิ่มขึ้นเป็น 26.0 % ดังนั้นระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง คือ ที่อายุ 39 วันหลังดอกบาน 

คำสำคัญ : กระเจี๊ยบแดง; พัฒนาการของเมล็ด; สุกแก่ทางสรีรวิทยา; ระยะเก็บเกี่ยว

 

Abstract

Flowering, seed development and maturation of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) were investigated to determine the optimum seed harvesting time. The plants were grown from August to December 2014. Flowers were tagged daily and fruits were harvested at three-day intervals, started from 3 days after anthesis (DAA) to 45 DAA. The results indicated that flowering appeared at 75 days after sowing (DAS) and the maximum number of flowers (6.7 flowers/plant) exhibited at 84 DAS. Seed dry weight dramatically enhanced between 3 and 30 DAA and seed reached its physiological maturity (PM) at 30 DAA which the maximum dry weight (3.6 g/100 seeds) occurred. However, low germination (39.0 %) and high seed moisture content (49.0 %) obtained at PM. Seed germination percentage showed the highest value as 80.5 % and seed moisture content decreased to 20.6 % at 39 DAA. Thereafter, seed germination percentage and seed moisture content slightly decreased to 63.5 % and 14.7 %, respectively while hard seed increased to 26.0 % at 45 DAA. Therefore, the optimum harvesting time of roselle seed was 39 DAA. 

Keywords: roselle; seed development; physiological maturity; harvesting time

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ