การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอและยอดจากการเพาะเลี้ยงใบโตเต็มที่ของแววมยุรา

Main Article Content

กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล

Abstract

บทคัดย่อ

การเพาะเลี้ยงใบที่โตเต็มที่แล้วของแววมยุรา (Torenia fournieri Lindl.) บนอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติม NAA และ BAP ความเข้มข้นต่าง ๆ ผลปรากฏว่าเกิดแคลลัส ยอด ราก และโซมาติกเอ็มบริโอบนอาหารเพาะเลี้ยงสูตรต่าง ๆ ภายใต้อิทธิพลความเข้มข้นและอัตราส่วนของ NAA และ BAP อาหารที่เติม BAP อย่างเดียว (1.0, 3.0, 5.0 มก/ล) จะชักนำให้ใบที่เพาะเลี้ยงเกิดยอด 100 % โดยมีปริมาณยอดรวมเกิดขึ้นสูงสุดบนอาหารเพาะเลี้ยงที่เติม BAP 5.0 มก/ล (55.5±1.2) ส่วนอาหารที่เติม BAP 1.0, 3.0 และ 5.0 มก/ล ร่วมกับ NAA 0.1 หรือ 0.5 มก/ล จะชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอ โดยมีปริมาณโซมาติกเอ็มบริโอเกิดขึ้นสูงสุดจากใบที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม BAP 5.0 มก/ล ร่วมกับ NAA 0.1 มก/ล (59.2±3.7) ส่วนในอาหารที่เติม NAA เพียงอย่างเดียว (0.1, 1.5, 3.0 มก/ล) จะเกิดรากและแคลลัส เมื่อตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่ายอดที่เกิดขึ้นบนอาหารเพาะเลี้ยงที่เติม BAP อย่างเดียวจะไม่มีราก ถ้าเติม BAP ความเข้มข้น 3.0 หรือ 5.0 มก/ล ร่วมกับ NAA 0.1 หรือ 0.5 มก/ล ลงในอาหารเพาะเลี้ยงจะชักนำให้ใบที่เพาะเลี้ยงเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ ทั้งยอดและโซมาติกเอ็มบริโอมีจุดกำเนิดมาจากด้านบนของใบโดยไม่ผ่านระยะแคลลัส โซมาติกเอ็มบริโอพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องเปลี่ยนอาหารเพาะเลี้ยง ยอดเกิดรากเมื่อตัดย้ายไปเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมผงถ่าน 200 มก/ล ต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสามารถอนุบาลได้สำเร็จและเจริญเติบโตมีลักษณะปกติเหมือนต้นแม่ทุกประการ 

คำสำคัญ : แววมยุรา; โซมาติกเอ็มบริโอ; ยอด; การเพาะเลี้ยงใบ

 

Abstract

Mature leaves of Torenia (Torenia fournieri Lind.) were cultured on MS (Murashige and Skoog, 1962) medium supplemented with various concentrations of NAA (a-naphthalene acetic acid) and BAP (N6-benzylaminopurine). Calluses, shoots, roots and somatic embryos occurred in different media, depending upon the ratios and concentrations of NAA and BAP. In the medium containing BAP alone (1.0, 3.0, 5.0 mg/l), explants were proliferated shoots reach to 100 %. The maximum shoots formation was obtained in the medium containing 5.0 mg/l BAP (55.5±1.2). Whereas somatic embryos were formed on the media containing 1.0, 3.0 and 5.0 mg/l BAP plus 0.1 or 0.5 mg/l NAA. The highest somatic embryos production was occurred on the medium containing both 5.0 mg/l BAP and 0.1 mg/l NAA (59.2±3.7). The media containing NAA singly (0.1, 1.5, 3.0 mg/l) resulted in explants rich in roots and calluses. Morphogenesis monitoring under the microscopes displayed that somatic embryos were formed in the media containing 0.1 or 0.5 mg/l NAA plus 3.0 or 5.0 mg/l BAP and significantly confirmed that the upper leaf side was the origin of the shoots. The somatic embryos occurred without intervening callus phase. Somatic embryos automatically developed to seedlings without changing the medium. Shoots were rooted in the MS medium containing 200 mg/l activated charcoal. In vitro derived plants were acclimatized successfully and grew with uniformity as mother plant. 

Keywords: Torenia; somatic embryo; shoot; leaf culture

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ